ДатаИздателОбект/ОтносноРайонОбхватВиж на картатаПрикачени документи
jzCf81NyFeY=САГ19-ГР00-121806.10.2022 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на плана за улична регулация (ИПУР) за промяна на профила на улица от о.т. 558с до о.т. 558х, План за регулация на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04234.6980.112 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Бистрица за създаване на нови УПИ XV-112 „за ЖС и магазини“ и УПИ XVI -112 „за ЖС и магазини“ в кв. 90а, м. ,,с. Бистрица”, район „Панчарево“, План за застрояване на нови УПИ XV-112 „за ЖС и магазини“ и УПИ XVI -112 „за ЖС и магазини“ в кв. 90а, м. „с. Бистрица”, район „Панчарево“ и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ част водоснабдяване и електрическа, район „Панчарево”. ПанчаревоИдентификатор КККР (имот): 04234.6980.112, Планоснимачен район: С. Бистрица-юг esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG21-GR001218_06.10.2022/DOKLAD1218.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG21-GR001218_06.10.2022/PR,..zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG21-GR001218_06.10.2022/WIK.,.,.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG21-GR001218_06.10.2022/EL.,.,.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG21-GR001218_06.10.2022/PRZ,..zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG21-GR001218_06.10.2022/ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 1218.pdfДоклад;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Проект за решение 
Xart3KDuINw=САГ21-АХ00-23506.10.2022 г.Главен архитект на Столична общинаПриемане на схема за поставяне на преместваем обект (ретро трамвай) с обществено обслужваща дейност – информационен център за нуждите на Столична община в ПИ с идентификатор 68134.300.486 и част от ПИ с идентификатор 68134.300.500 по КК и КР на район „Възраждане“ – СО, с адрес бул. „Стефан Стамболов“.ВъзражданеКвартал по регулация: 189, УПИ XI - 12,13,14,15, Идентификатор КККР (имот): 68134.300.486, Планоснимачен район: Централна градска част - район Възраждане, Планоснимачен № 6 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG21-AH00-235_06.10.2022/PROEKT ZA RESHENIE235.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG21-AH00-235_06.10.2022/ПЛАН СХЕМА.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG21-AH00-235_06.10.2022/DOKLAD235.pdfПроект за решение;СХЕМА;Доклад 
YnlAaJgcGSs=САГ20-ГР00-77303.10.2022 г.Главен архитект на Столична общинаПоправка на очевидна фактическа грешка в мотивите и правното основание за издаване на Решение № 690 по протокол № 61/16.09.2022 г. на СОС, с което е одобрен проект за ПУП – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за части от поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 68134.904.1498, 68134.904.1648, 68134.904.1499, 68134.904.1621, 68134.904.3027, 68134.904.2448 и 68134.904.3010 по КККР, кв. 121, м. „Кръстова вада“, район „Лозенец“, за създаване на нов УПИ II- за детска ясла, и ПУР по ул. „Флора Кънева“, в участъка от о.т. 192 до южната граница на ПИ 68134.904.1648.ЛозенецMестност М."КРЪСТОВА ВАДА" И М."ЮЖЕН ПАРК" 4 ЧАСТ, Квартал по регулация: 121,122,126, УПИ 0,0 - 0,I,V - 1511, Идентификатор КККР (имот): 68134.904.3433, 68134.904.1498, 68134.904.1648, 68134.904.1499, 68134.904.3010, Планоснимачен район: Кръстова вада, Планоснимачен № 1307,1498,1499,1511,1512,1648,1687 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG20-GR00-773_03.10.2022/Pismo_773..pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG20-GR00-773_03.10.2022/pr773.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG20-GR00-773_03.10.2022/proekt za reshenie 773..pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG20-GR00-773_03.10.2022/doklad 773.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG20-GR00-773_03.10.2022/prz773.pdfПисмо;ПР;Проект за решение;Доклад;ПРЗ 
0ReKEnLKuYk=САГ22-ГР00-968(5)27.09.2022 г.Главен архитект на Столична общинаРазрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура- нов кабел 20 kV за захранване на нов трафопост в ПИ с идентификатор 56624.7206.177 по КККР на с. Плана за външно ел. захранване на ППС 1153 на „ЦЕТИН България“ ЕАД, разположен в ПИ с идентификатор 56624.7206.177 и одобряване на задание.ПанчаревоИдентификатор КККР (имот): 56624.7206.177, Планоснимачен район: С. Плана esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG22-GR00-968_27.09.2022/ПИСМО 968.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG22-GR00-968_27.09.2022/МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ_page-0001.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG22-GR00-968_27.09.2022/ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 968.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG22-GR00-968_27.09.2022/ДОКЛАД 968.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG22-GR00-968_27.09.2022/ЗАДАНИЕ._Redacted.pdfПисмо;Графична част;Проект за решение;Доклад;ЗАДАНИЕ 
5tZXGp13uCI=САГ16-ДР00-331(61)23.09.2022 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на плана за регулация УПИ I-224,225,1129,1130,1131,1132,1133,506,219,551,247,259,481 „за производство и ОО“ от кв.9, УПИ I-205,239,288,297,298,527,596,554,337,489,507,853,592,589,597,594 „за производство и ОО“ от кв.10, УПИ I-546,662,511,217,274,305,508,839,216,547,292,919,590 „за производство и ОО“ от кв.11 и УПИ I-221,246,250,269,336,291,304,231,286,287,510,879 „за производство и ОО“ от кв.12, м. „Юбилейна гора I и II част“, район „Овча купел“ – Столична общинаОвча купелMестност ЮБИЛЕЙНА ГОРА - I И II ЧАСТ, Квартал по регулация: 10,11,12,9, УПИ I - 205,239,288,297,298,527,596,554,337,489,507,853,592,589,597,594,I - 221,246,250,269,336,291,304,231,286,287,510,879,I - 224,225,1129,1130,1131,1132,1133,506,219,551,247,259,481,I - 546,662,511,217,274,305,508,839,216,547,292,919,590, Планоснимачен район: Барите - 2-ра част, Планоснимачен № 1129,1130,1131,1132,1133,205,217,219,221,225,239,246,247,250,259,263,269,274,286,288,297,298,305,336,337,398,419,420,429,489,499,506,507,508,510,511,527,545,546,551,554,589,590,591,592,593,594,595,596,597,601,635,646,647,661,662,839,853 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG16-DR00-331_21.09.2022/DOKLAD 331.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG16-DR00-331_21.09.2022/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG16-DR00-331_21.09.2022/PROTOKOL ES-PO-06_Redacted.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG16-DR00-331_21.09.2022/OBQSNITELNA ZAPISKA.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG16-DR00-331_21.09.2022/IPR.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG16-DR00-331_21.09.2022/PISMO 331.pdfДоклад;Проект за решение;Доклад за определяне на пазарна стойност;Обяснителна записка ;Графична част;Писмо 
XDlvpMORjlM=САГ19-ГР00-2288(6)21.09.2022 г.Главен архитект на Столична общинаРазрешение за изработване на подробен устройствен план – Специализиран подробен устройствен план (СПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 51250.5655.10 в землището на с. Негован, район ,,Нови Искър”, попадащ в границите на концесионна площ по договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства-строителни материали от находище (баластриера) „Негован“ и одобряване на задание.Нови ИскърMестност НЕГОВАН, Идентификатор КККР (имот): 51250.5655.10, Планоснимачен район: С. Негован esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG19-GR00-2288_21.09.2022/DOKLAD 2288.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG19-GR00-2288_21.09.2022/ПИСМО 2288.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG19-GR00-2288_21.09.2022/ZADANIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG19-GR00-2288_21.09.2022/STANOVISHTE KMET.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG19-GR00-2288_21.09.2022/SKICA PREDLOJENIE.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG19-GR00-2288_21.09.2022/PEOEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG19-GR00-2288_21.09.2022/OPOREN PLAN.zifДоклад;Писмо;Задание за изработване на СПУП ;Становище от кмета на район „Нови Искър“-СО;Графична част;Проект за решение;Графична част 
b7GSSK0Q8ec=САГ21-ГР00-1945(9)07.09.2022 г.Главен архитект на Столична общинаРазрешаване изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на парцеларен план за площадка за изграждане на съоръжения за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Яна, м. „Садината“, район „Кремиковци“ КремиковциИдентификатор КККР (имот): 87401.7549.2, 87401.7549.6, 87401.7550.2, 87401.7550.1, 87401.7550.3, 87401.7549.7, 87401.7549.8, 87401.7549.3, 87401.7549.1, 87401.7549.4, Планоснимачен район: С. Яна esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG21-GR00-1945_19.09.2022/780_Redacted.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG21-GR00-1945_19.09.2022/ДОКЛАД1945.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG21-GR00-1945_19.09.2022/Проект за решение 1945.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG21-GR00-1945_19.09.2022/ОБХВАТ_Redacted.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG21-GR00-1945_19.09.2022/ЗАДАНИЕ_Redacted.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG21-GR00-1945_19.09.2022/ПИСМО 1945.pdfРешение № 780 по Протокол № 26/11.12.2008 г. на Столичен общински съвет.;Доклад;Проект за решение;ОБХВАТ;ЗАДАНИЕ;Писмо 
LgqfRD2pYtg=САГ20-ТП00-34(53)08.09.2022 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за улична регулация (ИПУР) в зоната на кръстовището на бул. „Симеоновско шосе“ и ул. „Георги Райчев“ и свързаното с това изменение на плана за регулация за прилежащи УПИ и квартали, м. „Витоша- ВЕЦ Симеоново“, район „Лозенец“.СтудентскиКвартал по регулация: 16,24,24В,53,55,56,8, УПИ 0,I - 722,III,XIII - 826,XX - 722,XXIII - 666, Идентификатор КККР (имот): 68134.1606.370, 68134.905.3117, 68134.905.3093, 68134.905.3075, Планоснимачен район: ---,Южна градска територия 3-та част,Южна градска територия 4-та част, Планоснимачен № 1069,1126,1379,1523,2979,440,441,447,449,666,667,668,670,671,672,681,682,691,710,722,723,727,733,747,761,762,764,785,790,791,802,830,836,837,839,840,841,842,866,872,935 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG20-TP00-34-08.09.2022/Доклад 34.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG20-TP00-34-08.09.2022/R.725.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG20-TP00-34-08.09.2022/Pismo34.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG20-TP00-34-08.09.2022/pup-pr.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG20-TP00-34-08.09.2022/Проект за решение 34.pdfДоклад;Решение на СОС;Писмо;Графична част;Проект за решение 
QPFe6T9uHTk=САГ18-ГР00-2164(21)08.09.2022 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 32216.2327.26 по КККР на с. Иваняне, за създаване на нов УПИ III-26 „за смесено предназначение”, кв. 49, м. кв. "Изгрев" - гр. Банкя, и ИПУР между о.т. 455 и о.т. 457, район „Банкя”. БанкяИдентификатор КККР (имот): 32216.2327.26, Планоснимачен район: Гр. Банкя - кв. Иваняне esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG18-GR00-2164/Pismo2164.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG18-GR00-2164/GR2_.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG18-GR00-2164/GR1_.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG18-GR00-2164/Проект за решение 2164.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG18-GR00-2164/Доклад 2164.pdfПисмо;Графична част;Графична част;Проект за решение;Доклад 
-HyzRyJJIB4=САГ20-ГР00-466(16)08.09.2022 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на м. „в.з. Банкя”, кв. 70, УПИ I-со, УПИ XLV-1771, УПИ XLVI-1771, УПИ XLVII-1771 и УПИ XLIX-со и отпадане на задънена улица от о.т. 27а - о.т. 27б до о.т. 27в, с цел създаване на нов УПИ LII-3163 „за ЖС“ по имотни граници на ПИ с идентификатор 02659.2194.3163 по кадастрална карта, свързаното с това изменение на общите регулационни граници със съседни УПИ XLIII-1753, УПИ XLVIII-893,893а от кв. 70, задънена улица в участъка при о.т. 56в и УПИ XIII-„за озеленяване” от кв. 72.БанкяMестност В.З. БАНКЯ, Квартал по регулация: 70, УПИ I - со,XLIX - со,XLV - 1771,XLVI - 1771,XLVII - 1771,XLVIII - 893,893А, Идентификатор КККР (имот): 02659.2194.3163, Планоснимачен район: В.з. Банкя-юг-север и в.з. Иваняне, Планоснимачен № 2145,618 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG20-GR00-466_08.09.2022/CHL 19.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG20-GR00-466_08.09.2022/SV.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG20-GR00-466_08.09.2022/IPR.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG20-GR00-466_08.09.2022/IPZ.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG20-GR00-466_08.09.2022/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG20-GR00-466_08.09.2022/DOKLAD 466.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2022/SAG20-GR00-466_08.09.2022/ПИСМО 466.pdfЗаверена документация по чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО;Съгласуване със „Софийска вода“ АД;Графична част;Графична част;Проект за решение;Доклад;Писмо 
seek-warrow-warrow-eseek-eзаписи на страница1 - 10 от 141 записи