ДатаИздателОбект/ОтносноРайонОбхватВиж на картатаПрикачени документи
lqRyuTlxmPQ=САГ21-ГР00-2281/14/25.10.2023 г.Главен архитект на Столична общинаИзменение на плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот с кадастрален идентификатор 21662.4819.471 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Доброславци, район „Нови Искър“-СО, попадащ в урегулиран поземлен имот І-„за озеленяване“ от кв. 12, м. “с. Доброславци“ за създаване на нов УПИ ІХ-471-„за жилищно строителство“ и нов УПИ Х-471-„за жилищно строителство“ и свързаното с това образуване на остатъчен УПИ І-„за озеленяване“ и изменение на контактен УПИ VІІ-472 от кв. 12; отваряне на нова улица между о.т.152 – о.т.165в(нова) и свързаното с това изменение за УПИ ІV-„за озеленяване и инженерни съоръжения“ от кв. 12а, м. “с. Доброславци“, район „Нови Искър“-СО.Нови ИскърMестност с. Доброславци, Квартал по регулация: 12, УПИ I,VII - 472, Идентификатор КККР (имот): 21662.4819.471 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG21-GR00-2281_25.10.2023/IPR I IPUR.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG21-GR00-2281_25.10.2023/PISMO 2281.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG21-GR00-2281_25.10.2023/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG21-GR00-2281_25.10.2023/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG21-GR00-2281_25.10.2023/PZ.zifГрафична част;Писмо;Доклад;Проект за решение;Графична част 
b9WtCKjjXMc=САГ21-ГР00-880/22/25.10.2023 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлени имоти с идентификатори по КККР 68134.602.1335, 68134.602.9 и 68134.602.10; изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ I-978, 1373 „за безвредно производство, складове и офиси“ и изменение на профила на улица по о.т.22-о.т. 67-о.т. 21а, кв. 5, м. НПЗ „Хаджи Димитър“, район „Подуяне”-Столична община (СО). ПодуянеMестност НПЗ ХАДЖИ ДИМИТЪР, Квартал по регулация: 5, УПИ I, Идентификатор КККР (имот): 68134.602.10, 68134.602.9, 68134.602.1335 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG21-GR00-880_25.10.2023/IPR.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG21-GR00-880_25.10.2023/PISMO 880-[22]25.10.2023 .pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG21-GR00-880_25.10.2023/DOKLAD 880.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG21-GR00-880_25.10.2023/OESUT.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG21-GR00-880_25.10.2023/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG21-GR00-880_25.10.2023/IPZ.zifГрафична част;Писмо;Доклад;Протокол на ОЕСУТ №№ ЕС-Г-29/19.04.2023;Проект за решение;Графична част 
gY-FQ0PXBVM=САГ18-ГР00-922/27/25.10.2023 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация (ИПР) и план за застрояване (ПЗ) за УПИ I „за лесопарк”, по отношение на ПИ с идентификатор 02659.2193.3792 по КККР, за създаване на нов УПИ III-3792 „за ЖС“, кв. 94а, м. „гр. Банкя”, район „Банкя”.БанкяMестност ГР. БАНКЯ, Квартал по регулация: 94А, УПИ I-ЗА ЛЕСОПАРК, НОВ: III-3792-ЗА ЖС, Идентификатор КККР (имот): 02659.2193.3792 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG18-GR00-922_24.10.2023/Doklad.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG18-GR00-922_24.10.2023/IPR.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG18-GR00-922_24.10.2023/PZ.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG18-GR00-922_24.10.2023/Proekt za reshenie.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG18-GR00-922_24.10.2023/PISMO 922 .pdfДоклад;Графична част;Графична част;Проект за решение;Писмо 
AJXY_84Z8G8=САГ18-ГР00-288-/39/23.10.2023 г.Главен архитект на Столична общинаOдобряване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застояване за ПИ с идентификатори 04234.6979.365 и 04234.6979.366 по КККР на с. Бистрица, план за улична регулация и пешеходна алея със сервитут на канал PP ID 400, м. „с. Бистрица“, район „Панчарево“ и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ. ПанчаревоMестност С. БИСТРИЦА, Идентификатор КККР (имот): 04234.6979.365, 04234.6979.366 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG18-GR00-288_23.10.2023/Kanalizaciq.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG18-GR00-288_23.10.2023/PRZ.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG18-GR00-288_23.10.2023/PR.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG18-GR00-288_23.10.2023/Proekt za reshenie.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG18-GR00-288_23.10.2023/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG18-GR00-288_23.10.2023/Doklad.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG18-GR00-288_23.10.2023/Nadlagen profil.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG18-GR00-288_23.10.2023/VP.zifГрафична част;Графична част;Графична част;Проект за решение;Писмо;Доклад;Графична част;Графична част 
dgBEMZJb43M=САГ16-ГР00-3788-/19/23.10.2023 г.Главен архитект на Столична общинаOдобряване на проект за подробен устройствен план – ПУП- Проект за парцеларен план за определяне на трасе за изграждане на въздушна кабелна линия СрН 20 kv за нов БКТП в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 14831.6509.3106 и въздушна кабелна линия НН за захранване на жилищни сгради в м. ,,Терасите“, землище на с. Герман, район ,,Панчарево“ПанчаревоMестност ТЕРАСИТЕ, Идентификатор КККР (имот): 14831.6509.3106 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG16-GR00-3788_23.10.2023/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG16-GR00-3788_23.10.2023/pismo.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG16-GR00-3788_23.10.2023/PP.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG16-GR00-3788_23.10.2023/PROEKT ZA RESHENIE.pdfДоклад;Писмо;Графична част;Проект за решение 
pHejmA24CdU=САГ20-ГР00-168123.10.2023 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 29150.7106.451 и 29150.7106.452 по КККР на с. Железница, район „Панчарево” и план за улична регулация от о.т.719(нова)-о.т.720(нова)-о.т.721(нова)-о.т.722(нова), район „Панчарево” и идеен нивелетен проект. ПанчаревоMестност с. Железница, Идентификатор КККР (имот): 29150.7106.451, 29150.7106.452 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG20-GR00-1681_23.10.2023/PISMO 1681.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG20-GR00-1681_23.10.2023/NP 1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG20-GR00-1681_23.10.2023/NP 2.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG20-GR00-1681_23.10.2023/PR.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG20-GR00-1681_23.10.2023/PRZ.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG20-GR00-1681_23.10.2023/VP.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG20-GR00-1681_23.10.2023/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG20-GR00-1681_23.10.2023/DOKLAD.pdfПисмо;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Проект за решение;Доклад 
VLCamda7Brc=САГ22-ГР00-1168/9/18.10.2023 г.Главен архитект на Столична общинаДопускане на устройство и застрояването преди 2025 г. на поземлен имоти (ПИ) с идентификатори 68134.1354.31, 68134.1354.47, 68134.1354.48, 68134.1354.49, 68134.1354.79, 68134.1354.78 и 68134.1353.215 по КККР в кв. „Требич“, м. „ Требич – Стопански двор“, район „Надежда“, попадащи в територия за далекоперспективно развитие, определена с ОУП на СО, приет с решение Министерския съвет № 960/16.12.2009 година, с цел включването им в състава на УПИ XIII-591 „за производство, складове търговия“ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1331.591 от кв.50, м. „ Требич – Стопански двор“, район „Надежда“. НадеждаMестност кв. „Требич“, м. „ Требич – Стопански двор“, Идентификатор КККР (имот): 68134.1354.31, 68134.1354.47, 68134.1354.48, 68134.1354.49, 68134.1354.79, 68134.1354.78, 68134.1353.215 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG22-GR00-1168_18.10.2023/MOTIVIRANO.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG22-GR00-1168_18.10.2023/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG22-GR00-1168_18.10.2023/STANOVISHTE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG22-GR00-1168_18.10.2023/ZADANIE_Redacted.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG22-GR00-1168_18.10.2023/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG22-GR00-1168_18.10.2023/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG22-GR00-1168_18.10.2023/IZQSNQVASHTA SHEMA.zifГрафична част;Проект за решение;Становище от кмета на район "Надежда";Задание;Доклад;Писмо;Графична част 
mdBHz7g7dQI=САГ19-ГР00-357/26/18.10.2023 г.Главен архитект на Столична общинаOдобряване на проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 68134.4362.625 по КККР за създаване на нов УПИ I-625 „за ЖС”, кв. 3, м. „Модерно предградие-Обеля -3-та част” и План за улична регулация за продължаване на уличната регулация между о.т.12-о.т.13 за създаване на задънена улица от о.т.12 до о.т.121. ЛюлинMестност МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ - ОБЕЛЯ - 3-ТА ЧАСТ, Квартал по регулация: 3, УПИ I-625-ЗА ЖС, Идентификатор КККР (имот): 68134.4362.625, Планоснимачен район: Модерно предградие - кв.Обеля 3-та част - 1 том, Планоснимачен № 2688 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG19-GR00-357_17.10.2023/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG19-GR00-357_17.10.2023/PR.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG19-GR00-357_17.10.2023/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG19-GR00-357_17.10.2023/VIK KANALIZACIQ.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG19-GR00-357_17.10.2023/PZ.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG19-GR00-357_17.10.2023/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG19-GR00-357_17.10.2023/VIK VODOPROVOD.zifДоклад;Графична част;Проект за решение;Графична част;Графична част;Писмо;Графична част 
Pxv_FmajOtE=САГ21-ГР00-68/24/05.10.2023 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ I-„за озеленяване и ресторант“ в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1942.1265 – за образуване на нови УПИ VII-1265„за ОО“ и остатъчен УПИ I-„за озеленяване и ресторант“, кв. 7а и остатъчен УПИ I-„за озеленяване и ресторант“, кв. 7б (нов), м. „кв. Бояна“ и изменение на план за улична регулация (ИПУР) от о.т.632-о.т.676б, район „Витоша“, Столична община.ВитошаMестност КВ. БОЯНА, Квартал по регулация: 7А, 7Б, Идентификатор КККР (имот): 68134.1942.1265 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG21-GR00-68_05.10.2023/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG21-GR00-68_05.10.2023/PISMO 68.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG21-GR00-68_05.10.2023/PZ.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG21-GR00-68_05.10.2023/PR.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG21-GR00-68_05.10.2023/DOKLAD.pdfПроект за решение;Писмо;Графична част;Графична част;Доклад 
Di6Idkus-zo=САГ20-ГР00-67/18/29.09.2023 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ VI-77 и УПИ VII-77 по отношение на ПИ с идентификатор 02659.2196.313 по КККР за създаване на нови УПИ VI-313-„за ЖС“ и УПИ VII-313-„за ЖС“, кв. 36, ИПУР от о.т. 77 до о.т. 82 и от о.т. 77в (нова) до о.т. 84, вследствие на което се изменят границите на контактни УПИ V-78 от кв. 36 и УПИ I-„за озеленяване” от кв. 35, м. „кв. Вердикал”, район „Банкя“.БанкяMестност кв. Вердикал, Квартал по регулация: 36, УПИ V - 78,VI - 77,VII - 77, Идентификатор КККР (имот): 02659.2196.313 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG20-GR00-67_29.09.2023/IPR.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG20-GR00-67_29.09.2023/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG20-GR00-67_29.09.2023/PISMO.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG20-GR00-67_29.09.2023/DOKLAD.pdfГрафична част;Проект за решение;Писмо;Доклад 
seek-warrow-warrow-eseek-eзаписи на страница1 - 10 от 150 записи