ДатаИздателОбект/ОтносноРайонОбхватВиж на картатаПрикачени документи
zI6fbF3PGCE=САГ21-ГР00-173406.03.2023 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план-извадка, изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) І-„за обезщетение“ от кв. 242, м. “гр. Нови Искър, кв. Ал. Войков (Кумарица и Славовци) без квартали 176, 177, 184, 185, 188, 199“ за създаване на нови УПИ VІІІ-„за трафопост“, УПИ ХVІІ-5358.1129-„за жс“, УПИ ХVІІІ-5358.1129-„за жс“, УПИ ХІХ-5358.1129-„за жс“, УПИ ХХ-5358.1129-„за жс“ и УПИ ХХІ-5358.1129-„за жс“ от кв. 242; нова задънена улица по о.т.202(нова) – о.т.202а(нова) и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) за промяна профила на улица по о.т.1053 – о.т.1054 - о.т.963; поземлен имот (ПИ) с кадастрален идентификатор (КИ) 00357.5358.1129 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Нови Искър, район „Нови Искър”, Столична община.Нови ИскърMестност ГРАД НОВИ ИСКЪР; КВ. АЛ. ВОЙКОВ (КУМАРИЦА И СЛАВОВЦИ), Квартал по регулация: 242, УПИ 0,0 - 0, Идентификатор КККР (имот): 00357.5358.1129, Планоснимачен район: Кумарица, Планоснимачен № 1221,1222,1223 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG21-GR00-1734_06.03.2023/PISMO 1734.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG21-GR00-1734_06.03.2023/PZ (2).zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG21-GR00-1734_06.03.2023/PR (5).zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG21-GR00-1734_06.03.2023/PROEKT ZA RESHENIE 1734.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG21-GR00-1734_06.03.2023/DOKLAD1734.pdfПисмо;Графична част;Графична част;Проект за решение;Доклад 
Uzt2PJcL_WA=САГ23-ГР00-8801.03.2023 г.Главен архитект на Столична общинаПрекратяване на производството по одобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ на УПИ III-231,232, кв. 10б, м. „ж.к. Люлин 10 мр“, район „Люлин”, изключен от обхвата на т. 2 от решение № 405 по протокол № 21 от 19.07.2012г. на Столичен общински съвет /СОС/, с което е одобрен ПУП-плана за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за ж.к. „Люлин 10 м.р.“ и план схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.ЛюлинMестност ЖК ЛЮЛИН 10, Квартал по регулация: 10Б, УПИ III-231,232, Идентификатор КККР (имот): 68134.4359.231, 68134.4359.232, Адрес ул. Архиепископ Прохор Охридски № 17 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG23-GR00-88_01.03.2023/PISMO 88.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG23-GR00-88_01.03.2023/DOKLAD 88.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG23-GR00-88_01.03.2023/IZVADKA PRZ.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG23-GR00-88_01.03.2023/IZVADKA PR.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG23-GR00-88_01.03.2023/PROEKT NA RESHENIE.pdfПисмо;Доклад;ИЗВАДКА ОТ ПРЗ;ИЗВАДКА ОТ ПР;Проект за решение 
9IEJreRtgss=САГ20-ГР00-697(25)28.02.2023 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за ПУП – Изменение на плана за улична регулация, План за улична регулация, План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 04234.6958.18, 04234.6958.38, 04234.6958.55, 04234.6942.3626 и 04234.6942.3653 по КККР на с. Бистрица, район Панчарево; заличаване на сервитут на водопровод и план - схеми за мрежите съоръженията на техническата инфраструктура по чл.108, ал.2 от ЗУТ.ПанчаревоИдентификатор КККР (имот): 04234.6958.18, 04234.6958.38, 04234.6958.55, 04234.6958.41, Планоснимачен район: --- esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG20-GR00-697_07.04.2023/PISMO 697.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG20-GR00-697_07.04.2023/VP.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG20-GR00-697_07.04.2023/VODOSNADIAVANE2.jpg;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG20-GR00-697_07.04.2023/VODOSNABDIAVANE1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG20-GR00-697_07.04.2023/VODOSNABDIAVANE.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG20-GR00-697_07.04.2023/PZ.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG20-GR00-697_07.04.2023/PR.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG20-GR00-697_07.04.2023/NP2.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG20-GR00-697_07.04.2023/NP.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG20-GR00-697_07.04.2023/PROEKT ZA RESHENIE 697.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG20-GR00-697_07.04.2023/DOKLAD 697.pdfПисмо;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Проект за решение;Доклад 
BJMyq6LqgW4=САГ20-ГР00-1707(14)28.02.2023 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) в м. „кв. Суходол“ за урегулиране на ПИ с идентификатори 68134.4141.696 и 68134.4141.797 по КККР на район „Овча купел“ като се създава нов УПИ XII-696,797 „за складове, безвредно производство и жс“ в кв.41а, като в резултат на което се засяга общата граница със съседен УПИ II-694 от кв.41а; план за улична регулация (ПУР) за създаване улица от о.т. 124 през о.т. 251 до о.т. 253 и от о.т. 251 до о.т. 252 в м. „кв. Суходол” и план-схема за вертикално планиране, район “Овча купел” на Столична община.Овча купелMестност М. "СУХОДОЛ", КВ.41А, Идентификатор КККР (имот): 68134.4141.696, 68134.4141.797, Планоснимачен район: Кв. Суходол, Планоснимачен № 696,797 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG20-GR00-1707_28.02.2023/PROEKT ZA RESHENIE 1707.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG20-GR00-1707_28.02.2023/DOKLAD 1707.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG20-GR00-1707_28.02.2023/VERTIKALNO PLANIRANE.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG20-GR00-1707_28.02.2023/PRZ (2).zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG20-GR00-1707_28.02.2023/PR (2).zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG20-GR00-1707_28.02.2023/pismo 1707.pdfПроект за решение;Доклад;Графична част;Графична част;Графична част;Писмо 
r-hRRCCa-o8=САГ18-ГР00-64427.02.2023 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ VІ-856, УПИ VІІ-1109 и УПИ VІІІ-1109, кв. 121а, м. „Драгалевци – разширение - север” в обхвата на ПИ с идентификатори 68134.1972.2820, 68134.1972.2822, 68134.1972.2825 и 68134.1972.2955, план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 68134.1972.920; изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ XV-336, кв. 121а и на УПИ XLI-пешеходна алея, кв. 121а; изменение на план за улична регулация от о.т.64-о.т62 за откриване на нова задънена улица от о.т.64а-о.т.64б-о.т.64в, о.т. 64б-о.т.64г-о.т.64д заедно с план-схеми по части „ВиК“ и „Електрификация“, район „Витоша”, Столична община.ВитошаКвартал по регулация: 121а, УПИ VI - 856,VII - 1109,VIII - 1109, Идентификатор КККР (имот): 68134.1972.2955, 68134.1972.2825, 68134.1972.2822, 68134.1972.2820, Планоснимачен район: В.з. Симеоново - Драгалевци 1-ва част,Кв. Драгалевци, Планоснимачен № 1096,1098,1109,856 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG18-GR00-644_27.02.2023/VODOSNABDIAVANE.1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG18-GR00-644_27.02.2023/PRZ.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG18-GR00-644_27.02.2023/ELEKTRO.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG18-GR00-644_27.02.2023/PR.1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG18-GR00-644_27.02.2023/KANAL.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG18-GR00-644_27.02.2023/KANALIZACIA.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG18-GR00-644_27.02.2023/PROEKT ZA RESHENIE644.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG18-GR00-644_27.02.2023/DOKLAD644.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG18-GR00-644_27.02.2023/PISMO 644.pdfГрафична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Проект за решение;Доклад;Писмо 
3cU99Eo0ON0=САГ17-ГР00-1437(26)22.02.2023 г.Главен архитект на Столична общинаПлан за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 68134.1007.202 и 68134.1007.438 от КККР на район „Триадица“ за създаване на нов УПИ ХV-202,438-„за жилищно строителство“ от кв. 21 на м. ,,Кръстова вада“; изменение на плана за улична регулация по о.т.160а(нова) –о.т.160б(нова) – о.т.158 – о.т.157; отпадане на кв. 20; преномериране на УПИ І „за детско заведение“ от кв. 20 в УПИ ХVІ „за детско заведение“ от кв. 21, район „Триадица“-СО.ТриадицаMестност КРЪСТОВА ВАДА, Квартал по регулация: 20, 21, Идентификатор КККР (имот): 68134.1007.202, 68134.1007.438  esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG17-GR00-1437_22.02.2023/PZ.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG17-GR00-1437_22.02.2023/PR I IPUR.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG17-GR00-1437_22.02.2023/PISMO 1437.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG17-GR00-1437_22.02.2023/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG17-GR00-1437_22.02.2023/DOKLAD 1437.pdfГрафична част;Графична част;Писмо;Проект за решение;Доклад 
351LS8dvrnk=САГ20-ГР00-1321(9)22.02.2023 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПРЗ) на УПИ XX-336, кв. 46, м. „кв. Горубляне“, изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от о.т. 78 до о.т. 79 и нова задънена улица от о.т. 78а до о.т. 78б, район „Младост“ СО.МладостMестност КВ. ГОРУБЛЯНЕ, Квартал по регулация: 46, УПИ XX - 336, Идентификатор КККР (имот): 68134.4086.336, Адрес ул. Петър Дипларов № 21, кв. Горубляне esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG20-GR00-1321_22.02.2023/IPR I IPUR.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG20-GR00-1321_22.02.2023/IPRZ I IPUR.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG20-GR00-1321_22.02.2023/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG20-GR00-1321_22.02.2023/PISMO 1321.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG20-GR00-1321_22.02.2023/DOKLAD 1321.pdfГрафична част;Графична част;Проект за решение;Писмо;Доклад 
gO7abXLCVj4=САГ23-ГР00-46822.02.2023 г.Главен архитект на Столична общинаПрекратяване на производството по одобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация на УПИ VI-318,319,321,382, кв. 35б, м. „ж.к. Люлин 8 м.р.“, район „Люлин”, изключен от обхвата на т. 2 от решение № 408 по протокол № 21 от 19.07.2012г. на Столичен общински съвет /СОС/, с което е одобрен ПУП-плана за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за ж.к. „Люлин 8 м.р.“ и план схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.ЛюлинMестност ЖК ЛЮЛИН 8 М.Р., Квартал по регулация: 35б, УПИ VI-318,319,321,382, Идентификатор КККР (имот): 68134.4358.318, 68134.4358.321, 68134.4358.495 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG16-DR00-6_22.02.2023/DOKLAD 468.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG16-DR00-6_22.02.2023/PISMO 468.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG16-DR00-6_22.02.2023/PROEKT NA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG16-DR00-6_22.02.2023/PRZ IZVADKA.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG16-DR00-6_22.02.2023/PR IZVADKA.pdfДоклад;Писмо;Проект за решение;ИЗВАДКА ПРЗ;ИЗВАДКА ПР 
9yyPqb6wKds=САГ18-ГР00-287(15)20.02.2023 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в териториален обхват: УПИ I-„за КЖС, КОО и трафопост, СО”, кв. 242, м. „Зона Б-5-3”, по отношение на ПИ с идентификатор 68134.304.326 по КККР и образуване на нови УПИ VІ-326 „за ЖС, ОО, ПГ и ТП“ и остатъчни УПИ I- „за КЖС, КОО и ТП, СО” и УПИ VII „за KЖС, KОО и ТП, СО”, кв. 242, м. „Зона Б-5-3”, и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) в участъка между о.т. 1 и о.т. 33=14 за регулационно регламентиране на алеи, обособени от ПИ с идентификатори 68134.304.335 и 68134.304.326, м. „Зона Б-5-3”, район „Възраждане“.ВъзражданеMестност Зона Б-5-3, Квартал по регулация: 242, УПИ I, Идентификатор КККР (имот): 68134.304.326, 68134.304.335 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG18-GR00-287_20.02.2023/PISMO 287.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG18-GR00-287_20.02.2023/PROEKT NA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG18-GR00-287_20.02.2023/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG18-GR00-287_20.02.2023/PARKOUSTROISTVO.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG18-GR00-287_20.02.2023/IPRZ.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG18-GR00-287_20.02.2023/IPR.zifПисмо;Проект за решение;Доклад;Графична част;Графична част;Графична част 
EZiY4qOzT4E=САГ23-ГР00-249(2)20.02.2023 г.Главен архитект на Столична общинаДопускане на устройство и застрояването преди 2025 г. на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.8421.37 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на кв. Челопечене, местност „Ленищата“, район „Кремиковци“, попадащ в територия за далекоперспективно развитие, определена с ОУП на СО, приет с решение Министерския съвет № 960/16.12.2009 г.КремиковциMестност КВ. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ, М. ЛЕНИЩАТА, Идентификатор КККР (имот): 68134.8421.37 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG23-GR00-249_20.02.2023/MOTIVIRANO.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG23-GR00-249_20.02.2023/ZADANIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG23-GR00-249_20.02.2023/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG23-GR00-249_20.02.2023/pismo 249.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2023/SAG23-GR00-249_20.02.2023/DOKLAD 249.pdfГрафична част;Задание;Проект за решение;Писмо;Доклад 
seek-warrow-warrow-eseek-eзаписи на страница1 - 10 от 146 записи