НомерДатаИздателОбект/ОтносноРайонОбхватВиж на картатаПрикачени документи
KxOe4lhUh2E=САГ16-ГР00-1430САГ16-ГР00-143016.09.2021 г.Главен архитект на Столична общинаOдобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 68134.1970.4424, 68134.1970.4425, 68134.1970.4426, 68134.1970.4427, 68134.1970.4428 за създаване на нови УПИ ІI-4424 „за ЖС“, УПИ IIІ-4425 „за ЖС“, УПИ IV-4426 „за ЖС“, УПИ V-4427 „за ЖС“ и УПИ VI-4428 „за ЖС“, кв. 16, м. „Ботаническа градина“, с предвиждане на застрояването им; изменение на улична регулация между о.т.443в и о.т.443г, план за улична регулация за създаване на нова улица от о.т.500-о.т.501-о.т.502-о.т.503-о.т.504-о.т.505- о.т.506-о.т.507-о.т.507а, м. „Ботаническа градина“, с план-схеми на техническата инфраструктура, район „Витоша“.ВитошаИдентификатор КККР (имот): 68134.1970.4424, 68134.1970.4425, 68134.1970.4426, 68134.1970.4427, 68134.1970.4425, 68134.1970.4426, 68134.1970.4426, 68134.1970.4427, 68134.1970.4428, Планоснимачен район: В.з. Драгалевци 1-ва част - Ботаническа градина, Планоснимачен № 1996 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG16-GR00-1430_16.09.2021/GR3.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG16-GR00-1430_16.09.2021/PISMO SAG16-GR00-1430.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG16-GR00-1430_16.09.2021/Доклад.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG16-GR00-1430_16.09.2021/Проект за решение.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG16-GR00-1430_16.09.2021/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG16-GR00-1430_16.09.2021/GR2.zifГрафична част;Писмо;Доклад;Проект за решение;Графична част;Графична част 
ps2OSYvDS4I=САГ18-ГР00-167САГ18-ГР00-16714.09.2021 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ III-735,736,737,739,740,741,общ. и УПИ ХІV „за инж. инфраструктура“ в кв. 10 за създаване на нов УПИ III-735,736,737,739,740,741,общ., нов УПИ XV-326,2709,2711,2665 „за автосервиз и общ. обсл.“и нов УПИ XIV „за общ. обсл.“ в кв. 10; изменение на плана за улична регулация от о.т.22а до о.т.22д за създаване на нова задънена улица между о.т.22л - о.т.22м - от.22н - о.т.22о, м. ,,НПЗ „Орион и съседни жилищни територии”, район ,,Надежда”.НадеждаКвартал по регулация: 10, УПИ III - 735,736,737,739,740,741,ОБЩ., Идентификатор КККР (имот): 68134.1386.2924, 68134.1386.2923, 68134.1386.326, 68134.1386.741, 68134.1386.2119, 68134.1386.737, 68134.1386.2711, 68134.1386.2565, 68134.1386.2876, 68134.1386.2709, Планоснимачен район: Надежда - Бакърена фабрика 1-ва част - 2-ри том, Планоснимачен № 735,736,737,738,740,741, Адрес ул. 23-ти декември № 23, кв. ж.к. Надежда I esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG18-GR00-167_14.09.2021/Писмо с №САГ18-ГР00-167-17-14,09,2021.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG18-GR00-167_14.09.2021/ДОКЛАД.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG18-GR00-167_14.09.2021/ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG18-GR00-167_14.09.2021/ИЗВАДКА.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG18-GR00-167_14.09.2021/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG18-GR00-167_14.09.2021/GR2.zifПисмо;Доклад;Проект за решение;ИЗВАДКА ОТ ДЕЙСТВАЩ ПУП;Графична част;Графична част 
VGTM8xiy6D8=САГ16-ГР00-3404(16)САГ16-ГР00-3404(16)08.09.2021 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ ХVIII „за КОО и тп“, УПИ ХIХ „за КОО и тп“, кв. 10, изменение на план за улична регулация (ИПУР) на задънена улица от о.т.59-о.т.60 и на улица от о.т.60а до о.т.58, създаване на нов УПИ XVIII-490 „за КОО, офиси и жс“, кв. 10, м. „бул. Цар Борис III”, район „Витоша”ВитошаMестност БУЛ. ЦАР БОРИС III, Квартал по регулация: 10, УПИ XIX,XVIII, Идентификатор КККР (имот): 68134.1896.490, Планоснимачен район: Кв. Княжево - в.з. Килиите 1-ви етап, Планоснимачен № 480 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG16-GR00-3404_08.09.2021/IPR.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG16-GR00-3404_08.09.2021/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG16-GR00-3404_08.09.2021/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG16-GR00-3404_08.09.2021/IPZ.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG16-GR00-3404_08.09.2021/SAG16-GR00-3404-16-08.09.2021.pdfГрафична част;Доклад;Проект за решение;Графична част;Писмо 
qn84KZeLhz8=САГ21-ГР00-491(3)САГ21-ГР00-491(3)08.09.2021 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на м. „Изток-Изток част I и част II”, кв. 57, УПИ XI-2302 (проектен УПИ XI-558), район „Изгрев”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Изток-Изток част I и част II“, в граници: улица от о.т. 97 през о.т. 88 - о.т. 89 - о.т. 7 до о.т. 2; улица от о.т. 2 през о.т. 3 - о.т. 4 - о.т. 5 - о.т. 28 - о.т. 154 - о.т. 161 - о.т. 159 - о.т. 158 до о.т. 160; улица от о.т. 160 - о.т. 220а до о.т. 220; южна граница на УПИ I-за озеленяване от кв. 92б; улица от о.т. 216б през о.т. 216а - о.т. 216 до о.т. 210; улица от о.т. 210 през о.т. 199 - о.т. 194 - о.т. 194а до о.т. 194д; улица от о.т. 194д през о.т. 129а до о.т. 125а; улица от о.т 125а до о.т. 125; улица от о.т. 125 през о.т. 121 - о.т. 109 - о.т. 105 - о.т. 103 - о.т. 98 до о.т. 97, одобрен с Решение № 241 по Протокол № 38 от 16.04.2009г. на СОСИзгревMестност "ИЗТОК-ИЗТОК ЧАСТ I И ЧАСТ II", Квартал по регулация: 57, УПИ XI - 558, Идентификатор КККР (имот): 68134.801.2302, Планоснимачен район: кв. Изток, Планоснимачен № 558, Адрес ул. Чарлз Дарвин № 17, кв. ж.к. Изток esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG21-GR00-491_08.09.2021/PR IZVADKA.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG21-GR00-491_08.09.2021/SAG21-GR00-491-3-08.09.2021.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG21-GR00-491_08.09.2021/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG21-GR00-491_08.09.2021/PR.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG21-GR00-491_08.09.2021/ES-G-9.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG21-GR00-491_08.09.2021/ES-G-57.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG21-GR00-491_08.09.2021/ES-G-106.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG21-GR00-491_08.09.2021/ES-G-133.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG21-GR00-491_08.09.2021/RESHENIE 241.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG21-GR00-491_08.09.2021/PZ IZVADKA.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG21-GR00-491_08.09.2021/DOKLAD.pdfИзвадка от ПР;Писмо;Проект за решение;Графична част;Протокол от ОЕСУТ № ЕС-Г-9/27.01.2009;Протокол от ОЕСУТ № ЕС-Г-57/13.05.2008;Протокол от ОЕСУТ № ЕС-Г-106/14.10.2008;Протокол от ОЕСУТ № ЕС-Г-133/16.12.2008;Решение № 241по Протокол № 38 от 16.04.2009 г. на СОС;Извадка от ПЗ;Доклад 
dKHhxvP12SM=САГ19-ГР00-1014(17)САГ19-ГР00-1014(17)02.09.2021 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ ХI-771 и УПИ ХІІ-771, ПИ с идентификатори 49206.2627.772 и 49206.2627.773 по КККР, кв. 33, м. „с. Мрамор”, район „Връбница”, за създаване на нови УПИ XI-773 „за ЖС“, УПИ XII-772 „за ЖС“, УПИ XIII-772 „за ЖС“ и УПИ XIV-773 „за ЖС“, и изменение на план за улична регулация (ИПУР) за създаване на задънена улица по нови о.т. 152е до о.т. 152жВръбницаMестност с. Мрамор, Квартал по регулация: 33, УПИ XI - 771,XII - 771, Идентификатор КККР (имот): 49206.2627.772, 49206.2627.773, Планоснимачен район: С .Мрамор esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-GR00-1014_02.09.2021/доклад1014.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-GR00-1014_02.09.2021/IPRZ.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-GR00-1014_02.09.2021/IPUR.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-GR00-1014_02.09.2021/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-GR00-1014_02.09.2021/_____ _ __________ ___19-__00-1014(17)02.09.2021_..pdfДоклад;Графична част;Графична част;Проект за решение;Писмо 
uXiIzdjJMJI=САГ19-ГР00-2274(5)САГ19-ГР00-2274(5)02.09.2021 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ IV-542,749,841,842 „за жилищно строителство”, кв. 18, м. „Младост 2”, район „Младост”МладостMестност М."МЛАДОСТ 2", Квартал по регулация: 18, УПИ II - 192,193,IV - ОБЩ.,V - 192,193, Идентификатор КККР (имот): 68134.4091.542, Планоснимачен район: Южна градска територия 2-ра част, Планоснимачен № 1422,2194, Адрес ул. Васил Карагьозов № 5, кв. ж.к. Младост 2 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-GR00-2274_02.09.2021/ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-GR00-2274_02.09.2021/ДОКЛАД.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-GR00-2274_02.09.2021/_____ _ __________ ___19-__00-2274(5)02.09.21_..pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-GR00-2274_02.09.2021/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-GR00-2274_02.09.2021/ИЗВАДКА ОТ ПРЗ.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-GR00-2274_02.09.2021/ИЗВАДКА ОТ ПР.pdfПроект за решение;Доклад;Писмо;Графична част;ИЗВАДКА ПРЗ ;ИЗВАДКА ПР 
mihdTst9UYk=САГ17-ТП00-33(66)САГ17-ТП00-33(66)27.08.2021 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на м. „Княжево”, при граници: ул. „Елша“, ул. „Явор“, ул. „Къпина“, ул. „Витошки бор“, с план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура - части „ВиК“, „Електроснабдяване“, „Газоснабдяване“, ПКТП и вертикална планировка в посочения обхват, район „Витоша”.ВитошаMестност КВАРТАЛ КНЯЖЕВО, Квартал по регулация: 21,30,32,39,40,50,51,63,68,69,70,71,72,73,74,78,79, УПИ 0,I - 1,I - 1Б,I - 255,I - 37,IA - 1В,II - 2,II - 261,II - 5,III - 3,III - 639,IV - 140,IV - 3,IV - 4,IV - 6,V - 5,V - 72,VI - 292,VI - 4,VI - 6,VII - 287,VII - 6,VII - 7,VIII,VIII - 286,VIII - 4,X - 292,XI,XI - 11,XI - 292,XI - 7,XII - 12,XII - 4,XIII - ОБЩ.,XIV,XIV - 13,XIV - 14,XIV - 292,XIX - 297,XV - 12,XV - 1А,XV - 2,XVI - 1,XVI - 2,XVI - СГНС,XVII - 1,XVII - 1В,XVIII,XVIII - 299,XX - 301,XXIII - 296,XXIV - 296, Идентификатор КККР (имот): 68134.1892.1100, 68134.1892.845, 68134.1892.1111, 68134.1892.256, 68134.1892.257, 68134.1892.255, 68134.1892.842, 68134.1892.94, 68134.1892.95, 68134.1892.828, 68134.1892.813, 68134.1892.819, 68134.1892.819, 68134.1892.970, 68134.1892.967, 68134.1892.956, 68134.1892.1021, 68134.1892.1044, Планоснимачен район: В.з. Беловодски път, Планоснимачен № 287,292, Адрес ул. Горска теменуга № 39, кв. Княжево esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-TP00-33_28.08.2021/IZVADKA.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-TP00-33_28.08.2021/ДОКЛАД САГ17-ТП00-33-21 Г.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-TP00-33_28.08.2021/TIP[OVI NAPRECHNI PROFILI.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-TP00-33_28.08.2021/PZ.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-TP00-33_28.08.2021/PUP IPRZ.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-TP00-33_28.08.2021/PUP IPR.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-TP00-33_28.08.2021/PTKP 1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-TP00-33_28.08.2021/ДОКЛАД.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-TP00-33_28.08.2021/ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-TP00-33_28.08.2021/ORG NA DVIJENIETO.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-TP00-33_28.08.2021/NAPRECHEN PROFIL.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-TP00-33_28.08.2021/NADL. PRIFILI 13.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-TP00-33_28.08.2021/NADL. PRIFILI 12.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-TP00-33_28.08.2021/NADL. PROFIL 11.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-TP00-33_28.08.2021/NADL. PROFILI 16.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-TP00-33_28.08.2021/NADL PROFILI 17 18 19 20 21.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-TP00-33_28.08.2021/NADL PROFILI 15.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-TP00-33_28.08.2021/NADL PROFILI 14.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-TP00-33_28.08.2021/NADL PROFILI 7 I 8.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-TP00-33_28.08.2021/NADL PROFILI 6.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-TP00-33_28.08.2021/NADL PROFILI 3.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-TP00-33_28.08.2021/NADL PROFILI 2.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-TP00-33_28.08.2021/NADL PROFILI 1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-TP00-33_28.08.2021/NADL PROFILI 1..zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-TP00-33_28.08.2021/NADL PRIFILI 9 I 10.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-TP00-33_28.08.2021/NADL PRIFILI 4.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-TP00-33_28.08.2021/KANALIZACIA.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-TP00-33_28.08.2021/PUP IPR.jpgГрафична част;Писмо;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Доклад;Проект за решение;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част 
pfhqeyiH3dU=САГ19-ТП00-204(7)САГ19-ТП00-204(7)27.08.2021 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация /ИПУР/ на ул. Нешо Бончев в участъка от ул. „Първа Българска армия“ до бул. „История Славянобългарска“ /ул. „202“/, изменение на план за регулация /ИПР/ на УПИ I, кв. 1, м. „Орландовци – Малашевци“, УПИ I и УПИ II, кв. 22, м. „Задгарова артерия“, УПИ III-529, кв. 1, м. „Софийски централни гробища“ и план-схеми по чл. 108, ал. 5 от ЗУТ, район „Сердика“. СердикаКвартал по регулация: 1,22, УПИ I,II,VI - 528, Идентификатор КККР (имот): : 68134.507.5026, 68134.510.5025, 68134.510.5026, 68134.510.5027, 68134.510.5029, 68134.510.5034, 68134.510.5035, 68134.510.5070, 68134.1386.2119, 68134.1386.741, 68134.1386.737, 68134.511.37, Планоснимачен район: Индустриална зона Военна рампа Изток-Запад,Орландовци - Малашевци - 1-ва част,Хаджи Димитър 1-ва част, Планоснимачен № 1,1617,311,36,37,526,528,529,541,546,55,56,57,653 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-TP00-204_27.08.2021/NAPRECHEN RAZREZ 2-2 KANALIZACIA.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-TP00-204_27.08.2021/KANALIZACIA.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-TP00-204_27.08.2021/ELEKTROSNABDIAVANE.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-TP00-204_27.08.2021/NADLAJEN PROFIL KANALIZACIA.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-TP00-204_27.08.2021/KANALIZACIA CHAST 1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-TP00-204_27.08.2021/KANALIZACIA CHAST 2.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-TP00-204_27.08.2021/VP.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-TP00-204_27.08.2021/KARTOGRAMA NA ZEMNITE MASI.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-TP00-204_27.08.2021/NADLAJEN PROFIL.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-TP00-204_27.08.2021/TELEKOMUNIKACIA.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-TP00-204_27.08.2021/TOPLOFIKACIA.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-TP00-204_27.08.2021/VODOSNABDIAVANE CHAST 1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-TP00-204_27.08.2021/VODOSNABDIAVANE CHAST 2.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-TP00-204_27.08.2021/PUP.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-TP00-204_27.08.2021/NAPRECHEN RAZREZ 1-1-VODOSNABDIAVANE.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-TP00-204_27.08.2021/NAPRECHEN RAZREZ 2-2-VODOSNABDIAVANE.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-TP00-204_27.08.2021/ДОКЛАД.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-TP00-204_27.08.2021/ДОКЛАД САГ19-ТП00-204.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-TP00-204_27.08.2021/ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG19-TP00-204_27.08.2021/NAPRECHEN RAZREZ 1-1-KANALIZACIA.zifГрафична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;Доклад;Писмо;Проект за решение;Графична част 
MkUuPQdp5eM=САГ17-ГР00-896(40)САГ17-ГР00-896(40)19.07.2021 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за подробен устройствен план ПУП – ИПУР между о.т.537 и о.т.538 и създаване на нова задънена улица с уширение от о.т. 538а до о.т. 538д; изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ VII-„за обслужващи стопански дейности“ и УПИ VIII-„за озеленяване“ за създаване на нови УПИ VII-„за обслужващи стопански дейности“ и УПИ VIII-1543 „за жилищно строителство“ от кв. 53; план за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор 68134.4329.919 по КККР за създаване на нов УПИ XVI-919 „за ОО и ЖС“ от кв. 53 и план за застрояване (ПЗ) на УПИ VIII-1543 „за жилищно строителство“ от кв. 53, м. в. з. „Горна баня“ (разширение на кв. „Горна баня“), район „Овча купел“ и план - схеми по част „ВиК“ в обхвата на проекта.Овча купелMестност М. "ВИЛНА ЗОНА ГОРНА БАНЯ" (РАЗШИРЕНИЕ НА КВ. "ГОРНА БАНЯ"), Квартал по регулация: 53, УПИ VII,VIII, Идентификатор КККР (имот): 68134.4329.919, Планоснимачен район: В.з. "Горна баня", Планоснимачен № 919 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-GR00-896_19.07.2021/DOKLAD.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-GR00-896_19.07.2021/PROEKT ZA RESHENIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-GR00-896_19.07.2021/PR.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-GR00-896_19.07.2021/PRZ.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-GR00-896_19.07.2021/NP.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-GR00-896_19.07.2021/VIK.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-GR00-896_19.07.2021/STANOVISHTE SOF VODA.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-GR00-896_19.07.2021/OZ.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG17-GR00-896_19.07.2021/pismo 896-40-19.07.2021.pdfДоклад;Проект за решение;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част;СТАНОВИЩЕ СОФИЙСКА ВОДА И ОБ. ЗАПИСКА ;ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ;Писмо 
ll-HMQcOCXQ=САГ21-ГР00-489(1)САГ21-ГР00-489(1)16.07.2021 г.Главен архитект на Столична общинаДоклад за прекратяване на производството по одобряване на проект за план за регулация на м. „Младост 4“ , район „Младост“-СО в частта му относно УПИ ХІ-186 „за жс“ и УПИ ХІІ-186 „за жс“ от кв. 19гМладостКвартал по регулация: 19а,19г, УПИ I,IX - 186,VIII - 186,X - 186, Идентификатор КККР (имот): 68134.4089.992, 68134.4089.992, Планоснимачен район: Южна градска територия 2-ра част esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG21-GR00-489/ES-G-9.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG21-GR00-489/IZVADKA PR.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG21-GR00-489/ES-G-69.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG21-GR00-489/IZV PRZ.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG21-GR00-489/SAG21-GR00-489-1-16.07.2021.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG21-GR00-489/ДОКЛАД.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG21-GR00-489/ES-G-112.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2021/SAG21-GR00-489/ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ.pdfПротокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-9/27.01.2009 г.;ИЗВАДКА - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ;Протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-69/30.06.2009 г.;ИЗВАДКА - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ;Писмо;Доклад;Протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-112/28.10.2008 г.;Проект за решение 
seek-warrow-warrow-eseek-eзаписи на страница1 - 10 от 124 записи