ДатаИздателОбект/ОтносноРайонОбхватВиж на картатаПрикачени документи
1DHmOYl4Zro=САГ19-ТП00-6115.05.2024 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за ПУП-ИПУР, ПУР, ПР за създаване на нови УПИ в нови квартали 25б, 25в, 25г и 25д, м. „с. Герман“ и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ, район „Панчарево“.ПанчаревоИдентификатор КККР (имот): 14831.6538.19, Планоснимачен район: С. Герман, Планоснимачен № 780 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG19-TP00-61_15.05.2024/VP.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG19-TP00-61_15.05.2024/DOKLAD61.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG19-TP00-61_15.05.2024/PROEKT ZA RESHENIE61.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG19-TP00-61_15.05.2024/PR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG19-TP00-61_15.05.2024/KANALIZACIA.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG19-TP00-61_15.05.2024/ELEKTRO.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG19-TP00-61_15.05.2024/VODOSBNABDIAVANE.zifГрафична част;Доклад;Проект за решение;Графична част;Доклад;Графична част;Графична част 
hG3BVNAMVEE=САГ19-ГР00-119615.05.2024 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с кадастрален идентификатор (КИ) 41010.4479.30 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с.Кътина, за създаване на нов УПИ VII-30-„за жилищно строителство“ от кв. 28а, м. „с. Кътина“ и план за улична регулация (ПУР) за нова улица по о.т.164а – о.т.300(нова) – о.т.301(нова) – о.т.302(нова) – о.т.303(нова) – о.т.304(нова) – о.т.305(нова) – о.т.306(нова), м. „с. Кътина ”, район „Нови Искър“-СО.Нови ИскърИдентификатор КККР (имот): 41010.4479.30, Планоснимачен район: План на новообразуваните имоти - Кътина, Планоснимачен № 30 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG21-GR00-1196_15.05.2024/GR1 (6).zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG21-GR00-1196_15.05.2024/DOKLAD 1196.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG21-GR00-1196_15.05.2024/PROEKT ZA RESHENIE1196.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG21-GR00-1196_15.05.2024/GR2 (4).zifГрафична част;Доклад;Проект за решение;Графична част 
UeOqIxCrpBg=САГ18-ГР00-228514.05.2024 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиране на поземлен имот с идентификатор 68134.4380.23 по КККР и създаване на нови УПИ XXV-23 „за ЖС и ТП“ от кв. 3 и УПИ XXII-23 „за ЖС“ от кв. 2, план за улична регулация (ПУР) за улица от о.т. 42 до о.т. 66(нова) и от о.т. 65 до о.т. 67, изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) за заличаване на УПИ I – „за озел. и ТП“ и УПИ II-общ., кв. 3 и приобщаването им към нов УПИ XXV-23 „за ЖС и ТП“ от кв.3, изменение на плана за улична регулация (ИПУР) за промяна на задънена улица с обръщач от о.т. 41 до о.т. 42 и свързването и с новопредвидена улица до о.т.66(нова), м. „Манилов дол“ и план – схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по част „Водоснабдяване“, район „Овча купел“ на СО.Овча купелMестност МАНИЛОВ ДОЛ, Квартал по регулация: 3, УПИ I,II - ОБЩ., Идентификатор КККР (имот): 68134.4380.23, Планоснимачен район: Манилов дол esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG18-GR00-2285_14.05.2024/GR3 (2)..zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG18-GR00-2285_14.05.2024/DOKLAD 922..pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG18-GR00-2285_14.05.2024/PROEKT ZA RESHENIE922..pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG18-GR00-2285_14.05.2024/GR1 (6).zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG18-GR00-2285_14.05.2024/GR2 (4).zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG18-GR00-2285_14.05.2024/PISMO 2285.pdfГрафична част;Доклад;Проект за решение;Графична част;Графична част;Писмо 
fw77OXQvcD4=САГ17-ГР00-210013.05.2024 г.Главен архитект на Столична общинаДопускане по реда на чл. 15, ал. 2 от ЗУЗСО на устройството и застрояването преди 2025 г. на частите от поземлени имоти с идентификатори 68134.6723.123, 68134.6723.124, 68134.6723.673, 68134.6723.1728 , 68134.6723.1910, 68134.6723.1911, 68134.6723.1912, 68134.6723.1913, 68134.6723.1953 по КККР на с. Панчарево, район „Панчарево“, попадащи в територия за далекоперспективно развитие - устройствена зона „Смф2д“, съгласно ОУП на СО, приет с решение на Министерския съвет № 960/16.12.2009 г.ПанчаревоУПИ 0 - ЦЕНТРАЛНА БАЗА НА СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛИСТИ, Идентификатор КККР (имот): 68134.6723.1728, 68134.6723.123, 68134.6723.124, Планоснимачен район: Детски град,С. Герман - разширението, Планоснимачен № 132,202 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG17-GR00-2100_13.05.2024/oz 1.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG17-GR00-2100_13.05.2024/DOKLAD2100.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG17-GR00-2100_13.05.2024/PROEKT ZA RESHENIE 2100.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG17-GR00-2100_13.05.2024/proekt po chl. 16.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG17-GR00-2100_13.05.2024/SHEMA.pdfОбяснителна записка;Доклад;Доклад;Проект за ПУП по реда на чл. 16 от ЗУТ;;Схема на територията по ОУП; 
2RsJJfd3-tQ= САГ19-ГР00-205813.05.2024 г.Главен архитект на Столична общинаПлан за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 11394.1799.28, 11394.1799.29 и 11394.1799.151– образуване на нови нови УПИ IІ-28,151 „за ЖС“ и УПИ IІІ-28,29,151 „за хоспис“ кв.20б (нов); м. „в.з. Приплат“, с. Владая и изменение на план за улична регулация от о.т.76 до о.т. 74а за създаване на задънена улица от о.т.74б(нова) до о.т.74в(нова), район „Витоша”, Столична община.ВитошаУПИ 0 - 0, Идентификатор КККР (имот): 11394.1799.29, 11394.1799.28, 11394.1799.151, Планоснимачен район: С. Владая, Планоснимачен № 151,28,29 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG19-GR00-2058_13.05.2024/DOKLAD2058.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG19-GR00-2058_13.05.2024/PROEKT ZA RESHENIE 2058.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG19-GR00-2058_13.05.2024/GR1.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG19-GR00-2058_13.05.2024/GR2.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG19-GR00-2058_13.05.2024/PISMO 2058.pdfДоклад;Проект за решение;Графична част;Графична част;Писмо 
bG95M8Qrlvg=САГ23-ГР00-202110.05.2024 г.Главен архитект на Столична общинаРазрешение за изработване на проект за подробен устройствен план– парцеларен план и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за учредяване на сервитут в частта с одобрен план за регулация за обект „Покрит отводнителен канал O-6 в участъка, граничещ с ПИ с идентификатор 68134.6001.270 по КККР, УПИ VIII-108-„за автомивка, ПГТП, автосервиз, тир паркинг и заведение за обществено хранене“, кв. 42, м. “Голямата локва - търговски парк 2", район „Панчарево“ СО.ПанчаревоКвартал по регулация: 42, УПИ VIII - 108, Идентификатор КККР (имот): 68134.6001.270, Планоснимачен район: Терен за ново летище, Планоснимачен № 28 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG23-GR00-2021_10.05.2024/PISMO 2021.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG23-GR00-2021_10.05.2024/DOKLAD 2021.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG23-GR00-2021_10.05.2024/PROEKT ZA RESHENIE 2021.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG23-GR00-2021_10.05.2024/SPISAK 2021.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG23-GR00-2021_10.05.2024/TEHNICHESKO ZADANIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG23-GR00-2021_10.05.2024/RIOSV 2021.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG23-GR00-2021_10.05.2024/PROEKT.pdfПисмо;Доклад;Проект за решение;Списък на засегнатите имоти;Техническо задание;Становище с изх. № 21689-12523/06.12.2023г. на директора на РИОСВ-София.;ПРОЕКТ  
OIFGSO41Acs=САГ24-ГР00-61609.05.2024 г.Главен архитект на Столична общинаРазрешаване изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за трасе на подземна кабелна линия СрН 20кV от съществуващ ТП “БОЧП Кремиковци“, 20/0, 4кV, Д№ 32-438 до нов БМКТП в поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 68134.8229.954, 68134.8229.5001, м.68134.8229.5002 и 68134.8229.5003 по КККР на район „Кремиковци“ и одобряване на задание по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ.КремиковциИдентификатор КККР (имот): 68134.8229.954, 68134.8229.5002, 68134.8229.5001, 68134.8229.5003, Планоснимачен район: С. Кремиковци esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG24-GR00-616_09.05.2024/pismo 616.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG24-GR00-616_09.05.2024/DOKLAD 616.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG24-GR00-616_09.05.2024/PROEKT ZA RESHENIE 616.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG24-GR00-616_09.05.2024/ZADANIE.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG24-GR00-616_09.05.2024/MP (2).pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG24-GR00-616_09.05.2024/RIOSV.pdfПисмо;Доклад;Проект за решение;ЗАДАНИЕ;МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ;СТАНОВИЩЕ РИОСВ  
O20txF_djYk=САГ18-ГР00-235108.05.2024 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 55419.6709.234 по КККР - нов УПИ LXV-234 „за ЖС, ТП, изгребна яма, КПП и резервоар“, кв. 2, м. „в.з. Ловджийска чешма“, изменение на плана за улична регулация и план за улична регулация, м. „с. Панчарево“, район „Панчарево“ и план схема за вертикално планиране.ПанчаревоMестност М."С. ПАНЧАРЕВО", Идентификатор КККР (имот): 55419.6709.234, Планоснимачен район: С. Панчарево, Планоснимачен № 2152 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG18-GR00-2351_08.05.2024/PROEKT ZA RESHENIE 2351.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG18-GR00-2351_08.05.2024/DOKLAD 2351.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG18-GR00-2351_08.05.2024/pismo2351 (2).pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG18-GR00-2351_08.05.2024/GR4.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG18-GR00-2351_08.05.2024/GR3.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG18-GR00-2351_08.05.2024/GR2.zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG18-GR00-2351_08.05.2024/GR1.zifПроект за решение;Доклад;Писмо;Графична част;Графична част;Графична част;Графична част 
pXClUOA_4FA=САГ23-ГР00-255529.04.2024 г.Главен архитект на Столична общинаРазрешаване изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за изграждане на ел. кабелно трасе CpH 20Kv от съществуваща въздушна линия CpH-20Kv (от съществуващ ВЕЛ в 20кV – „Растениевъдство“ ) до кв. 62, за ел. захранване на ПИ с идентификатор 44063.6213.95 по КККР, м. "Орлова Круша", с. Лозен, район „Панчарево“ СО.ПанчаревоMестност ПРЗ,ПУР,ИПРЗ,ИПУР на м."Орлова круша с.Лозен" за кв.10б,11,12,13,14,15,16,20, Идентификатор КККР (имот): 44063.6213.95, Планоснимачен район: С. Лозен esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG23-GR00-2555_29.04.2024/PROEKT ZA RESHENIE2555.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG23-GR00-2555_29.04.2024/ZADANIE 2555.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG23-GR00-2555_29.04.2024/STANOVISHTE2555.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG23-GR00-2555_29.04.2024/riosv 2555.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG23-GR00-2555_29.04.2024/DOKLAD2555.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG23-GR00-2555_29.04.2024/gr1232.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG23-GR00-2555_29.04.2024/pismo.,..pdfПроект за решение; Техническо задание;Становище с изх. № 1204931672/20.01.2023г. от “Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД;Становище изх. № 21771-208/05.01.2024г. на директора на РИОСВ-София;;Доклад;МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ;Писмо 
OmP71qs5iTg=САГ22-ГР00-162024.04.2024 г.Главен архитект на Столична общинаОдобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на уличната регулация на м. НПЗ „Илиянци - запад“ от о.т.87а до о.т. 87б и от о.т.87в до о.т. 87г и свързаното с това изменение на регулацията на контактен УПИ Х-834 „за производство, складове и КОО“ от кв. 8, м. НПЗ „Илиянци - запад“, изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ІІ-52,53 от кв. 8 и на УПИ XІ-946,947, УПИ XІІ-729, УПИ XІІІ-799,952,953 от кв. 8а, м. НПЗ „Илиянци - запад“, район ,,Надежда”.НадеждаКвартал по регулация: 32,8,8А, УПИ I,II - 52,53,IX - 654,732,XI,XI - 946,947,XII - 729,XIII - 799,952,953, Идентификатор КККР (имот): 68134.1369.524, 68134.1369.952, 68134.1369.953, 68134.1369.799, 68134.1369.2081, 68134.1369.2100, Планоснимачен район: Илиенци с индустриална зона, Планоснимачен № 524,699,729,799,946,947,952,953 esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG22-GR00-1620_24.04.2024/GR21 (2).zif;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG22-GR00-1620_24.04.2024/pismo 1620.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG22-GR00-1620_24.04.2024/DOKLAD1620.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG22-GR00-1620_24.04.2024/PROEKT ZA RESHENIE1620.pdf;esoft.portal/DOKLADI DO SOS/2024/SAG22-GR00-1620_24.04.2024/GR1 (4).zifГрафична част;Писмо;Доклад;Проект за решение;Графична част 
seek-warrow-warrow-eseek-eзаписи на страница1 - 10 от 130 записи