Съобщения за обществени обсъждания

22.04.2024

Столична община – район „Искър“, уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РИС24-РД56-66/19.04.2024г. на Кмета на район „Искър”, ще се проведе обществено обсъждане на обект uзрабоmен npoekm за nодробен ycmpoйcmвeн план (ПУП) за нова nъmна връзkа om kpъcmoвuщemo на бул. ,,Брюkсел" с ул. ,,Продан Tapakчueв" дo „Coфuйcku оkоловръсmен nъm", район „Искър“.

Представянето на проекта да се състои на 09.05.2024 г. от 18:00 ч. в сградата на  читалище „Елин Пелин“, с. Бусманци, район „Искър“.

Проектът е наличен в сградата на районната администрация на адрес: район „Искър“ - бул. "Кръстю Пастухов" № 18 и на официалната интернет страница на Столична община – район „Искър”.

Писмени становища, менения и препоръки  по проекта се адресират до Кмета на район „Искър“ и се подават в „Центъра за административно и информационно обслужване на граждани“ в сградата на район “Искър“ бул. „ Кр. Пастухов“ № 18. или по електронна поща info@raioniskar.bg до 17:00 ч. на 19.05.2024 г.

Становища постъпили след определения срок не се приемат. Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от не въвеждането на други варианти. 

Заключителна дискусия  за приключване на общественото обсъждане по проекта ще се проведе на 23.05.2024 г. от 18:00 ч. в сградата на  читалище „Елин Пелин“, с. Бусманци, район „Искър“.

 

19.04.2024

Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ при Район „Нови Искър“ - Столична община, обявява, че със Заповед № РНИ24-РД09-143 от 18.04.2024год. на Кмета на Район „Нови Искър“ е определена  дата за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с КИ 57011.5522.29, план за улична регулация и план за изменение на уличната регулация при осова точка 23 на улица „Стара планина“, с. Подгумер, район „Нови Искър“ и придружаващите го план-схеми по части „Вертикална планировка“ и „ВиК“.

Общественото обсъждане ще се проведе на 07.05.2024год. от 18,00 часа в заседателната зала на етаж 3, в сградата на Район „Нови Искър“, с административен адрес: град Нови Искър, ул. Искърско дефиле № 121.

В срок до 17,00 часа на 17.05.2024год.  могат да се подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, които се адресират до Кмета на район „Нови Искър”. Становищата, мненията и предложенията  се подават в Центъра за административно обслужване на граждани в Район „Нови Искър“ - СО, с административен адрес: гр. Нови Искър, ул. Искърско дефиле № 121, етаж партер.

Проектът, предмет на общественото обсъждане, е изложен в отдел „УТККС“, етаж 4, стая № 400 при Район „Нови Искър” за допълнителна информация.

За приключване на общественото обсъждане на 23.05.2024год. от 18,00 часа  в сградата на Район „Нови Искър“, в залата на етаж 3, ще се проведе заключителна дискусия.

ЗАПОВЕД

ПУП

 

17.04.2024

СО - район „Кремиковци“, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община съобщава, че е издадена Заповед №РКР24-РД09-111/16.04.2024 г. на Кмета на СО-район „Кремиковци” за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план (ПУП) за нова пътна връзка от кръстовището на бул. Брюксел с ул. Продан Таракчиев до Софийски околовръстен път с план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ: изменение на плана за улична регулация (ИПУР) – заличаване на улица от о.т. 275-о.т. 279-о.т. 280 до о.т. 281, м. НПЗ Искър – Север – I, II и III част, план за улична регулация (ПУР) на улица от о.т. 275а-о.т. 279-о.т. 279а до о.т. 279е и от о.т. 279а-о.т. 279б-о.т. 279г до о.т. 279д и свързаното с това изменение на границите на кв. 11а, м. НПЗ Искър – Север – I, II и III част, район „Искър“; изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ-XVI – „за администрация, търговия, обслужване и трасе на метрополитена“, кв. 2, м. Летищен комплекс – София, район „Слатина“; ИПУР на улица от о.т. 42п-о.т. 42м до о.т. 42и; ИПУР на улица от о.т. 42и-о.т. 42з до о.т. 42в; ИПУР – заличаване на улици от о.т. 43в до о.т. 43б и от о.т. 43г до о.т. 43а, м. Летищен комплекс – София; ПУР на улици от о.т. 42в-о.т. 112-о.т. 113-о.т. 114 до о.т. 115; от о.т. 107 до о.т. 106; от о.т. 112-о.т. 105-о.т. 104-о.т. 103 до о.т. 102; от о.т. 100-о.т. 101-о.т. 102-о.т. 117, м. Летищен комплекс – София, район „Искър“; ИПР на УПИ-XXIV-8565.55 – „за обществено обслужване, трафопост, паркинг“, кв. 2, УПИ I-280 – „за бензиностанция и обслужваща сграда“, и УПИ II-56 – „за обслужваща дейност, складове и офиси“, кв. 2б, м. Летищен комплекс – София; създаване на нов кв. 2г в м. Летищен комплекс – София; ПУР на улици от о.т. 117-о.т. 118-о.т. 119-о.т. 120-о.т. 121 до о.т. 122; от о.т. 42п-о.т. 123 до о.т. 124 и от о.т. 123 до о.т. 122 и създаване на нов кв. 68, м. С. Кривина, район „Панчарево“; парцеларен план за частта от пътната връзка, попадаща в неурбанизирана територия в имоти в кадастрални райони: 1405, 1407, 1409, 1411 и 1412, район „Искър“, и кадастрален район 8564, район „Кремиковци“.

Проектът ще е на разположение на заинтересованите лица за запознаване в сградата на районната администрация с адрес: кв. „Ботунец”, ул. „Челопешко шосе” 267, вх. Б и на официалната интернет страница на района.

Представянето на проекта ще се проведе на 25.04.2024 г. от 17.30ч. в сградата на СО – район „Кремиковци”, с адрес:  кв. „Ботунец”, ул. „Челопешко шосе” 267, вх. Б.

След представянето на проекта, писмени становища, мнения и предложения по проекта могат да се депозират в срок до 03.05.2024 г. в районната администрация или по електронната поща на sokre@abv.bg.

По време на изготвяне на писмените становища, допълнителна информация ще се получава от длъжностните лица: Венцислав Михайлов – „Главен специалист кадастър и регулация” и Петър Стаменов – „Главен специалист УТКР и З”.

За приключване на общественото обсъждане ще се проведе заключителна дискусия  на 07.05.2024 г. от  17.30ч. в сградата на СО – район „Кремиковци”, с адрес: кв. „Ботунец”, ул. „Челопешко шосе” 267, вх. Б.

 

28.03.2024

Район „Красна поляна”  на основание чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община,приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 год. на СОС, съобщава че е издадена заповед № РКП24-РД56-113/28.03.2024 год. на Кмета на район „Красна поляна” за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за кв. 99А, нов УПИ I-293 за озеленяване, обществено обслужване и трафопост и нов УПИ II-293 за обществено обслужване, м. „Разсадника-Коньовица“, ПИ идентификатор 68134.1106.293

Проектът може да се прегледа в отдел „УТКРКС”, р-н „Красна поляна”, стая 110, ул. „Освобождение” № 25.

Представянето на проекта ще се проведе на 10.04.2024г. от 17,00 часа в заседателната зала в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25

В срок до 18.04.2024 г. могат да се подават становища в деловодството на район „Красна поляна” или на електронната поща на района -office@krasnapolyana.bg, тел. за информация 02-92-172-59.

На 24.04.2024г. от 17,00 часа на същото място ще се проведе обществена дискусия по проекта.

ЗАПОВЕД

ПУП

 

27.03.2024

СО - Район „Панчарево“, на основание чл.20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, съобщава, че е издадена Заповед №РПН24-РД09-49/27.03.2024 г. на Кмета на СО - Район „Панчарево“ за провеждане на обществено обсъждане проект на подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация на улици от о.т. 328 – о.т. 329 – о.т. 330 – о.т. 333 до о.т. 334 и от о.т. 334 – о.т. 332 – о.т. 331 за създаване на нови улици от о.т. 334а (нова) до о.т. 130а (нова) и от о.т. 334а (нова) – о.т. 334б (нова) – о.т. 334в (нова) до о.т. 334г (нова); изменение на пешеходна алея от о.т. 331 до ул. Йованец и свързаното с това изменение на плана за регулация на контактни УПИ II-704, УПИ III-705, УПИ IV-706, УПИ VI707, УПИ VII-708, УПИ VIII-709 и УПИ IX-709 от кв. 41 и на терен – „за озеленяване“, за създаване на нов УПИ I – „за озеленяване“, в нов кв. 41а, м. „с. Панчарево“, СО – Район „Панчарево“.

Проектът /текстови и графични материали/ ще е на разположение на заинтересованите лица за запознаване в сградата на районната администрация на адрес: с. Панчарево, ул. “Самоковско шосе“ № 230 и на официалната интернет страница на района.

Представянето на проекта ще се проведе на 02.04.2024 г. от 17:30 часа в читалище „Виделина“ с адрес: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230.

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 16.04.2024 г. в районната администрация или по електронна поща info@pancharevo.org.

Становища постъпили след 16.04.2024 г. няма да бъдат разглеждани.

Арх. Румен Несторов, главен архитект на СО - Район „Панчарево“, инж. Николай Вълчев – ст. експерт в отдел УТК и инж. Юлия Павлова – ст. експерт в отдел УТК ще дават допълнителна информация по време на изготвяне на становищата, в сградата на районната администрация, в работно време.

За приключване на общественото обсъждане ще се проведе заключителна дискусия на 23.04.2024 г. от 17:30 ч. в читалище „Виделина“ с адрес: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230.

ЗАПОВЕД

ОБЯВЛЕНИЕ

ПУП - ИПР

 

27.03.2024

Район „Красна поляна”  на основание чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община,приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 год. на СОС, съобщава че е издадена заповед № РКП24-РД56-111/27.03.2024 год. на Кмета на район „Красна поляна” за провеждане на обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на спортна площадка за мини-фитбол и баскетбол, издадена от Главен архитект на Столична община на 12.03.24 год. в ПИ с идентификатор 68134.1108.189, УПИ II- за озеленяване и спорт, кв. 37, м. ж.к. „Красна поляна”.

Визата може да се прегледа в отдел „УТКРКС”, р-н „Красна поляна”, стая 110, ул. „Освобождение” № 25.

Представянето на визата ще се проведе на 08.04.2024г. от 17,00 часа в заседателната зала в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25

В срок до 16.04.2024 г. могат да се подават становища в деловодството на район „Красна поляна” или на електронната поща на района -office@krasnapolyana.bg, тел. за информация 02-92-172-59/58.

На 22.04.2024г. от 17,00 часа на същото място ще се проведе обществена дискусия по визата.

ЗАПОВЕД

ВИЗА

 

15.03.2024

Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ при Район „Нови Искър“ - Столична община, обявява, че със Заповед № РНИ24-РД09-98 от 15.03.2024год. на Кмета на Район „Нови Искър“ е определена  дата за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с кадастрален идентификатор (ПИ с КИ) 00357.5325.476 по КККР за землището на гр. Нови Искър за създаване на нов УПИ X-476, отреден за „магазини, безвредно производство, складове, офиси, трафопост и изгребна яма“ от кв. 1 по плана на с. Подгумер – стопански двор и план за улична регулация (ПУР).

Общественото обсъждане ще се проведе на 27.03.2024год. от 18,00 часа в сградата на кметство с. Подгумер, с административен адрес: с. Подгумер, район „Нови Искър“, ул. „Стара планина“ № 23Б.

В срок до 17,00 часа на 05.04.2024год. могат да се подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, които се адресират до Кмета на район „Нови Искър”. Становищата, мненията и предложенията  се подават в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани в Район „Нови Искър“ - СО, с административен адрес: гр. Нови Искър, ул. Искърско дефиле № 121, етаж партер.

Проектът, предмет на общественото обсъждане, е изложен в отдел „УТККС“, етаж 4, стая № 400 при Район „Нови Искър” за допълнителна информация.

За приключване на общественото обсъждане на 12.04.2024год. от 18,00 часа  в сградата на кметство с. Подгумер ще се проведе заключителна дискусия.

ЗАПОВЕД

ПРОЕКТ

 

05.03.2024

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основание чл. 22, ал.4, във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ, чл. 4, ал. 1, т.3, чл. 8, ал.1, т.3 и чл. 10, ал.2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет, изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на Административен съд - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021г. е издадена Заповед № РМЛ24-РД09-131/05.03.202. на Кмета на СО - район „Младост“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: Проект за ПУП-ИПРЗ в обхват на кв.3-А, нов УПИ VIII-76 „за ЖС“, ПИ с идентификатор 68134.4082.76 по КККР, Район „Младост“ СО съгласно чл. 22, ал.4  от ЗУТ

Представянето на проекта ще се проведе в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа на 12.03.2024г. от 17,30 часа.

Представянето ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m2cb6d0870b5cf28fb3fafc708079877d ,

 който ще бъде достъпен и от страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 05.03.2024г.

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 25.03.2024г.  включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@mladost.bg.

Заключителната дискусия ще се проведе на 28.03.2024г. от 17.30ч. в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа.

Заключителната дискусия ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mf103d31da2ca8af85819c672af58d8d9 ,

който ще се публикува на страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 22.03.2024г.

Заповедта и проекта са публикувани на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и са поставени на информационното табло в сградата на СО– район „Младост“, адрес: ж.к. Младост-3, ул. „Свето Преображение” № 1. Проектът  ще бъде публикувана най-малко 7 дни преди датата на представянето на  интернет страниците на Столична община – район „Младост“, Направление „Архитектура и градоустройство“ и на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община.

ЗАПОВЕД

 

01.03.2024

Район "Банкя" –  СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РД09-127/29.02.2024г.  на Кмета на район "Банкя" – СО за провеждане на обществено обсъждане за представяне на „проект за благоустрояване в ПИ с идентификатор 02659.2194.320 и ПИ с идентификатор 02659.2251.26 по КККР на гр. Банкя – изграждане на чешма и реновиране на арка пред входа на „Алея на здравето“ в м. „гр. Банкя“, район „Банкя“ СО”.

Представянето на проекта ще се състои на  12.03.2024г. (вторник) от 17.00 часа  в сградата на Туристически информационен център на адрес: гр. Банкя, ул. Александър Стамболийски № 1.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО – район "Банкя", ул. „Цар Симеон“ № 1 или по електронната поща bankya@bankya.bg . Становища, постъпили след определения срок не се разглеждат.

С проекта, предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на район "Банкя " СО - партер в понеделник и сряда от 14.00 часа  до 16.00 часа, като допълнителна информация по него, във времето за  изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Милена Будинова – Главен архитект на  район „Банкя”  СО  и Албена Цветанова -  главен специалист в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация и контроли по строителството” при  район „Банкя”  СО.

Заключителната дискусия ще се проведе на 25.03.2024г. (понеделник) в 17.15 часа в сградата на Туристически информационен център на адрес: гр. Банкя, ул. Александър Стамболийски № 1.

ЗАПОВЕД

СИТУАЦИЯ

ПЛАН-РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ВИЗУАЛИЗАЦИИ

 

01.03.2024

Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ при Район „Нови Искър“ - Столична община, обявява, че със Заповед № РНИ24-РД09-75/29.02.2024год. на Кмета на Район „Нови Искър“ е определена  дата за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план -  ПУП-ИПУР- изменение на плана за улична регулация за улица по о.т. 180 – о.т. 181 – о.т. 182 – о.т.183 – о.т. 183 нова, за образуване на нова улица между о.т. 179 – о.т. 181а/нова/ - о.т. 183а/нова/ - о.т. 183/нова/ и контактни УПИ I-131, УПИ III-133, УПИ V-135, УПИ XI-631, УПИXII-627  и УПИ XIII-632 от кв. 12 по плана на с. Мировяне,  район „Нови Искър“.

Общественото обсъждане ще се проведе на 14.03.2024 год. от 18,00 часа в залата на кметство Мировяне.

В срок до 17,00 часа на 25.03.2024 год. могат да се подават писмени становища, мнения и предложения  по проекта, които се адресират до Кмета на район „Нови Искър”. Становищата, мненията и предложенията  се подават в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани в Район „Нови Искър“ - СО, гр. Нови Искър, ул.”Искърско дефиле” № 121, етаж партер.

Проектът, предмет на общественото обсъждане е изложен в отдел „УТККС“ /техническа служба/, етаж 4, стая № 404 при Район „Нови Искър” за допълнителна информация.

За приключване на общественото обсъждане на 02.04.2024 год. от 18,00 часа  в залата на кметство Мировяне ще се проведе заключителна дискусия.

ЗАПОВЕД

ОБЯВЛЕНИЕ

ПУП

 

27.02.2024

Район „Красна поляна”  на основание чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община,приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 год. на СОС, съобщава че е издадена заповед № РКП24-РД56-90/27.02.2024 год. на Кмета на район „Красна поляна” за провеждане на обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на детска площадка за деца от 3 до 12 г., издадена от Главен архитект на район „Красна поляна” на 21.02.24 год. в ПИ с идентификатор 68134.1108.115, УПИ I- за ОЖС и КОО, кв. 26, м. ж.к. „Красна поляна”.

Визата може да се прегледа в отдел „УТКРКС”, р-н „Красна поляна”, стая 110, ул. „Освобождение” № 25.

Представянето на визата ще се проведе на 06.03.2024г. от 17,30 часа в стая 110, в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25

В срок до 15.03.2024 г. могат да се подават становища в деловодството на район „Красна поляна” или на електронната поща на района -office@krasnapolyana.bg, тел. за информация 02-92-172-59/58.

На 19.03.2024г. от 17,30 часа на същото място ще се проведе обществена дискусия по визата.

ЗАПОВЕД

ВИЗА

 

27.02.2024

Район „Красна поляна” – СО, на основание  чл.20, чл. 5  от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община,приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 год. на СОС, съобщава че е издадена заповед № РКП24-РД56-89/27.02.2024 год. от Кмета на район „Красна поляна” за провеждане на обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на детска  площадка за деца от 3 до 12 год., издадена от Главен архитект на район „Красна поляна” на 14.02.24 год. в ПИ с идентификатор 68134.1106.23, кв. 60Б, м. Разсадника-Бежанци”.

Представянето на визата ще се проведе на 06.03.2024г. от 17,00 часа в стая 110, в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25.

В срок до 15.03.2024 г. могат да се подават становища в деловодството на район „Красна поляна” или на електронната поща на района - office@krasnapolyana.bg, тел. за информация 02-92-172-59/58.

На 19.03.2024г. от 17,00 часа на същото място ще се проведе обществена дискусия по визата.

ЗАПОВЕД

ВИЗА

 

19.02.2024

На 11.03.2024г. от 17,00 часа в стая 308, ІІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ 67 ще се проведе  представяне на проект за подробен устройствен план- изменение на план за улична регулация (ИПУР) за създаване на нова улица от о.т.222а (нова) до о.т.247е (нова), което води до изменение на профила на улица „Гео Милев“ между о.т.221 до о.т.223 и улица от о.т.249 до о.т.246, изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ I- „за комплексно жилищно строителство и магазини“ от кв.93, като се създават нови УПИ III-1005, 1264 „за супермаркет, паркинг и трафопост“ за ПИ с идентификатор 68134.703.1005 и 68134.703.1264, УПИ I- „за комплексно жилищно строителство и магазини“ в нов кв.93а и нов УПИ I- „за комплексно жилищно строителство и магазини“ в кв.93, изменение плана за застрояване за нов УПИ III-1005,1264 „за супермаркет, паркинг и трафопост“ на м. „ж.к. Слатина- Христо Смирненски“, план- схема по чл.108 от ЗУТ по част „Водоснабдяване“ в район „Слатина“, гр. София, на 11.03.2024г. от 17.00 ч. в стая № 308 на IІІ етаж в сградата  на районната администрация на бул. „Шипченски проход“ № 67.

Желаещите да се запознаят предварително с проекта, могат да го направят в работно време в стая 216, ІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ 67.

ЗАПОВЕД

ОБЯВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ПЛАН-СХЕМА ВИК

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ВИК

 

08.02.2024

Район СО-”Красно село” обявява, че съгласно заповед №РКС24-РА50-1/07.02.2024г на кмета на Район СО-”Красно село” ще бъде проведена процедура по обществено обсъждане на проект  за ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ IV-1139 “за ОО и бензиностанция“, ПИ с идентификатор 68134.205.1139 по КККР, за създаване на нов УПИ IV-1139 “за смесено предназначение, бензиностанция, ПГ и ТП“, кв.45, м. ”ж.к. Бели брези“, гр. София, район „Красно село“-СО, разрешен със заповед №РА50-123/12.09.2020г на главния архитект на Столична община, при следните условия и ред:

· В срок до 12.02.2024г проектът и съпътстващите го документи ще бъдат  публикувани на официалната интернет страница на район „Красно село“ : krasnoselo.net, раздел „Обяви“, подраздел „Обществени обсъждания“. Копие от проекта и съпътстващите го документи ще  се предоставят и в деловодството на администрацията на СО - район „Красно село“ на адрес: гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ", № 124, етаж 1 (партер), гише №10 за запознаване от заинтересуваните лица.

· Представянето на проекта и съпътстващите го материали ще се състои на 20.02.2024г от 18.00 часа в сградата на администрацията на СО -район „Красно село“ на адрес: гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ", № 124, етаж 2, зала №209. Представянето на проекта  ще се извърши от представител на възложителя и проектанта, като същите са длъжни да дават разяснения на присъстващите граждани и представители на организации за предвижданията на представяния проект.

· Писмени становища, мнения и предложения от гражданите и организации по представения проект могат да се подават в администрацията на район СО - ”Красно село” в срок до 28.02.2024, включително.

· Постъпилите в срок становища, мнения и предложения ще бъдат публикуват на интернет страницата на СО – район „Красно село“ най-късно до 01.03.2024г.

· Заключителната дискусия ще се проведе на 06.03.2024г от 18.00 часа в сградата на администрацията на СО -район „Красно село“ на адрес: гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ", № 124, етаж 2, зала №209. За участие в дискусията задължително ще бъдат поканени лицата, представили писмени становища и предложения по проекта, както и представители на професионалните организации по чл. 5, ал.4 от Закона за устройство на територията. Участието на възложителя и екипа, разработил обсъждания проекта, е задължително.

ЗАПОВЕД

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ИПР

ИПРЗ-СХЕМА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

ИПРЗ - СХЕМА  - СПАЗВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗСТОЯНИЯ

ИЗВАДКА ИПРЗ

 

30.01.2024

СО-Район „Панчарево", на основание чл.20 ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, съобщава, че е издадена Заповед №РПН24-РД09-10/25.01.2024г на Кмета на СО-Район „Панчарево" за провеждане на обществено обсъждане проект на подробен устройствен план - изменение на плана за улична регулация на улица от о.т.618в до о.т.900 (нова) м."с. Бистрица“, и на улица от о.т.127 до о.т.942 (нова), м. „в.з. Бункера“, и план за улична регулация на ул. „Бистришко шосе“ в участъка от ул. "Цар Асенов път“ при нова о.т.900 до кв. 19г, м. „с. Бистрица", до нова о.т.924 до кв. 15а, м. „в.з. Бункера", и на улица от нова о.т.945 до нова о.т.957 м. "с. Бистрица", поземлени имоти с идентификатори 04234.6941.743, 04234.6920.743 и 04234.6939.544 по КККР на с. Бистрица, СО - Район „Панчарево“, и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ по части „Канализация“ и ВП-нивелетен проект.

Проектът /текстови и графични материали/ ще е на разположение на заинтересованите лица за запознаване в сградата на районната администрация на адрес: с. Панчарево, ул."Самоковско шосе“ № 230 и на официалната интернет страница на района.

Представянето на проекта ще се проведе на 06.02.2024г от 17:30 часа в кметство с. Бистрица с адрес: с. Бистрица, ул. „Никола Крушкин" 34.

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 20.02.2024г в районната администрация или по електронна поща info@pancharevo.org.

Становища постъпили след 20.02.2024г няма да бъдат разглеждани.

Арх. Румен Несторов, главен архитект на СО - район „Панчарево" и инж. Юлия Павлова– ст. експерт в отдел „УТК“ ще дават допълнителна информация по време на изготвяне на становищата, в сградата на районната администрация, в работно време.

За приключване на общественото обсъждане ще се проведе заключителна дискусия на 27.02.2024г от 17:З0ч в кметство с. Бистрица с адрес: с. Бистрица, ул. „Никола Крушкин" 34.

ЗАПОВЕД

ОБЯВЛЕНИЕ

ПУП

 

29.01.2024

Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ при Район „Нови Искър“ - Столична община, обявява, че със Заповед на Кмета на Район „Нови Искър“ №РНИ24-РД09-41 от 26.01.2024год. е определена  дата за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване на м. „Стопански двор – Кумарица, кв. 300, кв. 301, кв. 302“ и на м. „ гр. Нови Искър, кв. Кумарица и Славовци“  в граници: южни граници на УПИ I, II, III, IV,  XI и XVI от кв. 192а; улица по о.т. 2022 /нова/ - о.т. 2024 /нова/ - о.т. 2025 /нова/; улица по о.т. 2025 /нова/ - о.т. 2027 /нова/ - о.т. 2031 /нова/; улица по о.т. 2031 /нова/ - о.т. 593а – о.т. 591 – о.т. 2033 /нова/; терен на жп. ареал  при о.т. 596; улица по о.т. 596 – о.т. 596е – о.т. 596в – о.т. 596б – о.т. 2002 /нова/ - о.т. 2003 /нова/ – о.т. 2006 /нова/ - о.т. 2010 /нова/ - о.т. 966а – о.т. 2012 /нова/ - о.т. 2013 /нова/, южна граница на УПИ I от кв. 192 и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии – път за продължението на ул. „Кременица“ от о.т. 2025 /нова – от проекта за ИПРЗ/ до Софийски околовръстен път и придружаващите ги схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ, които са изложени в район „Нови Искър“- СО и на основание чл. 10, ал. 2 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с решение №661 по Протокол №4 от 12.10.2017год. на СОС.

 

Общественото обсъждане ще се проведе на 01.02.2024год от 18,00 часа в заседателната зала на район „Нови Искър“, с административен адрес: гр. Нови Искър, ул. Искърско дефиле №121.

 

В срок до 17,00 часа на 14.02.2024год. могат да се подават писмени становища по проекта, които се адресират до Кмета на район „Нови Искър”. Становищата  се подават в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани в Район „Нови Искър“ - СО, гр. Нови Искър, ул.”Искърско дефиле” № 121, етаж партер.

 

 Проектът, предмет на общественото обсъждане е изложен в отдел „УТККС“ /техническа служба/, етаж 4, стая № 404 при Район „Нови Искър” за допълнителна информация.

 

За приключване на общественото обсъждане на 15.02.2024год. от 18,00 часа  в заседателната зала на район „Нови Искър ще се проведе заключителна дискусия.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗАПОВЕД

ПУП

 

26.01.2024

СО-Район „Панчарево“, на основание чл.20 ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, съобщава, че е издадена Заповед №РПН24-РД09- 9/ 24.01.2024г на Кмета на СО-район „Панчарево“ за провеждане на обществено обсъждане проект на подробен устройствен план – Изменение на плана за улична регулация на улица от о.т. 276-о.т. 277-о.т. 278-о.т. 279 до о.т. 284 и създаване на нова улица от о.т. 276-о.т. 277а-о.т. 278а-о.т. 279а до нова о.т. 311 и удължаване на улица от о.т. 280 до о.т. 279а (нова), м. с. Кривина, район „Панчарево“; изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ IV-429 – „За администрация, офиси и безвредно производство“, и УПИ VI-465 – „За администрация, офиси и безвредно производство“, кв. 42, м. с. Кривина, и създаване на нови УПИ IV-4350 – „За администрация, офиси и безвредно производство“, и УПИ VI-4350 – „За администрация, офиси и безвредно производство“, поземлен имот с идентификатор 39791.6004.4350 и изменение на общите граници с контактни УПИ III-427 – „За администрация, офиси и безвредно производство“, и V-428 – „За администрация, офиси и безвредно производство“, кв. 42, и УПИ XIV – „За озеленяване“, от кв. 43, м. с. Кривина. Проектът /текстови и графични материали/ ще е на разположение на заинтересованите лица за запознаване в сградата на районната администрация на адрес: с. Панчарево, ул.“Самоковско шосе“ № 230 и на официалната интернет страница на района.

Представянето на проекта ще се проведе на 01.02.2024г. от 17:30 часа в кметство с.Кривина с адрес: с.Кривина, ул.“Старата река“ №2”з”.

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 15.02.2024г. в районната администрация или по електронна поща info@pancharevo.org.

Становища постъпили след 15.02.2024г. няма да бъдат разглеждани.

Арх. Румен Несторов, главен архитект на СО-район „Панчарево“ и Цветанка Дойчева- Гл. специалист в отдел „УТК“ ще дават допълнителна информация по време на изготвяне на становищата, в сградата на районната администрация, в работно време.

За приключване на общественото обсъждане ще се проведе заключителна дискусия на 22.02.2024г. от 17:30ч в кметство с.Кривина с адрес: с.Кривина, ул.“Старата река“ №2”з”.

ЗАПОВЕД

ПУП

ОБЯВЛЕНИЕ

 

17.01.2024

Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ при Район „Нови Искър“ - Столична община, обявява, че със Заповед на Кмета на Район „Нови Искър“ № РНИ24-РД09-30 от 17.01.2024год. е определена  дата за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план - парцеларен план за подземно трасе и сервитути на захранващ кабел 20kV, от терен, попадащ в уличната регулация при осова точка 39 по плана на местност „Аквапарк – Чепинци“ до трафопост в поземлен имот с кадастрален идентификатор (ПИ с КИ) 80409.5862.98 по КККР за землището на с. Чепинци.

Общественото обсъждане ще се проведе на 26.01.2024год. от 18,00 часа в сградата на кметство с. Чепинци, с административен адрес: с. Чепинци, район „Нови Искър“, ул. „Хан Аспарух“ № 2.

В срок до 17,00 часа на 05.02.2024год. могат да се подават писмени становища, мнения и предложения  по проекта, които се адресират до Кмета на район „Нови Искър”. Становищата, мненията и предложенията  се подават в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани в Район „Нови Искър“ - СО, с административен адрес: гр. Нови Искър, ул. Искърско дефиле № 121, етаж партер.

Проектът, предмет на общественото обсъждане, е изложен в отдел „УТККС“ (техническа служба), етаж 4, стая № 400 при Район „Нови Искър” за допълнителна информация.

За приключване на общественото обсъждане на 09.02.2024год. от 18,00 часа  в сградата на кметство с. Чепинци ще се проведе заключителна дискусия.

ЗАПОВЕД

ПУП

 

16.01.2024

Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ при Район „Нови Искър“ - Столична община, обявява, че със Заповед на Кмета на Район „Нови Искър“ № РНИ24-РД09-29 от 16.01.2024год. е определена  дата за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план - парцеларен план за разширение на физическата инфраструктура на „А1 България“ ЕАД, трасе: „Требич-Негован-Челопечене“, чрез полагане на оптичен кабел в новопроектирано трасе на подобект от кабелна шахта в ПИ с КИ 80409.5815.98 по КККР за землището на с. Чепинци до кабелна шахта в ПИ с КИ 68134.8215.47 по КККР за землището на кв. Кремиковци.

Общественото обсъждане ще се проведе на 26.01.2024год. от 18,00 часа в сградата на кметство с. Чепинци, с административен адрес: с. Чепинци, район „Нови Искър“, ул. „Хан Аспарух“ № 2.

В срок до 17,00 часа на 05.02.2024год. могат да се подават писмени становища, мнения и предложения  по проекта, които се адресират до Кмета на район „Нови Искър”. Становищата, мненията и предложенията  се подават в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани в Район „Нови Искър“ - СО, с административен адрес: гр. Нови Искър, ул. Искърско дефиле № 121, етаж партер.

Проектът, предмет на общественото обсъждане, е изложен в отдел „УТККС“ (техническа служба), етаж 4, стая № 400 при Район „Нови Искър” за допълнителна информация.

За приключване на общественото обсъждане на 09.02.2024год. от 18,00 часа  в сградата на кметство с. Чепинци ще се проведе заключителна дискусия.

ЗАПОВЕД

ПУП

 

03.01.2024

Уважаеми дами и господа,

Бихме искали да Ви уведомим, че  във връзка с чл. 8, ал. 1, т.3 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община (СО), приета с Решение № 661 по Протокол 41/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет (СОС), изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г.  е издадена Заповед № РТР23-РД56-2862/29.12.2023г. на кмета на район на „Триадица“, с която се нарежда провеждане на процедура по обществено обсъждане на „Проект за предложение за въвеждане на „Зелена зона“ (разширяване на зоната за платено паркиране) в района на кв. Гоце Делчев, между територията, обхваната от бул. „България“, бул. „Гоце Делчев“, бул. „П.Ю. Тодоров“, Перловска река (вкл. Бл.261), бул. „Тодор Каблешков“, район „Триадица“
Представянето на проекта ще се проведе на 16.01.2024г. от 18:30 часа в Ученически стол на 104 ОУ "Захари Стоянов", вход откъм ул."Славовица", гр. София, район „Триадица“.

За приключване на дискусията ще се проведе заключително обсъждане на 27.02.2024 г. от 18:30 часа в Ученически стол на 104 ОУ "Захари Стоянов", вход откъм ул."Славовица", гр. София, район „Триадица“.
Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Триадица” и е поставена на информационното табло в сградата на СО– район „Триадица“, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 54.

ЗАПОВЕД

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ 2

ПРОЕКТ 3

 

03.01.2024

СО - Район „Панчарево“, на основание чл.20 ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, съобщава, че е издадена Заповед №РПН23-РД09-141/28.12.2023 г.на Кмета на СО - Район „Панчарево“ за провеждане на обществено обсъждане проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 55419.6709.234 по КККР на с. Панчарево и изменение на плана за улична регулация като се променя профила на улица от о.т. 170 – о.т. 190, като същата се провежда по нови о.т. 169а – о.т. 171а – о.т. 172а – о.т.173а – о.т. 174а – о.т. 175а – о.т. 176а – о.т.177а – о.т.178а – о.т. 190, СО-Район „Панчарево“, план – схема за вертикално планиране и комуникационно - транспортен план.

Проектът /текстови и графични материали/ ще е на разположение на заинтересованите лица за запознаване в сградата на районната администрация на адрес: с. Панчарево, ул.“Самоковско шосе“ № 230 и на официалната интернет страница на района.

Представянето на проекта ще се проведе на 09.01.2024 г. от 17:30 ч. в читалище „Виделина“ с адрес: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230.

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 23.01.2024 г. в районната администрация или по електронна поща info@pancharevo.org.

Становища постъпили след 23.01.2024 г. няма да бъдат разглеждани.

Арх. Румен Несторов, главен архитект на СО - Район „Панчарево“,инж. Николай Вълчев – ст. експерт в отдел УТК и  инж. Александър Пильов - ст. експерт в отдел УТК ще дават допълнителна информация по време на изготвяне на становищата, в сградата на районната администрация, в работно време.

За приключване на общественото обсъждане ще се проведе заключителна дискусия на 30.01.2024 г. от 17:30 ч. в читалище „Виделина“ с адрес: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗАПОВЕД

ПРОЕКТ

 

21.12.2023

СО - район „Сердика“ съобщава, на основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 4, ал. 1, т. 2 и чл. 6 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания  в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), чл. 10, ал. 2, във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от НРНПОООПРУТСО, чл. 20 от НРНПОООПРУТСО и чл. 46, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с провеждане на обществено обсъждане на проект за: Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. Гробищен парк – кв. Бенковски, СО - район „Сердика“ и план - схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към него в следния обхват: ПУР за нови улици от нови о.т. 250, 251, 252, 253, 254,255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 263 и 264, ПРЗ за нов кв. 41б – създаване на нови УПИ I – за гробищен парк, УПИ II – за озеленяване, УПИ III – за озеленяване и УПИ IV – за трафопост. ИПУР при о.т. 105А, създаване на нови о.т. 260 и 261 и между о.т. 155 и о.т. 155А, създаване на нова о.т. 250. ИПРЗ за УПИ XXII – обнс от кв. 41 и образуване на нов УПИ XXII, за КОО от нов кв. 41а и контактни УПИ I-287 от кв. 52б (ИПРЗ), УПИ XXI-обнс (ИПР) от кв. 41.

Представянето на проекта, ще се състои на 09.01.2024г. от 17:15 часа в сградата на Народно читалище “Георги Бенковски”, бул. “Лазар Михайлов” № 55А.

Писмени становища могат да се депозират в срок до 19.01.2024г. /включително/, в деловодството на СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, етаж 2, или по електронната поща: m.daskalov@serdika.egov.bg.

Становища, постъпили след 19.01.2024г. , няма да бъдат разглеждани.

Заключителната дискусия  ще се проведе на 30.01.2024г. от 17.15 ч в сградата на Народно читалище “Георги Бенковски”, бул. “Лазар Михайлов” № 55А.

ЗАПОВЕД

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ЛИНК КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ

 

18.12.2023

СО-Район „Панчарево“, на основание чл.20 ал.5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община,  съобщава, че е издадена Заповед №РПН23-РД09-138/18.12.2023г на Кмета на СО-Район „Панчарево“ за провеждане на обществено обсъждане проект на подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на плана за улична регулация на улица – заличаване на ул. “ Изгрев “ от о. т. 370 през о.т.369 - о.т.368 - о.т.360 - о.т.359 –о.т.358 - о.т.357- о.т.356 - о.т.355 - о.т.354 - о.т.353 до о.т.266 и свързаното с това изменение на план за регулация на УПИ I „за озеленяване“ от кв.41 и УПИ XXVII „за озеленяване“ от кв. 40, м. с. Железница за създаване на нова улица от о.т.370 през о.т.750-о.т.751-о.т.751 - о.т.753 - о.т.754 - о.т.755 - о.т.756 - о.т.757-о.т.758 - о.т.759 - о.т.760 - о.т.761 - о.т.762 - от о.т.763 - о.т.764 - о.т.765 - о.т.766 - о.т.767- от о.т.768-о.т.769-о.т.770-о.т.771-о.т.772- от о.т.773-о.т.774-о.т.775-о.т.776-о.т.777 до о.т.778 и нови УПИ I „за озеленяване“ от кв.41 и УПИ XXVII „за озеленяване“ от кв. 40,м. с. Железница, район Панчарево.

Проектът /текстови и графични материали/ ще е на разположение на заинтересованите лица за запознаване в сградата на районната администрация на адрес: с. Панчарево, ул.“Самоковско шосе“ № 230 и на официалната интернет страница на района.

Представянето на проекта ще се проведе на 21.12.2023г. от 17:30 часа в кметство с. Железница с адрес: с. Железница, ул. “Плана планина“ № 1.

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 16.01.2024г. в районната администрация или по електронна поща info@pancharevo.org.

Становища постъпили след 16.01.2024г. няма да бъдат разглеждани.

Арх. Румен Несторов - главен архитект на СО-район „Панчарево“ и Владислава Додева – гл.. специалист в отдел „УТК“ ще дават допълнителна информация по време на изготвяне на становищата, в сградата на районната администрация, в работно време.

За приключване на общественото обсъждане ще се проведе заключителна дискусия на 25.01.2024г. от 17:30ч. в кметство  с. Железница с адрес: с. Железница, ул. “Плана планина“ № 1.

ЗАПОВЕД

ПУП

 

13.12.2023

СО-Район „Панчарево“, на основание чл.20 ал.5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община,  съобщава, че е издадена Заповед №РПН23-РД09-135/12.12.2023г на Кмета на СО-Район „Панчарево“ за провеждане на обществено обсъждане проект на подробен устройствен план (ПУП) -  план за улична регулация (ПУР) от о.т.324 до о.т.351, план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 14831.6506.998 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Герман, за образуване на нов УПИ I-998 „за жс“, кв. 8, м. „Терасите-Герман“ и план - схеми ВиК, електрическа, вертикално планилане, местност „с. Герман“, СО-район „Панчарево“.

Проектът /текстови и графични материали/ ще е на разположение на заинтересованите лица за запознаване в сградата на районната администрация на адрес: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“№ 230 и на официалната интернет страница на района.

Представянето на проекта ще се проведе на 20.12.2023г. от 17:30 часа в кметство с. Герман с адрес: с. Герман, ул. „Патриарх Герман“ № 31.

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 10.01.2024г. в районната администрация или по електронна поща info@pancharevo.org.

Становища постъпили след 10.01.2024г. няма да бъдат разглеждани.

Арх. Румен Несторов, главен архитект на СО-район „Панчарево“и Димитър Николов - главен специалист в отдел „УТК“ ще дават допълнителна информация по време на изготвяне на становищата, в сградата на районната администрация, в работно време.

За приключване на общественото обсъждане ще се проведе заключителна дискусия на 17.01.2024г от 17:30ч в кметство с. Герман с адрес: с. Герман, ул. „Патриарх Герман“ № 31.

ЗАПОВЕД

ПУП

 

21.11.2023

В изпълнение на чл.12, т.6 от Закона за устройство и застрояване на Столична община /ЗУЗСО/, чл.20 ал.5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община /НРНПОООПРУУТСО/, приета с Решение №661 на СОС по Протокол №41 от 12.10.2017г, Столична община – район „Средец“, Ви уведомява, че е издадена Заповед №РСЦ23-РД09-260/20.11.2023г. на Кмета на район „Средец“- СО за провеждане на обществено обсъждане на ПРОЕКТ за виза за проучване и проектиране на обект: „Монумент на Никола Гюзелев“ на пл. „Никола Гюзелев“, имот с идентификатор по КККР68134.107.41, м. „Трета извънградска част“, район „Средец“, гр. София.

Представянето на проекта за виза ще се проведе на27.11.2023г. /понеделник/ от 18:00ч. в заседателната зала на район „Средец“ на ул. „Леге“ №6, етаж 2.

Писмени становища, мнения и предложения по представения проект за виза, се адресират до Кмета на район „Средец“ и могат да се подават след представянето в срок до 17:00ч. на 04.12.2023г. /понеделник/ в деловодството на района на ул. “Леге“, №6, ет.1, задължително към входящ №РСЦ23-ВК08-1492, или на електронна поща utkr@sredec-sofia.org със задължително посочване на имена и данни за контакт на подателя. Подадените след определения срок становища не се разглеждат.

Проектът за виза се съхранява в техническата служба на район ”Средец”, ул. ”Леге” №6, ет.4, ст.404 и е публикуван на интернет страницата на район ”Средец“ - www.sredec-sofia.org в раздел „Съобщения“. Разяснения по него и преглед от заинтересованите лица може да се осъществи всеки понеделник от 14.00ч. до 17.00ч. и всяка сряда от 10.00ч. до 12.00ч.

Заключителната дискусия  ще се проведе  на07.12.2023г./четвъртък/ от 17.30ч. в заседателната зала на район „Средец“ на ул. „Леге“ №6, етаж 2.

Обявлението, заедно със Заповед №РСЦ23-РД09-260/20.11.2023г. на Кмета на район „Средец“- СО,са поставени  на информационното табло за съобщения на партера в сградата на районната администрация ул. „Леге“ №6  и са публикувани на интернет страницата на район „Средец“ - www.sredec-sofia.org за сведение.

 

09.11.2023

СО-Район „Панчарево", на основание чл.20 ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, съобщава, че е издадена Заповед №РПН23-РДО9-110 от 08.11.2023r. на Вр.И.Д. Кмет на СО-район „Панчарево" за провеждане на обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план(ПУП) за изграждане на разпределителен газопровод от ГРП 30-Г (при о.т. 3 от плана за регулация нам. ,,с. Лозен" до селище ,,Линднер "АГ, обект „Резиденшъл парк Лозен" (София парк 2), с. Лозен район „Панчарево" - парцеларен план по чл.110, ал.1 т.5 от ЗУТ за частта от трасето, преминаващо извън границите на урбанизираната територия и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) с одобряване на план - схеми на техническата инфраструктура по част „Газоснабдяване" за частта от трасето, преминаваща през действаща улична регулация.

Проектът /текстови и графични материали/ ще е на разположение на заинтересованите лица за запознаване в отдел „УТК" на районната администрация на адрес: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230 и на официалната интернет страница на района.

Представянето на проекта ще се проведе на 16.11.2023r от 17:30 часа в кметство с. Лозен с адрес: с. Лозен, ул. "Съединение" № 112.

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 30.11.2023r в районната администрация или по електронна поща: info@pancharevo.org.

Становища постъпили след 30.11.2023r. няма да бъдат разглеждани.

Арх. Румен Несторов -главен архитект на СО-район „Панчарево" и Петранка

Брайнова -гл. специ;алист в отдел „УТК"ще дават допълнителна информация по време на изготвяне на становищата, в сградата на районната администрация, в работно време. За приюпочване на общественото обсъждане ще се проведе заключителна дискусия на 07.12.2023г от 17:30ч в кметството с. Лозен с адрес: с. Лозен, ул. "Съединение" № 112

ЗАПОВЕД

ГРАФИЧНИ ЧАСТИ

 

03.11.2023

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), Столична община (СО) -район „Студентски", ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РСТ23-РДО9-291/25.10.2023г. на Кмета на район „Студентски" за отмяна на заповед за провеждане на обществено обсъждане на следния проект, попадащ на територията на район „Студентски":

Подробен устройствен план (ПУП) -изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ I „ЗА ОБРАЗОВАНИЕ-ОБЩЕСТВЕНООБСЛУЖВАЩИ ФУНКЦИИ НА ВУЗ", кв.120, ПИ с идентификатор 68134.1605.2633 за образуване на нов УПИ IX-2633 „за ЖС", проектиран по имотни граници на поземлен имот с идентификатор: 68134.1605.2633 откадастралнакартаслице 16.18м междуо.т. 386 и о.т. 390а-ул. ,,Сашо Костов", и с лице от 25.73м между новообразувани о.т. 3906 и 390в. Площта на новопроектираното УПИ IX-2633 „за ЖС" е 286 к.в. м.

ЗАПОВЕД

ОБЯВЛЕНИЕ

 

28.09.2023

СО-Район "Панчарево", на основание чл.20 ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, съобщава, че е издадена Заповед №РПН23-РДО9-95 от 26.09.2023r. на Кмета на СО-район „Панчарево" за провеждане на обществено обсъждане проект на проект за план за регулация на улица ,,Половрак" от о.т. 32, през о.т. 29, о.т. 28, о.т. 696, о.т. 697, о.т. 698, о.т. 700, о.т. 701, о.т. 702, о.т. 703, о.т. 704, о.т. 705, о.т. 706, о.т. 707, о.т. 708, о.т. 709, о.т. 710 до о.т. 711 и изменение на плана за регулация на улица от о.т. 620А до о.т. 32 и на Терен за ЦК на БЧК - централна школа за обучение и квалификация на червенокръстки кадри, складова база" м „с. Лозен", ПИ с идентификатор 44063.6232.2103 по КККР на с. Лозен за създаване на нов УПИ I-2103 „За учебен център на БЧК".

Проектът /текстови и графични материали/ ще е на разположение на заинтересованите лица за запознаване в отдел „УТК" на районната администрация на адрес: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230 и на официалната интернет страница на района.

Представянето на проекта ще се проведе на 10.10.2023r от 17:30 часа в кметство с. Лозен с адрес: с. Лозен, ул. "Съединение" № 112.

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 24.10.2023r в районната администрация или по електронна поща: info@pancharevo.org.

Становища постъпили след 24.10.2023r.  няма да бъдат разглеждани.

Арх. Румен Несторов - главен архитект на СО-район „Панчарево" и Петранка Брайнова - гл. специалист в отдел „УТК"ще дават допълнителна информация по време на изготвяне на становищата, в сградата на районната администрация, в работно време.

За приключване на общественото обсъждане ще се проведе заключителна дискусия на 31.10.2023 г. от 17:30ч в кметство с. Лозен с адрес: с. Лозен, ул. „Съединение“ № 112.

ЗАПОВЕД

ПУП

 

26.09.2023

СО-Район „Панчарево“, на основание чл.20 ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, съобщава, че е издадена Заповед №РПН23-РД09-94/ 26.09.2023г на Кмета на СО-район „Панчарево“ за провеждане на обществено обсъждане проект на подробен устройствен план – Изменение на плана за улична регулация на улица от о.т.18 до о.т.74 и прилежащите УПИ Іа-693, УПИ XXXI-693 и УПИ ХХХІІ-692 от кв.14; заличаване на улица от о.т.140-о.т.139а-о.т.139-о.т.138а до о.т.142 и ИПР на прилежащия УПИ XXVIII-„за парк, спорт и трафопост“ от кв.92; заличаване на улица от о.т.138 до о.т.142; създаване на нови улици от о.т.138 до о.т.140 и от о.т.185-о.т.185а-о.т.185б до о.т.144а; изменение на плана за регулация на УПИ VIII-3622 „за ЖС и спортно игрище“, УПИ IV-„за ресторант и озеленяване“ и УПИ ІХ-3634,3635 „за ЖС“ от кв.97 за създаване на нови УПИ I-„за озеленяване“, УПИ II-„за озеленяване“ и УПИ VIII-3622 „за ЖС и спортно игрище“ в нов кв.97а и нови УПИ IV-„за ресторант и озеленяване“ и УПИ ІХ-3634, 3635 „за ЖС“ в кв.97, м.“с.Бистрица, в.з.Бистрица и в.з. Манастира“, СО-Район Панчарево.

Проектът /текстови и графични материали/ ще е на разположение на заинтересованите лица за запознаване в сградата на районната администрация на адрес: с. Панчарево, ул.“Самоковско шосе“ № 230 и на официалната интернет страница на района.

Представянето на проекта ще се проведе на 05.10.2023г от 17:30 часа в кметство с.Бистрица с адрес: с.Бистрица, ул.“Никола Крушкин“ 34.

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 19.10.2023г в районната администрация или по електронна поща info@pancharevo.org.

Становища постъпили след 19.10.2023г няма да бъдат разглеждани.

Арх. Румен Несторов, главен архитект на СО-район „Панчарево“ и инж.Юлия Павлова – ст.експерт в отдел „УТК“ ще дават допълнителна информация по време на изготвяне на становищата, в сградата на районната администрация, в работно време.

За приключване на общественото обсъждане ще се проведе заключителна дискусия на 26.10.2023г от 17:30ч в кметство с.Бистрица с адрес: с.Бистрица, ул.“Никола Крушкин“ 34.

ЗАПОВЕД

ОБЯВЛЕНИЕ

ПУП

 

21.09.2023

СО-Район „Панчарево“, на основание чл.20 ал.5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община,съобщава, че е издадена Заповед №РПН23-РД09-92/20.09.2023г на Кмета на СО-Район „Панчарево“ за провеждане на обществено обсъждане проект на подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация между о.т.202 и о.т.203, план за улична регулация за откриване на задънена улица от о.т.202а до о.т.202б, план за регулация и застрояване за поземлен имот 14831.6534.421 и 14831.6534.422 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Герман, кв. 46в, и план - схема електрозахранване, местност „с. Герман“, СО-район „Панчарево“.

Проектът /текстови и графични материали/ ще е на разположение на заинтересованите лица за запознаване в сградата на районната администрация на адрес: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“№ 230 и на официалната интернет страница на района.

Представянето на проекта ще се проведе на 03.10.2023г. от 17:30 часа в кметство с. Герман с адрес: с. Герман, ул. „Патриарх Герман“ № 31.

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 17.10.2023г. в районната администрация или по електронна поща info@pancharevo.org.

Становища постъпили след 17.10.2023г. няма да бъдат разглеждани.

Арх. Румен Несторов, главен архитект на СО-район „Панчарево“и Димитър Николов - главен специалист в отдел „УТК“ ще дават допълнителна информация по време на изготвяне на становищата, в сградата на районната администрация, в работно време.

За приключване на общественото обсъждане ще се проведе заключителна дискусия на 24.10.2023г от 17:30ч в кметство с. Герман с адрес: с. Герман, ул. „Патриарх Герман“ № 31.

ЗАПОВЕД

ПУП

 

01.09.2023

Район "Банкя" –  СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед №РД09-384/31.08.2023г.  на Кмета на район "Банкя" – СО за провеждане на обществено обсъждане за представяне на „благоустройствени дейности в ПИ с идентификатор 02659.2193.3021, УПИ І-парк от кв. 82 по плана на м. „гр. Банкя“ , район „Банкя“ СО”.

Представянето на проекта ще се състои на  08.09.2023г. (петък) от 17.15 часа  в сградата на Туристически информационен център на адрес: гр. Банкя, ул. Александър Стамболийски № 1.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО – район "Банкя", ул. „Цар Симеон“ № 1  или по електронната поща bankya@bankya.bg. Становища, постъпили след определения срок не се разглеждат.

С проекта, предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на район "Банкя " СО - партер в понеделник и сряда от 14.00 часа  до 16.00 часа, като допълнителна информация по него, във времето за  изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Милена Будинова – Главен архитект на  район „Банкя”  СО  и Албена Цветанова -  главен специалист в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация и контроли по строителството” при  район „Банкя”  СО.

Заключителната дискусия ще се проведе на 19.09.2023г. (вторник) в 17.15 часа в сградата на Туристически информационен център на адрес: гр. Банкя, ул. Александър Стамболийски № 1.

ЗАПОВЕД

 

25.08.2023

Столична община – район „Искър“, уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РИС23-РД56-112/23.08.2023г. на Кмета на район „Искър”, ще се проведе обществено обсъждане на обект: ИПР на УПИ I “за озеленяване и образуване на нов УПИ I „за озеленяване и параклис“ и план за застрояване на нов УПИ I “за озеленяване и параклис“, кв.7, м. “кв.Абдовица“, район „Искър“.

Представянето на проекта да се състои на 07.09.2023 г. от 18:00 ч. в сградата на ОКИ „Искър“, район „Искър“ - бул. "Кръстю Пастухов" № 23.

Проекта е налична в сградата на районната администрация на адрес: район „Искър“ - бул. "Кръстю Пастухов" № 18 и на официалната интернет страница на Столична община – район „Искър”.

Писмени становища по проекта се адресират до Кмета на район „Искър“ и се подават в „Центъра за административно и информационно обслужване на граждани“ или по електронна поща info@raioniskar.bg до 17 часа на 17.09.2023 г. в район „Искър“, ул. „Кр. Пастухов“ № 18.

Становища постъпили след определения срок не се приемат. Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от не въвеждането на други варианти.  

Заключителна дискусия  за приключване на общественото обсъждане по проекта ще се проведе на 20.09.2023 г. от 18:00 ч. в сградата на ОКИ “Искър“, район „Искър“ - бул. "Кръстю Пастухов" № 23.

ЗАПОВЕД

 

25.08.2023

Район „Красна поляна” – СО, на основание  чл.10, чл. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 5 и чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община,приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 год. на СОС, съобщава че е издадена заповед № РКП23-РД56-146/25.08.2023 год. от Кмета на район „Красна поляна” за провеждане на обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на спортна площадка, издадена от Главен архитект на район „Красна поляна” на 22.08.23 год. в ПИ с идентификатор 68134.1107.168, кв. 4 за ОЖК, м. НПЗ „Средец”.

Представянето на визата ще се проведе на 04.09.2023г. от 17,00 часа в стая 110, в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25

В срок до 13.09.2023 г. могат да се подават становища в деловодството на район „Красна поляна” или на електронната поща на района -office@krasnapolyana.bg, тел. за информация 02-92-172-59/58.

На 15.09.2023г. от 17,00 часа на същото място ще се проведе обществена дискусия по визата.

ЗАПОВЕД

ВИЗА

 

21.08.2023

СО - Район „Панчарево“, на основание чл.20 ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, съобщава, че е издадена Заповед №РПН23-РД09-77/16.08.2023 г. на Кмета на СО - Район „Панчарево“ за провеждане на обществено обсъждане проект на подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация на Софийски околовръстен път (СОП) – южно платно от о.т. 511п до о.т. 66 с предвиждане на нови вход-изходи от о.т. 269 – о.т. 268 – о.т 266 – о.т. 264 и от о.т. 267 – о.т. 272 – о.т. 271 – о.т. 270; о.т. 48 – о.т. 58 за нова улица северно от СОП от о.т. 20 – о.т. 19 – о.т. 17; Изменение на уличната регулация на м. „Детски град“ от о.т. 176 – о.т. 177 – о.т. 178 – о.т. 179 – о.т. 180 – о.т 181 – о.т. 13а – о.т. 1б до о.т. 1в и от о.т.400е до о.т. 400б; Изменение на контактни УПИ „за централна база на Съюза на българските авто-мобилисти“ от м. „Отреждане на терен в м. „Панчарево – Детски град“ и УПИ I-1310 „за ветеринарна клиника“, кв. 4, м. „Детски град“; План за улична регулация на ул. „Михаил Гре-ков“ от о.т. 17 – о.т. 261 – о.т. 262 – о.т. 263 – о.т. 264 – о.т. 273 – о.т. 274 – о.т. 275 – о.т. 276 –  о.т. 277 – о.т. 278 – о.т. 279 до о.т. 280 (ул. „Самоковско шосе“) и от о.т. 275 – о.т. 287 – о.т. 286 – о.т. 285 – о.т. 284 – о.т. 283 – о.т. 282 до о.т. 281 (ул. „Самоковско шосе“) и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ.

Проектът /текстови и графични материали/ ще е на разположение на заинтересованите лица за запознаване в сградата на районната администрация на адрес: с. Панчарево, ул.“Самоковско шосе“ № 230 и на официалната интернет страница на района.

Представянето на проекта ще се проведе на 29.08.2023 г. от 17:30 часа в читалище „Виделина“ с адрес: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230.

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 12.09.2023 г. в районната администрация или по електронна поща info@pancharevo.org.

Становища постъпили след 12.09.2023 г. няма да бъдат разглеждани.

Арх. Румен Несторов, главен архитект на СО-район „Панчарево“, инж. Николай Вълчев – ст. експерт в отдел УТК и инж. Юлия Павлова – ст. експерт в отдел УТК ще дават допълнителна информация по време на изготвяне на становищата, в сградата на районната администрация, в работно време.

За приключване на общественото обсъждане ще се проведе заключителна дискусия на 19.09.2023 г. от 17:30 ч. в читалище „Виделина“ с адрес: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230.

ЗАПОВЕД

МАТЕРИАЛИ

 

04.08.2023

СО-Район „Панчарево“, на основание чл.20 ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, съобщава, че е издадена Заповед №РПН23-РД09-73 от 02.08.2023г на Кмета на СО-район „Панчарево“ за провеждане на обществено обсъждане проект на подробен устройствен план – Изменение на плана за улична регулация /ИПР/ между о.т.1 и о. т. 4 за отваряне на вход/изход за крайпътен търговски комплекс, откриване на улица от о. т. 1, о. т. 1а (нова) до о. т. 16 (нова) и план за регулация (ПР) за ПИ с идентификатори 44063.6209.3266 и 44063.6209.457 по КККР на с. Лозен, м. „Сръбски азмак“, за създаване на нов УПИ III-3266,457 за „Крайпътен търговски комплекс- бензиностанция с АСГГ, обслужваща сграда с магазин, ЗОХ и офиси, мотел със ЗОХ, санитарна сграда, водоплътна изгребна яма, подземни резервоари, паркинги и трафопост, кв.15 и план за застрояване (ПЗ) на нов УПИ.

Проектът /текстови и графични материали/ ще е на разположение на заинтересованите лица за запознаване в отдел „УТК“ на районната администрация на адрес: с. Панчарево, ул.“Самоковско шосе“ № 230 и на официалната интернет страница на района.

Представянето на проекта ще се проведе на 10.08.2023г от 17:30 часа в кметство с. Лозен с адрес: с. Лозен, ул. “Съединение“ № 112.

 След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 24.08.2023г в районната администрация или по електронна поща: info@pancharevo.org.

Становища постъпили след 24.08.2023г няма да бъдат разглеждани.

Арх. Румен Несторов - главен архитект на СО-район „Панчарево“ и Петранка Брайнова – гл. специалист в отдел „УТК“ще дават допълнителна информация по време на изготвяне на становищата, в сградата на районната администрация, в работно време.

За приключване на общественото обсъждане ще се проведе заключителна дискусия на 24.08.2023г от 17:30ч в кметство с.Лозен с адрес: с.Лозен, ул. “Съединение“ № 112.

ЗАПОВЕД

ПУП

 

07.07.2023 г.

СО-Район „Панчарево“, на основание чл.20 ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община,съобщава, че е издадена Заповед №РПН23-РД09-68/ 07.07.2023г на Кмета на СО-район „Панчарево“ за провеждане на обществено обсъждане проект на подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация /ИПР/ на УПИ XI-2066, УПИ XII-2216, УПИ XV-2216 и УПИ I-„За парк, спорт и трафопост“ и контактни УПИ XXI-„За КОО и трафопост“, УПИ XXII-1916, УПИ XXIII-1656, УПИ XXIV-1656, УПИ XVII-2357 и УПИ XVIII-453, кв.92, с.Бистрица, за създаване на нови УПИ XV-3437,3438,3439,3683 „За ЖС“ и УПИ I-„За парк, спорт и трафопост“. 

Проектът /текстови и графични материали/ ще е на разположение на заинтересованите лица за запознаване в отдел „УТК“ на районната администрация на адрес: с. Панчарево, ул.“Самоковско шосе“ № 230 и на официалната интернет страница на района.

Представянето на проекта ще се проведе на 20.07.2023г от 17:30 часа в кметство с.Бистрица с адрес: с.Бистрица, ул.“Никола Крушкин“ 34.

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 03.08.2023г в районната администрация или по електронна поща info@pancharevo.org.

Становища постъпили след 03.08.2023г няма да бъдат разглеждани.

Арх. Румен Несторов, главен архитект на СО-район „Панчарево“ и инж.Юлия Павлова – ст.експерт в отдел „УТК“ ще дават допълнителна информация по време на изготвяне на становищата, в сградата на районната администрация, в работно време.

За приключване на общественото обсъждане ще се проведе заключителна дискусия на 10.08.2023г от 17:30ч в кметство с.Бистрица с адрес: с.Бистрица, ул.“Никола Крушкин“ 34.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗАПОВЕД

Графична част

 

31.07.2023

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ във връзка с чл. 127, ал. 1 от ЗУТ; чл. 4, ал. 1, т. 3  и чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет е издадена Заповед № РМЛ23-РД09-403/28.07.2023г. на Кмета на район „Младост“ СО, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: Проект за ПУП – ИПРЗ за нов УПИ V-119, 120, 602 за „жс, пг и тп“ и нов УПИ VI-119,120,602 за „жс, пг и тп“ /ПИ 68134.4089.119, ПИ 68134.4089.120, ПИ 68134.4089.602/, кв. 29, м. „Младост 4“, район „Младост“ СО.

Представянето на проекта ще се проведе на 17.08.2023г. от 17:30 часа, в дигитална среда (онлайн) чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване: 

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m3d9868ea951ce0e470d57c18e4f90d99

 Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 28.08.2023г. включително, в деловодството на район „Младост“ СО или по електронна поща на office@mladost.bg.

Заключителната дискусия да се проведе на 31.08.2023г. от 17.30ч. в дигитална среда (онлайн) чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mfbe9078490c31d5668de051777c163ad

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и е поставена на информационното табло в сградата на район „Младост“ СО, адрес: гр. София, ж.к. Младост-3, ул. “Свето Преображение” № 1.

Проектът ще бъде изложен на информационното табло в сградата на район „Младост“ СО и най-малко 7 дни преди датата на представяне ще се публикуа на интернет страниците на Направление "Архитектура и градоустройство", на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на район „Младост“ СО.

ЗАПОВЕД

 

19.06.2023

СО-Район „Панчарево“, на основание чл.20 ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община,съобщава, че е издадена Заповед №РПН23-РД09-59/13.06.2023г на Кмета на СО-район „Панчарево“ за провеждане на обществено обсъждане проект на подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външен водопровод от „Рилски водопровод“ до ПИ 04234.6066.434 по КККР на с. Бистрица и трасе на отводнителна тръба от ПИ 04234.6066.434 до ПИ 04234.6066.305 (река Бистрица), СО-Район „Панчарево“.

Проектът /текстови и графични материали/ ще е на разположение на заинтересованите лица за запознаване в сградата на районната администрация на адрес: с. Панчарево, ул.“Самоковско шосе“ № 230 и на официалната интернет страница на района.

Представянето на проекта ще се проведе на 22.06.2023г от 17:30 часа в кметство с.Бистрица с адрес: с.Бистрица, ул.“Никола Крушкин“ 34.

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 06.07.2023г в районната администрация или по електронна поща info@pancharevo.org.

Становища постъпили след 06.07.2023г няма да бъдат разглеждани.

Арх. Румен Несторов, главен архитект на СО-район „Панчарево“ и инж.Юлия Павлова – ст.експерт в отдел „УТК“ ще дават допълнителна информация по време на изготвяне на становищата, в сградата на районната администрация, в работно време.

За приключване на общественото обсъждане ще се проведе заключителна дискусия на 13.07.2023г от 17:30ч в кметство с.Бистрица с адрес: с.Бистрица, ул.“Никола Крушкин“ 34.

ЗАПОВЕД

ПУП

 

19.06.2023

Уважаеми дами и господа,

Бихме искали да Ви уведомим, че на основание чл. 46 от Законa за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 127, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 10, ал. 2, чл.21а от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община (СО), приета с Решение № 661 по Протокол 41/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет (СОС), изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г. и във връзка с образувана преписка с № РТР23-ГР94-752 е издадена Заповед № РТР23-РД56-1901/16.06.2023 г. на кмета на район на „Триадица“, с която се нарежда провеждане на процедура по дигитално обществено обсъждане на проект „Фитнес на открито в Южен парк II, гр.София, район „Триадица“( ПИ с идентификатор 68134.1004.182, част от УПИ I – за парк, езеро, открит театър, детски съоръжения с павилион „криви огледала“, рехабилитационен център за инвалиди и трафопост, кв. 1, м.“Южен парк II част“, гр.София“

Представянето на проекта ще се проведе на 27.06.2023 г. от 18:00 часа посредством специализираната уебплатформа – CISCO WEBEX.

За приключване на дискусията ще се проведе заключително обсъждане на 18.07.2023 г. от 18:00 часа посредством специализираната уебплатформа – CISCO WEBEX.

Линковете за достъп до дискусиите ще бъдат публично оповестени поне 2 дни преди съответната дата.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Триадица” и е поставена на информационното табло в сградата на СО– район „Триадица“, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 54.

 

ЗАПОВЕД

ВИЗА 1:500

ВИЗА 1:1000

ГЕОДЕЗИЯ

ИДЕЕН ПРОЕКТ

 

16.06.2023

Столична община – район „Искър“, уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РИС22-РД56-86/15.06.2022г. на Кмета на район „Искър” , ще се проведе обществено обсъждане на обект: „Виза за проектиране на обект – изместване на барелеф на Цар Борис III в поземлен имот с идентификатор 44063.1447.2732 (парк „Врана“), район „Искър“, на основание на чл. 55 от ЗУТ на 21.06.2023г. от 18:00 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m968f2e26b6c944ed1226214ad0a16806

„Виза за проектиране на обект – изместване на барелеф на Цар Борис III в поземлен имот с идентификатор 44063.1447.2732 (парк „Врана“), район „Искър“,  е налична в сградата на районната администрациия на адрес: район „Искър“ - бул. "Кръстю Пастухов" № 18 и на официалната интернет страница на Столична община – район „Искър”.

След представянето на„Виза за проектиране на обект – изместване на барелеф на Цар Борис III в поземлен имот с идентификатор 44063.1447.2732 (парк „Врана“), район „Искър“, писмени становища, мнения или предложения по нея, могат да се депозират в срок до 30.06.2022г.  в районната администрация или по електронна поща info@raioniskar.bg

Становища постъпили след гореспоменатите дати няма да бъдат разглеждани.

За приключване на общественото обсъждане да се проведат заключителни дискусии в дигитална среда (онлайн) чрез платформата WEBEX, на 03.07.2023г. от 18:00 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m585c22a6010b9791ad0559b111da4e30

ЗАПОВЕД

 

14.06.2023

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл.12, т.6 от Закона за устройство и застрояване на Столична община /ЗУЗСО/, чл.20 ал.5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община /НРНПОООПРУУТСО/, приета с Решение №661 на СОС по Протокол №41 от 12.10.2017г, Столична община – район „Средец“, Ви уведомява, че е издадена Заповед №РСЦ23-РД09-149/13.06.2023г. на Кмета на район „Средец“- СО за провеждане на обществено обсъждане на ПРОЕКТ за виза за проучване и проектиране на обект:

„Паметник на децата, загинали по време на трагичните конфликти в България 1923-1944г.“ в парк „Княз-Борисова градина“, имот с идентификатор 68134.109.11, район „Средец“,  гр. София.

Представянето на проекта за виза ще се проведе на05.07.2023г. /сряда/ от 17:30ч. в залата на Образцово Народно читалище „Антон Страшимиров“ (“Кино Влайкова“), ул. „Цар Иван Асен II“ № 11.

Писмени становища, мнения и предложения по представения проект за виза, се адресират до Кмета на район „Средец“ и могат да се подават след представянето в срок до 17:00ч. на 14.07.2023г. /петък/ в деловодството на района на ул. “Леге“, №6, ет.1, задължително към входящ №РСЦ23-ВК08-925, или на електронна поща utkr@sredec-sofia.org със задължително посочване на имена и данни за контакт на подателя. Подадените след определения срок становища не се разглеждат.

Проектът за виза се съхранява в техническата служба на район ”Средец”, ул. ”Леге” №6, ет.4, ст.404 и е публикуван на интернет страницата на район ”Средец“ - www.sredec-sofia.org в раздел „Съобщения“. Разяснения по него и преглед от заинтересованите лица може да се осъществи всеки понеделник от 14.00ч. до 17.00ч. и всяка сряда от 10.00ч. до 12.00ч.

Заключителната дискусия  ще се проведе  на19.07.2023г. /сряда/ от 17.30ч. в залата на Образцово Народно читалище „Антон Страшимиров“ (“Кино Влайкова“), ул. „Цар Иван Асен II“ № 11.

Обявлението, заедно със Заповед №РСЦ23-РД09-149/13.06.2023г. на Кмета на район „Средец“- СО,са поставени  на информационното табло за съобщения на партера в сградата на районната администрация ул. „Леге“ №6  и са публикувани на интернет страницата на район „Средец“ - www.sredec-sofia.org за сведение.

ЗАПОВЕД

ВИЗА

СНИМКИ - МЯСТО И МАКЕТ

 

29.05.2023

УВАЖАЕМИ ГАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 12 от Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО), чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), Столична община (CO) – район „Лозенец“, Ви уведомявам, че е издадена Заповед № РД-09-119/29.05.2023 г. на кмета на район „Лозенец"’ за провеждане на обществено обсъждане на следния обект, попадащ на територията на район „Лозенец“:

Схема за поставяне (скица с указан начин на поставяне) на преместваем обект за бързо хранене в ПИ с идентификатор 68134.901.839 по КККР, м. „Лозенец II-ра част“, район „Лозенец“.

Представянето на схемата ще се състои в дигитална среда (онлайн) на 08.06.2023г.от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mba45f894f9dbf09d5e2ab978d8f4e5df

Схемата е на разположение за запознаване в сградата на районната администрация на адрес: район „Лозенец“ – бул. „Васил Левски“ № 2 в работно време и на официалната страница на Столична община – район „Лозенец“ https://lozenets.eu/ .

След представянето на схемата писмени становища, мнения или предложения, с посочени данни за подателя, адрес, телефон/факс и електронна поща за връзка, могат да бъдат внасяни в срок до 15.06.2023г. включително в районната администрация или по електронна поща lozenets@sofia.bg .

За приключване на общественото обсъждане ще се проведе заключителна дискусия в дигитална среда (онлайн) на 22.06.2023г. от 17.30 ч.,на интернет адрес:

ЗАПОВЕД

 

26.05.2023

Уважаеми дами и господа,на основание чл. 12 от зузсо, чл. 140, ал. 2 и ал. 7, чл. 62, ал. 8 от зут и във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 4 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и уствойство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет е издадена заповед № РПД23-РД09-315/26.05.2023г. на Кмета на район "Подуяне" - СО за представяне на проект за Виза за инвестиционно проектиране на обект - паметник на ген. Владимир Вазов в поземлен имот с идентификатор 68134.606.939, кв. 56, жк. "Хаджи Димитър", на ъгъла на бул. "Владимир Вазов" и ул. "Панайот Хитов", район "Подуяне" - СО на 07.06.2023г. от 17:30 часа, ул. "Плакалница" №51, ет. 3, заседателна зала - ст. 321.

Граждани и организации могат да представят посмени мнения, становища и предложения по проекта, които адресират до Кмета на Район "Подуяне", или по електронна поща raion@poduiane.info от 08.06.2023 г. до 21.06.2023 г., вкл.

Заключителната дискусия ще се проведе на 29.06.2023г. до 17:30 часа в сградата на Район "Подуяне" при СО, ул. "Плакалница" № 51, ет. 3, заседателна зала - ст. 321

ЗАПОВЕД

ВИЗА

 

25.05.2023

СО - район „Сердика“ съобщава, на основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания  в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), чл. 10, ал. 2, във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от НРНПОООПРУТСО, чл. 20 от НРНПОООПРУТСО и чл. 46, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с провеждане на обществено обсъждане на проект за: Подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация от о.т. 55 до о.т. 56б, изменение на план за регулация за УПИ XIII-за производство, складове и офиси, контактен УПИ XIV-за производство, складове и офиси и сервитут за водопровод и изменение на план за застрояване за нов УПИ XLII, кв. 2, м. “Илиенци-изток”, СО – район “Сердика”.

Представянето на проекта ще се проведе на  05.06.2023г. от 17:15 часа, в сградата на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, ет. 4, заседателна зала.

Проектът може да се разгледа на сайта на Направление „Архитектура и градоустройство – обществени обсъждания – съобщения – съобщения за обществени обсъждания, на адрес: https://nag.sofia.bg/Pages/Render/862

Писмени становища могат да се депозират в срок до 16.06.2023г. /включително/, в деловодството на СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, етаж 2, или по електронната поща: kmet.serdika@abv.bg.Становища, постъпили след 16.06.2023г. , няма да бъдат разглеждани.

Заключителната дискусияще се проведе на 21.06.2023г. от 17.15 ч. в заседателната зала, в сградата на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, ет. 4, заседателна зала.

ЗАПОВЕД

ИПЗ

ИПР

ЗАСНЕМАНЕ 1

ЗАСНЕМАНЕ 2

ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН

ПЛАН НАСТИЛКА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

 

23.05.2023

Уважаеми дами и господа,

 

Бихме искали да Ви уведомим, че на основание чл. 12 от Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО) и чл. 4, ал. 1, т. 5, чл. 8, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община (СО), приета с Решение № 661 по Протокол 41/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет (СОС), изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г. и във връзка с образувана преписка с № РТР21-ВК08-1707-[1] /07.09.2021 г. е издадена Заповед № РСЛ23-РД09-296/23.05.2023 г. на кмета на район на „Слатина“, с която се нарежда провеждане на процедура по обществено обсъждане на „ представяне на проект за изграждане паметник на дядо Добри- символ на Доброто в парк „Гео Милев“, СО- район „Слатина“, гр. София, на 01.06.2023г. от 17.00 ч. в стая № 308 на IІІ етаж в сградата  на районната администрация на бул. „Шипченски проход“ Представянето на проект ще се проведе на 01.06.2023 г. от 17:00 часа в стая 308, ІІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул.„Шипченски проход‟ 67.

За приключване на дискусията ще се проведе заключително обсъждане на 14.06.2023 г. от 17:00 часа

в стая 308, ІІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул.„Шипченски проход‟ 67.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Слатина” и е поставена на информационното табло в сградата на СО– район „Слатина“, находяща се на адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 67

ЗАПОВЕД

ПУП

 

12.05.2023 Г.

Уважаеми дами и господа,

На основание  чл.22, ал.4 и чл.127, ал.1 от ЗУТ; чл. 4, ал.1, т. 3, чл. 8, ал. 1, т. 3 и във връзка с ал.2 и чл.10, ал.2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет е издадена заповед № РПД23-РД09-249/12.05.2023г. на Кмета на район „Подуяне” - СО за представяне на проект за ПУП – ИПРЗ /изменение на план за регулация и застрояване/ за УПИ II-„за жилищно строителство“, УПИ VI-„за жилищно строителство“ и УПИ VII-„за жилищно строителство, кв. 39, м. жк. „Левски – зона Г“ за образуване на нови  УПИ VIII-357,381,2002,2003,2007,2008,2009,2010, 2011,2012,2013,2015,2016,2018,2022-„за жилищно строителство, подземни гаражи и трафопост“, УПИ IХ-„за обществен паркинг и озеленяване“, УПИ IХ-„за обществен паркинг и озеленяване“ и УПИ Х-„за обществен паркинг и озеленяване“, кв. 39, м. „Левски – Зона Г“, район „Подуяне“ - СО, на 22.05.2023г. от 17:30 часа в сградата на Район „Подуяне“ при СО, ул.“Плакалница“ № 51, ет.3, заседателна зала - ст.321.

Граждани и организации могат да представят писмени мнения, становища и предложения по проекта, които се адресират до Кмета на Район „Подуяне”, или по електронната поща  raion@poduiane.info от 23.05.2023 г. до 05.06.2023 г., вкл.  

Заключителната дискусия ще се проведе на 15.06.2023г. от 17:30 часа в сградата на Район „Подуяне“ при СО, ул.“Плакалница“ № 51, ет.3, заседателна зала - ст.321.

ЗАПОВЕД

ПУП

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

 

12.05.2023 г.

Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол  по строителството" при Район „Нови Искър" - Столична община, съобщава, че със Заповед №РНИ23-РД09-252/04.05.2023г. на Кмета на Район „Нови Искър" е определена дата за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – план за улична регулация за нова улица от о.т.60, м. с. Войнеговци до нова о.т.124 при ПИ с КИ 11884.5599.49 /м. Кръста/, с. Войнеговци, Район „Нови Искър"-СО.

Общественото обсъждане ще се проведе на 18.05.2023год. от 18:00 часа в читалище „Васил Левски", с. Войняговци.
В срок до 17:00 часа на 31.05.2023год. могат да се подават писмени становища по проекта, които се адресират до Кмета на район „Нови Искър".
Становищата се подават в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани в Район „Нови Искър" - СО, гр. Нови Искър, ул."Искърско дефиле" № 121, етаж партер или по електронната поща  info@novi-iskar.bg.
Проектът предмет на обществено обсъждане е изложена в отдел „УТККС" /техническа служба/, етаж 4, стая №404 при Район „Нови Искър" за допълнителна информация.
За приключване на общественото обсъждане на 31.05.2023 год. от 18:00 часа в читалище „Васил Левски", с. Войняговци.

ЗАПОВЕД

ПУП

 

12.05.2023 г.

Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол  по строителството" при Район „Нови Искър" - Столична община, съобщава, че със Заповед №РНИ23-РД09-251/04.05.2023г. на Кмета на Район „Нови Искър" е определена дата за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация /ПУП-ИПР/ за УПИ I-„за озеленяване и обществено обслужване", УПИ VI-205, УПИ XIV-182а от кв.19, улица по о.т. 90-о.т.88 за създаване  на нови УПИ X-„за гробищен парк", I-„за озеленяване", УПИ VI-205, УПИ XIV-182а и нова задънена улица по о.т. 90а/нова/-о.т.90б/нова, кв19, с. Войнеговци, ПИ с КИ 11884.5615.181, 11884.5615.638 и 11884.5615.304. по КККР на с. Войнеговци
Общественото обсъждане ще се проведе на 18.05.2023 год. от 18:30 часа в читалище „Васил Левски", с. Войняговци.
В срок до 17:00 часа на 31.05.2023год. могат да се подават писмени становища по проекта, които се адресират до Кмета на район „Нови Искър".
Становищата се подават в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани в Район „Нови Искър" - СО, гр. Нови Искър, ул."Искърско дефиле" № 121, етаж партер или по електронната поща  info@novi-iskar.bg.
Проектът предмет на обществено обсъждане е изложена в отдел „УТККС" /техническа служба/, етаж 4, стая №404 при Район „Нови Искър" за допълнителна информация.
За приключване на общественото обсъждане на 31.05.2023 год. от 18:00 часа в читалище „Васил Левски", с. Войняговци

ЗАПОВЕД

ПУП

 

12.05.2023 г.

Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол  по строителството" при Район „Нови Искър" - Столична община, съобщава, че със Заповед №РНИ23-РД09-256/10.05.2023г. на Кмета на Район „Нови Искър" е определена дата за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – изменение на плана регулация (ПУП-ИПР) и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) за отпадане на улици и алея, за провеждане на нова улична регулация от ул. „Лозарска" по ул. „Ласка" и ул. „Връх могилата" до кръстовището при о.т.147, м."в.з. Ласка", кв.28 и изменение на план за регулация на прилежащи урегулирани поземлени имоти от кв.1, м."гр. Нови Искър, кв. Курило" и от кв.28, м."в.з.Ласка", район „Нови Искър"-СО.
Общественото обсъждане ще се проведе на 18.05.2023год. от 17:00 часа в сградата на Районна администрация „Нови Искър", ет.3, стая №303, гр. Нови Искър, ул."Искърско дефиле" № 121.
В срок до 17:00 часа на 30.05.2023 год. могат да се подават писмени становища по проекта, които се адресират до Кмета на район „Нови Искър".
Становищата се подават в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани в Район „Нови Искър" - СО, гр. Нови Искър, ул."Искърско дефиле" № 121, етаж партер или по електронната поща info@novi-iskar.bg.
Проектът предмет на обществено обсъждане е изложена в отдел „УТККС" /техническа служба/, етаж 4, стая №404 при Район „Нови Искър" за допълнителна информация.
За приключване на общественото обсъждане на 31.05.2023 год. от 17:00 часа в сградата на Районна администрация „Нови Искър", ет.3, стая №303, гр. Нови Искър, ул."Искърско дефиле" № 121.

 ЗАПОВЕД

 ПУП

 

09.05.2023 г.

На 17.05.2023 г. от 17.00 ч. в стая № 308 на IІІ етаж в сградата  на районната администрация на бул. „Шипченски проход“ № 67 на основание чл.22, ал.4 от ЗУТ; чл.4, чл. 6 и чл. 10, ал. 2 във връзка с чл. 2 и чл. 3 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017г., изменена с Решение № 3914 от 11.06.2018г. на Административен съд - София - град по административно дело № 2707/2018 г. на Столичен общински съвет изм. с Решение № 16914 от 11.12.2019 г. по адм. д. № 9775/2018 г. на ВАС, изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г. и във връзка с Глава четвърта, чл. 20, 21, 22, 23, 24 и 25 на същата наредба и чл. 12, т. 4 от ЗУЗСО е издадена Заповед № РСЛ23-РД09-257/09.05.2023г. на Кмета на район „Слатина“-СО за представяне   на проект за (ПУП)- изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от о.т.93 до о.т.94 и заличаването на улица от о.т.111 до о.т.113, като се създават нови улици от о.т.94-о.т.94а/нова/-о.т.94б/нова/-о.т.93а/нова/ до о.т. 113б/нова/ и промяна на профила на улици от о.т.87 през о.т.93 до о.т.110 и от о.т.233в-о.т.113б/нова/ до о.т. 113а/нова/, като във връзка с това се изменя плана за регулация /ИПР/ на УПИ I- „комплексно жил. стр. и ТП“, кв.90, УПИ I- „комплексно жил. стр. и ТП“, кв.90, УПИ I-СО „жилищно строителство и магазини“, кв.27в и УПИ Х- „за озел. и техн. инфраструктура“ в кв.103 и сервитут на топлопровод на м. „Слатина - Христо Смирненски“, район „Слатина“, гр. София

Желаещите да се запознаят предварително с визата и проекта, могат да го направят в работно време в стая 216, ІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ № 67.

Граждани и организации могат да представят писмени мнения, становища и предложения по проекта, които се адресират до Кмета на Район „Слатина“, или по електронната поща info@so-slatina.org  от 09.05.2023г. до 25.05.2023г., вкл.

Заключителната дискусия да се проведе на 31.05.2023г. от 17.00ч. в същата зала на районната администрация.

ЗАПОВЕД

ПУП

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

 

02.05.2023 г.

В изпълнение на чл. 12 от Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО), чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), Столична община (CO) – район „Лозенец“, Ви уведомявам, че е издадена Заповед № РД-09-098/02.05.2023 г. на кмета на район „Лозенец"’ за провеждане на обществено обсъждане на следния проект, попадащ на територията на район „Лозенец“:

Виза по чл. 55 от ЗУТ за инвестиционно проектиране на временен обект – детска площадка за игра, разположена в ПИ с идентификатор 68134.900.829 по КККР, УПИ I – “за поликлиника и трафопост“, кв. 238б, м. „Лозенец I-ва част“, район „Лозенец“.

Представянето на проекта ще се състои в дигитална среда (онлайн) на 16.05.2023г.от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/city-council-sofia/meeting/download/0bb36d031a4049a9b065a2f47fc00d0a?siteurl=city-council-sofia&MTID=mea687d8aed0ceff894d86199ef945f31

Визата е на разположение за запознаване в сградата на районната администрация на адрес: район „Лозенец“ – бул. „Васил Левски“ № 2 в работно време и на официалната страница на Столична община – район „Лозенец“ https://lozenets.eu/, както и на сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“

https://nag.sofia.bg/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2FVIZI%2F2023%2FSAG23-GR00-1013-%281%29-21.04.2023.jpg

След представянето на визата писмени становища, мнения или предложения, с посочени данни за подателя, адрес, телефон/факс и електронна поща за връзка, могат да бъдат внасяни в срок до 23.05.2023г. включително в районната администрация или по електронна поща lozenets@sofia.bg .

За приключване на общественото обсъждане ще се проведе заключителна дискусия в дигитална среда (онлайн) на 30.05.2023г. от 17.30 ч.,на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/city-council-sofia/meeting/download/136c90f65322421aaf7c3432367a9d46?siteurl=city-council-sofia&MTID=m5d1b7ef5dc9319cea4e4132652ecfdac

ЗАПОВЕД

 

27.04.2023 Г.

Район „Красна поляна” – СО, на основание  чл.10, чл. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 5 и чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община,приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 год. на СОС, съобщава че е издадена заповед № РКП23-РД56-84/27.04.2023 год. от Кмета на район „Красна поляна” за провеждане на обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на комбинирана спортна площадка, издадена от Главен архитект на район „Красна поляна” на 19.04.23 год. в ПИ с идентификатор 68134.1106.257, УПИ I-за ОЖС и магазин, кв. 100, м. „Разсадника-Коньовица”.

Представянето на визата ще се проведе на 09.05.2023г. от 17,00 часа в стая 110, в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25

В срок до 19.05.2023 г. могат да се подават становища в деловодството на район „Красна поляна” или на електронната поща на района -office@krasnapolyana.bg, тел. за информация 02-92-172-59/58.

На 22.05.2023г. от 17,00 часа на същото място ще се проведе обществена дискусия по визата.

ЗАПОВЕД

ВИЗА

 

26.04.2023 Г.

СО - район „Сердика“ съобщава, на основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания  в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), чл. 10, ал. 2, във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от НРНПОООПРУТСО, чл. 20 от НРНПОООПРУТСО и чл. 46, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), за постъпил  проект от НАГ - СО, изх. №САГ19-ГР00-188-[17]/13.10.2022г. и във връзка със заповед №РСР23-РА50-61/26.04.2023г.  на Кмет на СО - район „Сердика”, за провеждане на процедура по обществено обсъждане на проект за: Подробен устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ III – СО в кв.4а, м „Бивш стопански двор – кв.Бенковски“, район „Сердика“ и на контактно УПИ VII-114 в кв.4 за образуване на нов УПИ XII-1361 – „за производство, офиси и жилища“ за ПИ с идентификатор 68134.503.1361 по имотните граници от КК, отпадане на улица от о.т. 30 до о.т. 25а /нова/, образуване на нови задънени улици от о.т. 30 до о.т. 29б /нова/ и от о.т. 25 до о.т. 25а /нова/, отпадане на кв. 4а и преномериране на УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII, и VIII от кв. 4а в кв. 4 и изменение на план за застрояване на нов УПИ XII-1361- „за производство, офиси и жилища“, кв. 4, м. „Бивш стопански двор – кв. Бенковски“.

Представянето на проекта ще се проведе на  11.05.2023г. от 17:15 часа, в сградата на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, ет. 4, заседателна зала.

Проектът може да се разгледа на сайта на Направление „Архитектура и градоустройство – обществени обсъждания – съобщения – съобщения за обществени обсъждания, на адрес: https://nag.sofia.bg/

Писмени становища могат да се депозират в срок до 26.05.2023г. /включително/, в деловодството на СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, етаж 2, или по електронната поща: kmet.serdika@abv.bg.Становища, постъпили след 26.05.2023г. , няма да бъдат разглеждани.

Заключителната дискусияще се проведе на 31.05.2023г. от 17.15 ч. в заседателната зала, в сградата на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, ет. 4, заседателна зала.

ЗАПОВЕД

ПРОЕКТ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

 

28.03.2023 г.

Уважаеми дами и господа,

Бихме искали да Ви уведомим, че на основание чл. 12 от Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО) и чл. 4, ал. 1, т. 5, чл. 8, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община (СО), приета с Решение № 661 по Протокол 41/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет (СОС), изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г. и във връзка с образувана преписка с № РТР21-ВК08-1707-[1] /07.09.2021 г. е издадена Заповед № РСЛ23-РД09-169/28.03.2023 г. на кмета на район на „Слатина“, с която се нарежда провеждане на процедура по обществено обсъждане на „Виза за инвестиционно проектиране на „Спортна площадка“ в ПИ с идентификатор 68134.705.277, /попадащ в УПИ ХII- „за озеленяване“/, кв.244, м. „Слатина- Христо Смирненски“, СО- район „Слатина“,

Представянето на визата ще се проведе на 06.04.2023 г. от 17:00 часа в стая 308, ІІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул.„Шипченски проход‟ 67.

За приключване на дискусията ще се проведе заключително обсъждане на 20.04.2023 г. от 18:00 часа

в стая 308, ІІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул.„Шипченски проход‟ 67.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Слатина” и е поставена на информационното табло в сградата на СО– район „Слатина“, находяща се на адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 67.

ЗАПОВЕД

ВИЗА

 

22.03.2023 г.

СО - район „Сердика“ съобщава, на основание чл. 12 от Закон за устройството и застрояването на Столичната община (ЗУЗСО), във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 4 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания  в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), чл. 10, ал. 2, във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от НРНПОООПРУТСО, чл. 20 от НРНПОООПРУТСО и чл. 46, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), за постъпил  проект от НАГ - СО  и във връзка със заповед №РСР23-РА50-49/22.03.2023г. на Кмет на СО - район „Сердика”, с която се предвижда процедура за провеждане на обществено обсъждане на проект за: Подробен устройствен план – план за регулация (ПР) за образуване на нов УПИ XV- за Жс, кв. 11а, м. „кв. Бенковски“, ПИ с идентификатор 68134.503.5810, по КККР, изменение на план за регулация (ИПР) при о.т. 88г и при о.т. 183 и план за улична регулация (ПУР) за създаване на нова улица, от. о.т. 88д, през о.т.183д, до о.т.183 и план схеми за вертикално планиране.

Представянето на проекта ще се проведе на 03.04.2023г. от 17:15 часа, в сградата на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, ет. 4, заседателна зала.

Писмени становища могат да се депозират в срок до 18.04.2023г. /включително/, в деловодството на СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, етаж 2, или по електронната поща: kmet.serdika@abv.bg. Становища, постъпили след 18.04.2023г. , няма да бъдат разглеждани.

Заключителната дискусия  ще се проведе на 24.04.2023г. от 17.15 ч. в заседателната зала, в сградата на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, ет. 4, заседателна зала.

 

ЗАПОВЕД

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ПУП

ПЛАН-СХЕМИ

СИТУАЦИЯ

 

17.03.2023 г.

СО-Район „Панчарево“, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община,съобщава, че е издадена Заповед № РПН23-РД09-23/16.03.2023г. на Кмета на СО-район „Панчарево“ за провеждане на обществено обсъждане на проект на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на приет парцеларен план за площадка за резервоар „Бистрица“ с хлораторна станция в ПИ 0216 и трасе на водопровод от „Рилски водопровод“ до кв. 42 на с. Бистрица – разширение, и от кв. 13а на с. Бистрица до резервоар „Кокаляне“ в частта между ПИ 04234.6066.434 (площадка за резервоар „Бистрица“ с хлораторна станция, стар № ПИ 0216) и кв. 42 на м. с.Бистрица – разширение“ във връзка с добавяне на трасе за консумативен водопровод за с.Бистрица и кабелно трасе за ел. захранване на резервоар „Бистрица“, СО-Район Панчарево.

Проектът /текстови и графични материали/ ще е на разположение на заинтересованите лица за запознаване в сградата на районната администрация на адрес: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230 и на официалната интернет страница на района.

Представянето на проекта да се проведе в дигитална среда (онлайн)на 22.03.2023г. от 17:30 часа на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m12187be63f0d6891448161fe9b8a59c3

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 31.03.2023 г. в районната администрация или по електронна поща info@pancharevo.org.

Становища постъпили след 31.03.2023 г. няма да бъдат разглеждани.

Арх. Румен Несторов, главен архитект на СО-район „Панчарево“ и инж.Юлия Павлова – ст.експерт в отдел „УТК“ ще дават допълнителна информация по време на изготвяне на становищата, в сградата на районната администрация, в работно време.

За приключване на общественото обсъждане да се проведе заключителна дискусия в дигитална среда (онлайн) на 05.04.2023 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m1393d72aafa5efee9eda1ea172a9b73a

ЗАПОВЕД

ОБЯВЛЕНИЕ

ГРАФИКА

 

10.03.2023 г.

Со-район Искър уведомява  всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РИС23-РД56-27/10.03.2023г. на Кмета на район „Искър” в дигитална среда (онлайн):

Ще се проведе обществено обсъждане на: Виза за проектиране на детска площадка в поземлен имот с идентификатор 68134.1500.2380, разположен в УПИ II „за озеленяване с режим на Тго“, кв.1 м. „Дружба 1 – I,IIчаст“, на основание на чл. 55 от ЗУТ., 16.03.2023г. от 18:00 ч., на интернет адрес:


https://city-council-sofia.webex.com/city-council sofia/j.php?MTID=m121ad261a6bd719a2ed1de676c119151

Виза за проектиране на детска площадка е наличена в сградата на районната администрация на адрес: район „Искър“ - бул. "Кръстю Пастухов" № 18 и на официалната интернет страница на Столична община – район „Искър”.

След представянето на визата, писмени становища, мнения или предложения по нея могат да се депозират в срок до 27.03.2023г.  в районната администрация или по електронна поща info@raioniskar.bg.

Становища постъпили след гореспоменатите дати няма да бъдат разглеждани.

За приключване на общественото обсъждане ще се проведат заключителни дискусии в дигитална среда (онлайн) чрез платформата WEBEX, на 30.03.2023 г. от 18:00 ч. на интернет адрес:


https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m0b797694cd37451ca67a01be4042ef16

 

ЗАПОВЕД

ВИЗА

 

08.03.2023

СО-район „Панчарево“, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, съобщава, че е издадена Заповед № РПН23-РД09-20/07.03.2023 г. на кмета на СО-район „Панчарево“ за провеждане на обществено обсъждане на Подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ на ПИ с идентификатор 44063.6213.4236 по КККР и ИПР на УПИ IX-87 „за алея“, кв.16 и на улица от о.т.73 до о.т.74 за създаване на нова улица от о.т.73 до о.т.76 /нова/ и нова задънена улица о.т.74а /нова/ до о.т.78 /нова/, м. „Орлова круша“, район Панчарево.

Проектът /текстови и графични материали/ ще е на разположение на заинтересованите лица за запознаване в сградата на районната администрация на адрес: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230 и на официалната интернет страница на района.

Представянето на проекта да се проведе в дигитална среда (онлайн)на 09.03.2023 г. от 17:30 часа на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m7c047b89664ae8f58be4761a0310f396

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 24.03.2023 г. в районната администрация или по електронна поща info@pancharevo.org.

Становища постъпили след 24.03.2023 г. няма да бъдат разглеждани.

Арх. Румен Несторов, главен архитект на СО-район „Панчарево“ и Петранка Брайнова, главен специалист в отдел „УТК“ ще дават допълнителна информация по време на изготвяне на становищата, в сградата на районната администрация, в работно време.

За приключване на общественото обсъждане да се проведе заключителна дискусия в дигитална среда (онлайн) на 30.03.2023 г. от 17:30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m7ef574d443c7ef13c140a334f2aa71e5

ЗАПОВЕД

ПР И ИПР

ПРЗ

 

22.02.2023

На 06.03.2023 г. от 17.00 ч. в стая № 308 на IІІ етаж в сградата  на районната администрация на бул. „Шипченски проход“ № 67 на основание чл.22, ал.4 от ЗУТ; чл.4, чл. 6 и чл. 10, ал. 2 във връзка с чл. 2 и чл. 3 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017г., изменена с Решение № 3914 от 11.06.2018г. на Административен съд - София - град по административно дело № 2707/2018 г. на Столичен общински съвет изм. с Решение № 16914 от 11.12.2019 г. по адм. д. № 9775/2018 г. на ВАС, изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г. и във връзка с Глава четвърта, чл. 20, 21, 22, 23, 24 и 25 на същата наредба и чл. 12, т. 4 от ЗУЗСО е издадена Заповед № РСЛ23-РД09-92/22.02.2023 г. на Кмета на район „Слатина“- СО за представяне на виза за проектиране и проект за „Тематична градина с детска площадка, фитнес-площадка и сцена“ в ПИ с идентификатор 68134.703.1350, УПИ Х „за озеленяване“, кв. 80, м. „Гео Милев“ и „Гео Милев – Подуене – Редута“, по плана на гр. София, СО – район „Слатина,

Желаещите да се запознаят предварително с визата и проекта, могат да го направят в работно време в стая 216, ІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ № 67.

Граждани и организации могат да представят писмени мнения, становища и предложения по проекта, които се адресират до Кмета на Район „Слатина“, или по електронната поща info@so-slatina.org  от 07.03.2023г. до 14.03.2023г., вкл.

Заключителната дискусия да се проведе на 17.03.2023г. от 17.00ч. в същата зала на районната администрация.

РСЛ23-РД09-92/22.02.2023

ВИЗА

 

17.02.2023

 На 28.02.2023 г. от 17.00 ч. в стая № 308 на IІІ етаж в сградата  на районната администрация на бул. „Шипченски проход“ № 67 наоснование чл.22, ал.4 от ЗУТ; чл.4, чл. 6 и чл. 10, ал. 2 във връзка с чл. 2 и чл. 3 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017г., изменена с Решение № 3914 от 11.06.2018г. на Административен съд - София - град по административно дело № 2707/2018 г. на Столичен общински съвет изм. с Решение № 16914 от 11.12.2019 г. по адм. д. № 9775/2018 г. на ВАС, изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г. и във връзка с Глава четвърта, чл. 20, 21, 22, 23, 24 и 25 на същата наредба и чл. 12, т. 4 от ЗУЗСО е издадена Заповед № РСЛ23-РД09-88/17.02.2023г. на Кмета на район „Слатина“-СО за представяне   на виза за проектиране и проект за „Тематична градина с детска площадка, фитнес-площадка и сцена“ в ПИ с идентификатор 68134.702.1350, УПИ Х „за озеленяване“, кв. 80, м. „Гео Милев“ и „Гео Милев – Подуене – Редута“, по плана на гр. София, СО – район „Слатина,

Желаещите да се запознаят предварително с визата и проекта, могат да го направят в работно време в стая 216, ІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ № 67.

Граждани и организации могат да представят писмени мнения, становища и предложения по проекта, които се адресират до Кмета на Район „Слатина“, или по електронната поща info@so-slatina.org  от 01.03.2023г. до 07.03.2023г., вкл.

Заключителната дискусия да се проведе на 13.03.2023г. от 17.00ч. в същата зала на районната администрация.

ЗАПОВЕД

 

16.02.2023

Район „Красна поляна” – СО, на основание  чл.10, чл. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 5 и чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община,приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 год. на СОС, съобщава че е издадена заповед № РКП23-РД56-33/16.02.2023 год. от Кмета на район „Красна поляна” за провеждане на обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на детска площадка за деца от 3 до 12 год., издадена от Главен архитект на район „Красна поляна” на 08.02.23 год. в ПИ с идентификатор 68134.1107.155, кв. 7 за ОЖК и клуб, м. НПЗ „Средец”.

Представянето на визата ще се проведе на 01.03.2023г. от 17,30 часа в стая 110, в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25

В срок до 10.03.2023 г. могат да се подават становища в деловодството на район „Красна поляна” или на електронната поща на района -office@krasnapolyana.bg, тел. за информация 02-92-172-59/58.

На 15.03.2023г. от 17,30 часа на същото място ще се проведе обществена дискусия по визата.

ЗАПОВЕД

ВИЗА

 

 

16.02.2023

Район „Красна поляна” – СО, на основание  чл.10, чл. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 5 и чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община,приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 год. на СОС, съобщава че е издадена заповед № РКП23-РД56-34/16.02.2023 год. от Кмета на район „Красна поляна” за провеждане на обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на детска площадка за деца от 3 до 12 год., издадена от Главен архитект на район „Красна поляна” на 08.02.23 год. в ПИ с идентификатор 68134.1107.168, кв. 4 за ОЖК, м. НПЗ „Средец”.

Представянето на визата ще се проведе на 01.03.2023 г. от 17,00 часа в стая 110, в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25

В срок до 10.03.2023 г. могат да се подават становища в деловодството на район „Красна поляна” или на електронната поща на района - office@krasnapolyana.bg, тел. за информация 02-92-172-59/58.

На 15.03.2023г. от 17,00 часа на същото място ще се проведе обществена дискусия по визата.

ЗАПОВЕД

ВИЗА

 

16.02.2023

Район „Красна поляна” – СО, на основание  чл.10, чл. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 5 и чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община,приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 год. на СОС, съобщава че е издадена заповед № РКП23-РД56-32/16.02.2023 год. от Кмета на район „Красна поляна” за провеждане на обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на детска площадка за деца от 3 до 12 год., издадена от Главен архитект на район „Красна поляна” на 08.02.23 год. в ПИ с идентификатор 68134.1106.256, УПИ I-за ОЖС, КОО и спортна площадка, кв. 66, м. „Разсадника-Коньовица”.

Представянето на визата ще се проведе на 01.03.2023 г. от 18,00 часа в стая 110, в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25

В срок до 10.03.2023 г. могат да се подават становища в деловодството на район „Красна поляна” или на електронната поща на района - office@krasnapolyana.bg, тел. за информация 02-92-172-59/58.

На 15.03.2023г. от 18,00 часа на същото място ще се проведе обществена дискусия по визата.

ЗАПОВЕД

ВИЗА

 

15.02.2023

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.22, ал.4 от ЗУТ; чл. 4, ал.1, т. 3, чл. 8, ал. 1, т. 3 и във връзка с ал.2 и чл.10, ал.2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет е издадена Заповед № РПД23-РД09-118 от 14.02.2023г. на Кмета на район „Подуяне” - СО за представяне на проект за изменение на план за регулация и застрояване /ПУП – ИПРЗ/ по реда на чл.16 от ЗУТ на част от м. “Левски зона-Г – разширение“, кв.20 и кв.28а /част от кв.28/, Район „Подуяне“ СО; план-схеми на техническата инфраструктура по чл. 108 от ЗУТ: част Водоснабдяване и канализация“, „Електрификация“, „Вертикално планиране“; решение по Протокол №ЕС-ПО-14/07.11.2022 г. на комисията към Общинския експертен съвет по устройство на територията на Столична община за приемане на пазарните оценки на поземлените имоти в обхвата на проекта за изменение на плана за регулация и застрояване на 22.02.2023г. от 17:30 часа в сградата на Район „Подуяне“ при СО, ул.“Плакалница“ № 51, ет.3, заседателна зала - ст.321.

Граждани и организации могат да представят писмени мнения, становища и предложения по проекта, които се адресират до Кмета на Район „Подуяне”, или по електронната поща  raion@poduiane.info от 23.02.2023 г. до 08.03.2023 г., вкл.  

Заключителната дискусияда се проведе на 15.03.2023 г. от 17:30 часа в сградата на Район „Подуяне“ при СО, ул.“Плакалница“ № 51, ет.3, заседателна зала - ст.321.

ЗАПОВЕД

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ПРЗ

 

23.01.2023

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.22, ал.4 от ЗУТ; чл. 4, ал.1, т. 3, чл. 8, ал. 1, т. 3 и във връзка с ал.2 и чл.10, ал.2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет е издадена Заповед № РПД23-РД09-70/25.01.2023 г. на Кмета на район „Подуяне” - СО за представяне на проект за ПУП – ИПРЗ на м.“Суха река - запад“, кв.12б, УПИ I-554-„за етажен паркинг“ и УПИ V-„за обществено обслужване, изменение на улична регулация от о.т.512 до о.т.5, от о.т.5 до о.т.4 и от о.т.5 до о.т.7 и свързаното с това изменение на контактен УПИ IV-„за ОЖС и магазини“ в кв.12, м.“Комплекс „Ботевградско шосе“, СО – район „Подуяне“ на 02.02.2023г. от 17:30 часа в сградата на Район „Подуяне“ при СО, ул.“Плакалница“ № 51, ет.3, заседателна зала - ст.321.

Граждани и организации могат да представят писмени мнения, становища и предложения по проекта, които се адресират до Кмета на Район „Подуяне”, или по електронната поща raion@poduiane.info от 03.02.2023 г. до 16.02.2023 г., вкл.  

Заключителната дискусия   да се проведе на 28.02.2023 г. от 17:30 часа в сградата на Район „Подуяне“ при СО, ул.“Плакалница“ № 51, ет.3, заседателна зала - ст. 321.

ЗАПОВЕД

ПРОЕКТ

 

17.01.2023

СО-район „Панчарево“, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, съобщава, че е издадена Заповед № РПН23-РД09-4/13.01.2023г. на кмета на СО-район „Панчарево“ за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план за план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 35239.6110.42, 35239.6110.43, 35239.6110.46, 35239.6110.47, 35239.6110.48, 35239.6110.49 и 35239.6110.50 по КККР на с. Казичене.

Проектът /текстови и графични материали/ ще е на разположение на заинтересованите лица за запознаване в сградата на районната администрация на адрес: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230 и на официалната интернет страница на района.

Представянето на проекта да се проведе в дигитална среда (онлайн)на 24.01.2023 г. от 17:30 часа на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m49473b12c5e75c8638eb2247afd68052

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 03.02.2023 г. в районната администрация или по електронна поща info@pancharevo.org.

Становища постъпили след 03.02.2023 г. няма да бъдат разглеждани.

Арх. Румен Несторов, главен архитект на СО-район „Панчарево“ и Цветанка Дойчева, главен специалист в отдел „УТК“ ще дават допълнителна информация по време на изготвяне на становищата, в сградата на районната администрация, в работно време.

За приключване на общественото обсъждане да се проведе заключителна дискусия в дигитална среда (онлайн) на 07.02.2023 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m8174a614f8356b12060e812e1de42461

ЗАПОВЕД

ОБЯВЛЕНИЕ

ПРЗ

ПР

 

09.01.2023

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.22, ал.4 от ЗУТ; чл. 4, ал.1, т. 3, чл. 8, ал. 1, т. 3 и във връзка с ал.2 и чл.10, ал.2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет е издадена Заповед № РПД23-РД09-8 от 06.01.2023г. на Кмета на район „Подуяне” - СО за представяне на проект за ПУП – ИПРЗ на м.“Левски – Г“, кв.27, УПИ XIII-157-„за офиси, търговия и склад“, нов УПИ XIII-2366-„за ЖС, ОО и ПГ“ за ПИ с идентификатор 68134.601.2366 на 18.01.2023г. от 17:30 часа в сградата на Район „Подуяне“ при СО, ул.“Плакалница“ № 51, ет.3, заседателна зала - ст.321.

Граждани и организации могат да представят писмени мнения, становища и предложения по проекта, които се адресират до Кмета на Район „Подуяне”, или по електронната поща  raion@poduiane.info от 19.01.2023 г. до 01.02.2023 г., вкл.  

Заключителната дискусияда се проведе на 08.02.2023 г. от 17:30 часа в сградата на Район „Подуяне“ при СО, ул.“Плакалница“ № 51, ет.3, заседателна зала - ст.321.

 

ЗАПОВЕД

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ПУП

 

04.01.2023

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основание чл. 12 от ЗУЗСО; чл. 4, ал. 1, т. 4и чл. 8, ал. 1, т. 3 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет, изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021г. е издадена Заповед № РМЛ23-РД09-1/03.01.2023г. на Кмета на СО - район „Младост“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: Обща и подробна схема за поставяне напреместваем обект за търг.дейноств УПИ III, кв.7, м.Младост 3, съгласно чл.56,ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.12, т.3 от ЗУЗСО.

Представянето на схемата ще се проведе в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа на 11.01.2023г. от 17,30 часа.

Представянето ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване:

 

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m4293a18995c5a27b9c7738227bd29e28 ,

 

който ще бъде достъпен и от страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 10.01.2023г.

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 23.01.2023г. включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@mladost.bg.

Заключителната дискусия ще се проведе на 26.01.2023г. от 17.30ч. в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа.

Заключителната дискусия ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване:

 

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mbaaee386b42a3029582c761562996773 ,

 

който ще се публикува на страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 25.01.2023г.

Заповедта и схемата са публикувани на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и са поставени на информационното табло в сградата на СО– район „Младост“, адрес: ж.к. Младост-3, ул.“Свето Преображение” №1. Схемата  ще бъде публикувана най-малко 7 дни преди датата на представянето на  интернет страниците на Столична община – район „Младост“, Направление „Архитектура и градоустройство“ и на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община.

ЗАПОВЕД

СХЕМА

 

22.12.2022

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.22, ал.4 от ЗУТ; чл. 4, ал.1, т. 3, чл. 8, ал. 1, т. 3 и във връзка с ал.2 и чл.10, ал.2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет е издадена заповед № РПД22-РД09-332 от 21.12.2022 г. на Кмета на район „Подуяне” - СО за представяне на проект за ПУП – ИПРЗ по реда на чл. 16 от ЗУТ за преструктуриране на част от м.“Левски – зона В“, кв. 11, УПИ I-„за ЖС, гараж, КОО и трафопост“, нови УПИ I-„за ЖС“,УПИ II-„за озеленяване с режим на ТГО“, и УПИ III-„за трафопост“, и кв.14, УПИ VI-„за училище“, нови УПИ VI-„за училище“,УПИ ХI-39-„за ЖС“ и УПИ ХII-1264,1265-„за ЖС“; изменение и на улична регулация по о.т.208-210, решение по Протокол №ЕС-ПО-14/07.11.2022 г. на комисията към Общинския експертен съвет по устройство на територията на Столична община за приемане на пазарните оценки на поземлените имоти в обхвата на проекта за изменение на плана за регулация и застрояване на 04.01.2023г. от 17:30 часа в сградата на Район „Подуяне“ при СО, ул.“Плакалница“ № 51, ет.3, заседателна зала - ст.321.

Граждани и организации могат да представят писмени мнения, становища и предложения по проекта, които се адресират до Кмета на Район „Подуяне”, или по електронната поща  raion@poduiane.info от 05.01.2023 г. до 18.01.2023 г., вкл.  

Заключителната дискусияда се проведе на 01.02.2023 г. от 17:30 часа в сградата на Район „Подуяне“ при СО, ул.“Плакалница“ № 51, ет.3, заседателна зала - ст.321.

ЗАПОВЕД

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ИПР

ИПРЗ

 

22.11.2022 г.

Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол  по строителството“ при Район „Нови Искър“ - Столична община, съобщава, че със Заповед №РНИ22-РД09-522/21.11.2022г. на Кмета на Район „Нови Искър“ е определена дата за провеждане на обществено обсъждане на Виза за инвестиционно проектиране на обект „Открит обект за културни дейности - изложбена площ (фермерски пазар) и санитарен Възел свързан с функционирането му" в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) V„за озеленяване“, от кв. 26, по плана на гр. Нови Искър, кв. Курило / поземлен имот с идентификатор 00357.5345.1053 по КККР за землището на гр. Нови Искър/.

Общественото обсъждане ще се проведе на 30.11.2021год. от 18:00 часа в читалище „Христо Ботев“, кв. Курило, гр. Нови Искър.

В срок до 17:00 часа на 09.12.2022год. могат да се подават писмени становища по проекта, които се адресират до Кмета на район „Нови Искър“.

Становищата се подават в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани в Район „Нови Искър" - СО, гр. Нови Искър, ул.“Искърско дефиле“ № 121, етаж партер.

Визата предмет на обществено обсъждане е изложена в отдел „УТККС“ /техническа служба/, етаж 4, стая №404 при Район „Нови Искър“ за допълнителна информация.

За приключване на общественото обсъждане на 12.12.2022 год. от 18:00 часа в читалище „Христо Ботев“, кв. Курило, гр. Нови Искър, да се проведе заключителна дискусия.

ВИЗА

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗАПОВЕД

 

17.11.2022 г

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РИС22-РД56 от 15.11.2022г. на Кмета на СО - район „Искър” 1 на 22.11.2022 г. от 18:00 ч., в сградата на 150-то ОУ „Цар Симеон Първи“, на адрес: ул. „Делийска воденица”, № 11, ж.к. „Дружба 2“, гр. София, да се проведе обществено представяне на: Схема за разполагане на преместваеми обекти – каравана за извършване на търговска дейност и химическа тоалетна, в ПИ с идентификатор 68134.1505.1324, находящ се в УПИ I, кв.27, ж.к. „Дружба 2 – II-ра част“, бул. „Копенхаген“, район „Искър“.

Схемата за разполагане на преместваемите обекти предмет на общественото обсъждане е на разположение в отдел „УТКР“, СО – район „Искър“, стая 204, ет.2.

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по Схемата за разполагане на преместваеми обекти могат да се депозират в срок до 01.12.2022г.  в районната администрация на СО - район „Искър“ или по електронна поща info@raioniskar.bg, със задължително посочване на имената и контакти на подателя.

Становища постъпили след определения срок няма да бъдат разглеждани.

За приключване на общественото обсъждане ще се проведе заключителна дискусиядискусия на 07.12.2022г. от 18:00ч., в сградата на 150-то ОУ „Цар Симеон Първи“, ул. “Делийска воденица”, № 11.

ЗАПОВЕД

СКИЦА

 

 

15.11.2022 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основание чл. 22, ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 127, ал. 1 от ЗУТ; чл. 4, ал. 1, т. 3  и чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет и във връзка с писмо с вх. № РМЛ21-ВК08-1836-[47]/21.09.2022г. от Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е издадена Заповед № РМЛ22-РД09-765/15.11.2022г. на Кмета на район „Младост“ СО, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: Преработен проект за регулация и застрояване за преструктуриране по чл. 22 от ЗУТ, план-схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и приети с протокол No ЕС-ПО-11 от 16.08.2022 г., т. 1, експертни оценки по чл. 22, ал. 8 от ЗУТ на част от м. Горубляне 2 в обхват: УПИ II, III, IV, V, VI, VII и VIII от кв. 112; улица от о.т. 274 – о.т. 275 до о.т. 15б включително; северна и западна граница на УПИ V, от кв. 113; улица от о.т. 295 до о.т. 35 включително; УПИ II от кв. 5; улица от о.т. 34 до о.т. 35б; УПИ IV, V и VI от кв. 117; задънена улица о.т. 283г – о.т. 283д; западна граница на УПИ XLVI, XXI и алея от кв. 113; западна граница на УПИ I, VI, VII от кв. 114.

Представянето на проекта ще се проведе на 23.11.2022г. от 17:30 часа, в дигитална среда (онлайн) чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване: 

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m1afab6a814ac4664bdf9df1df307ba1a

 Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 07.12.2022г. включително, в деловодството на район „Младост“ СО или по електронна поща на office@mladost.bg.

Заключителната дискусия ще се проведе на 14.12.2022г. от 17.30ч. в дигитална среда (онлайн) чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m0334d1ea7068845eebaa62b0438cc6c6

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и е поставена на информационното табло в сградата на район „Младост“ СО, адрес: гр. София, ж.к. Младост-3, ул. “Свето Преображение” № 1.

Проектът е изложен на информационното табло в сградата на район „Младост“ СО, на интернет страниците на Направление "Архитектура и градоустройство", на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на район „Младост“ СО.

ЗАПОВЕД

ПРОЕКТ

 

14.11.2022 г.

Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ при Район „Нови Искър“ - Столична община, обявява, че със Заповед на Кмета на Район „Нови Искър“ № РНИ22-РД09-539/14.11.2022год. е определена  дата за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, изменение на плана за улична регулация и план за улична регулация за поземлен имот с кадастрален идентификатор 80409.5825.24 по КККР за землището на с. Чепинци, район „Нови Искър“.

Общественото обсъждане ще се проведе на 22.11.2022год. от 18,00 часа в сградата на кметство с. Чепинци, с административен адрес: с. Чепинци, район „Нови Искър“, ул. „Хан Аспарух“ № 2.

В срок до 17,00 часа на 06.12.2022год. могат да се подават писмени становища, мнения и предложения  по проекта, които се адресират до Кмета на район „Нови Искър”. Становищата, мненията и предложенията  се подават в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани в Район „Нови Искър“ - СО, гр. Нови Искър, ул. ”Искърско дефиле” № 121, етаж партер.

Проектът, предмет на общественото обсъждане, е изложен в отдел „УТККС“ /техническа служба/, етаж 4, стая № 400 при Район „Нови Искър” за допълнителна информация.

За приключване на общественото обсъждане на 16.12.2022год. от 18,00 часа  сградата на кметство с. Чепинци ще се проведе заключителна дискусия.

ЗАПОВЕД

ПРОЕКТ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

08.11.2022 г.

 

СО - район „Сердика“ съобщава, на основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 22, ал.4 от ЗУТ, за постъпил  проект от НАГ - СО, изх. №САГ21-ГР00-1842-[8]/09.08.2022г. и във връзка със заповед №РСР22-РА50-153/08.11.2022г. на Кмет на СО - район „Сердика”, за провеждане на процедура по обществено обсъждане на проект за: Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ I – за обществено обслужване от кв. 79, УПИ I – за хигиенен център, от кв. 80, м. „Зона В-15 - Предгаров площад“, СО - район „Сердика“, изменение на улична регулация от о.т. 81, през о.т. 82 до УПИ VI-212 – за клиника, в кв. 80, изменение на улична регулация между о.т. 76б и о.т. 81, между о.т. 81 – о.т. 80 и между о.т. 85 – о.т. 86 и работен устройствен план за УПИ V-213, за ЖС и ОО.

Представянето на проекта ще се проведе на  21.11.2022г. от 17:15 часа, в сградата на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, ет. 4, заседателна зала.

Проектът може да се разгледа на сайта на Направление „Архитектура и градоустройство – обществени обсъждания – съобщения – съобщения за обществени обсъждания, на адрес: https://nag.sofia.bg/Pages/Render/862

Писмени становища могат да се депозират в срок до 30.11.2022г. /включително/, в деловодството на СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, етаж 2, или по електронната поща: kmet.serdika@abv.bg.Становища, постъпили след 30.11.2022г. , няма да бъдат разглеждани.

Заключителната дискусияще се проведе на 05.12.2022г. от 17.15 ч. в заседателната зала, в сградата на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, ет. 4, заседателна зала.

 

ЗАПОВЕД

ПРОЕКТ

ИЗВАДКИ

 

25.10.2022 г.

Столична община – район „Младост” Ви кани да присъствате на заключителна дискусия по процедура за обществено обсъждане на: Проект зa подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване за нов УПИ III-410,411-„за жилищно строителство и общественообслужващи дейности“, УПИ II-412-„за комплексно жилищно строителство и трафопост“, кв. 5А, м. Младост 4, район „Младост“ СО.

Заключителната дискусия ще се проведе на 27.10.2022г. от 17:30 часа в дигитална среда (онлайн) чрез платформата WEBEX. Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m1a486d6c500fab8485129b5b073c15fa

 

ЗАПОВЕД

 

10.10.2022 г.

Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ при Район „Нови Искър“ - Столична община, обявява, че със Заповед № РНИ22-РД09-424/29.09.2022 год. на Кмета на Район „Нови Искър“ е определена  дата за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план -  ПУП-Изменение на план за улична регулация /ИПУР/ при о.т. 57а, План за улична регулация /ПУР/ - нова задънена улица от о.т. 57а до о.т. 57д/нова/ и План регулация и застрояване /ПРЗ/ на ПИ 29430.4703.5 и 29430.4703.6 по КККР на с. Житен, район „Нови Искър“, План-схеми по част „ВиК“, част „Електро“ и Вертикална планировка

Общественото обсъждане ще се проведе на 18.10.2022 год. от 18,00 часа в  кметство Житен.

В срок до 17,00 часа на 01.11.2022 год. могат да се подават писмени становища, мнения и предложения  по проекта, които се адресират до Кмета на район „Нови Искър”. Становищата, мненията и предложенията  се подават в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани в Район „Нови Искър“ - СО, гр. Нови Искър, ул.”Искърско дефиле” № 121, етаж партер.

Проектът, предмет на общественото обсъждане е изложен в отдел „УТККС“ /техническа служба/, етаж 4, стая № 404 при Район „Нови Искър” за допълнителна информация.

За приключване на общественото обсъждане на 11.11.2022 год. от 18,00 часа  в  кметство Житен ще се проведе заключителна дискусия.

ЗАПОВЕД

ПУП

 

03.10.2022 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“ уведомява, че на основание Заповед № РОК22-РД09-328/ 03.10.2022г. на Кмета на р-н „Овча купел” на на 13.10.2022г. от 17,30ч. в административната сграда на район „Овча купел” към СО с адм. адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136“В“ ще се представи виза за проектиране на трафопост в УПИ І-„за озел., коо и мин.бани“ ( ПИ 68134.4336.550) в кв.39 по плана на м.“Овча купел-актуализация“.
Допълнителна информация може да се получи в ст. 35 в понеделник и четвъртък от 14ч. до 16ч.
Писмени становища и предложения по проекта могат да се подават до 21.10.2022г.   вкл. в деловодството на р-н „Овча купел” и на so_ok@mail.bg.
На 02.11.2022г. от 17,30ч. в административната сграда на район „Овча купел” към СО с адм. адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136“В“.
Следва да се спазват всички препоръки на здравните власти.

ВИЗА

ЗАПОВЕД

 

29.09.2022 г.

           СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основание чл. 22, ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 127, ал. 1 от ЗУТ; чл. 4, ал. 1, т. 3  и чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет е издадена Заповед № РМЛ22-РД09-713/29.09.2022г. на Кмета на район „Младост“ СО, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: Проект за ПУП – ИПРЗ за нов УПИ III-410,411 за жилищно строителство и общественообслужващи дейности, УПИ II-412 за комплексно жилищно строителство и трафопост, кв. 5А, м. „Младост 4, район „Младост“ СО.

Представянето на проекта ще се проведе на 11.10.2022г. от 17:30 часа, в дигитална среда (онлайн) чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване: 

              https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m883a22839373b386ac24978bce871b8c

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 21.10.2022г. включително, в деловодството на район „Младост“ СО или по електронна поща на office@mladost.bg.

Заключителната дискусия да се проведе на 27.10.2022г. от 17.30ч. в дигитална среда (онлайн) чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m1a486d6c500fab8485129b5b073c15fa

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и е поставена на информационното табло в сградата на район „Младост“ СО, адрес: гр. София, ж.к. Младост-3, ул. “Свето Преображение” № 1.

Проектът ще бъде изложен на информационното табло в сградата на район „Младост“ СО и най-малко 7 дни преди датата на представяне ще се публикуа на интернет страниците на Направление "Архитектура и градоустройство", на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на район „Младост“ СО.

ЗАПОВЕД

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ПРОЕКТ

СХЕМА ОТСТОЯНИЯ

СХЕМА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

ТРАФИК АНАЛИЗ

 

28.09.2022 г.

СО-район „Панчарево“, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, съобщава, че е издадена Заповед № РПН22-РД09-92/26.09.2022г. на кмета на СО-район „Панчарево“ за провеждане на обществено обсъждане на проектза подробен устройствен план за изграждане на електропровод 20 kV от ПИ с идентификатор 44063.6216.3616 по КККР на с. Лозен (възлова станция „Долни Лозен“) до ПИ с идентификатор 14831.6534.419 по КККР на с. Герман (съществуващ железорешетъчен стълб от въздушен електропровод 20 kV „Бирен завод“) – парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за частта от трасето, преминаващо извън границите на урбанизираната територия; изменение на плана за улична регулация с одобряване на план-схеми на техническата инфраструктура по част „Електроснабдяване“ за частта от трасето, преминаваща през действаща улична регулация; план за улична регулация за нова улица от о.т. 1008-1009-1010-1011-1012-1013- о.т. 59 (ул. Съединение), м. с. Лозен.

Проектът /текстови и графични материали/ ще е на разположение на заинтересованите лица за запознаване в сградата на районната администрация на адрес: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230 и на официалната интернет страница на района.

Представянето на проекта да се проведе в дигитална среда (онлайн)на 29.09.2022 г. от 17:30 часа на интернет адрес:

 https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=ma195dddee0d71ef5806e794fc975365f

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 07.10.2022 г. в районната администрация или по електронна поща info@pancharevo.org.

Становища постъпили след 07.10.2022 г. няма да бъдат разглеждани.

Арх. Румен Несторов, главен архитект на СО-район „Панчарево“ и Петранка Брайнова, главен специабист в отдел „УТК“ ще дават допълнителна информация по време на изготвяне на становищата, в сградата на районната администрация, в работно време.

За приключване на общественото обсъждане да се проведе заключителна дискусия в дигитална среда (онлайн) на 13.10.2022 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m668c16306c0fb00baf7a38ab52868e6e

ЗАПОВЕД

ОБЯВЛЕНИЕ

ПУП 1

ПУП 2

ПУП 3

 

01.08.2022 г.

СО-район „Панчарево“, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, съобщава, че е издадена Заповед № РПН22-РД09-63/27.07.2022 г. на кмета на СО-район „Панчарево“ за провеждане на обществено обсъждане на мотивирано предложение за изменение на план за регу-лация в кв. 1 за УПИ XL-ЗА МИНС-СОФИЯ-ЗА ЗАТВОР за образуване на нов УПИ LIX-2285 ЗА ОТКРИТ СПОРТЕН КОМПЛЕКС И ПАРК и ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВА-НЕ на нов УПИ LIX-2285 ЗА ОТКРИТ СПОРТЕН КОМПЛЕКС И ПАРК, м. „с. Кази-чене“, район „Панчарево“, гр. София.


Мотивираното предложение /текстови и графични материали/ ще е на разположение на заинтересованите лица за запознаване в сградата на районната администрация на адрес: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230 и на официалната интернет страница на района.
Представянето на мотивираното предложение да се проведе в дигитална среда (онлайн) на 11.08.2022 г. от 17:30 часа на интернет адрес:
https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m21e0ada42d89460890b245688fbf97b3
След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по мотивираното предложение могат да се депозират в срок до 19.08.2022 г. в районната администрация или по електронна поща info@pancharevo.org.
Становища постъпили след 19.08.2022 г. няма да бъдат разглеждани.
Арх. Румен Несторов, главен архитект на СО-район „Панчарево“ и Цветанка Дойчева, главен специалист в отдел „УТК“ ще дават допълнителна информация по време на изготвяне на становищата, в сградата на районната администрация, в работно време.
За приключване на общественото обсъждане да се проведе заключителна дискусия в дигитална среда (онлайн) на 25.08.2022 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:
https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m33785fca29ae455e10fa472aecde5424

ЗАПОВЕД


 

30.06.2022 г.

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед  РОК22-РД09-223/30.06.2022г. на Кмета на р-н „Овча купел” ще се проведе обществено обсъждане на проект „План за застрояване (ПЗ) на водоснабдителна помпена станция към обект „Аварийно изграждане на водопровод от с.Мало Бучино, район „Овча купел“, СО до гр.Перник“. Представянето на проекта ще се проведе на 12.07.2022г. от 17,30ч. в заседателната зала на районната администрация с адрес: бул.“Цар Борис ІІІ“ №136“в“ ет.2.

Граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, адресирани до Главния архитект на Столична община. Същите се внасят в деловодството на район „Овча купел” ( бул.”Цар Борис ІІІ” № 136В ет.1) или на e-mail:so_ok@ovchakupel.bg до 20.07.2022г. вкл. Те трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти, като същите следва да са комплектовани с графика,  телефон, e-mail-адрес, факс за връзка с подателя.

Проектът е качен на сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“ и на сайта на район „Овча купел“ за запознаване на заинтересованите лица. Допълнителна информация за времето, определено за постъпване на становища по проекта, може да се получи в понеделник и четвъртък от 14ч. до 16ч. Проектът  се намира в стая 35 на ет.2 в сградата на районната администрация.

Писмените становища ще бъдат публикувани на интернет страниците на направление "Архитектура и градоустройство", на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на съответния район съгласно чл.23 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на СО (НРНПОООПРУТСО).

Заключителната  дискусия ще бъде проведена на 28.07.2022г. от 17.30ч. в заседателната зала на районната администрация с адрес: бул.“Цар Борис ІІІ“ №136“в“ ет.2.

ЗАПОВЕД

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ПУП

 

24.06.2022 г.

 

Уважаеми дами и господа,

 

       Бихме искали да Ви уведомим, че на основание чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 8,ал.1, т.3 и  ал. 2 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община (СО), приета с Решение № 661 по Протокол 41/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет (СОС), изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г. е издадена Заповед № РТР22-РД56-568 от 23.06.2022г. на кмета на район „Триадица“, с която се нарежда провеждане на процедура по обществено обсъждане на Проект на транспортна схема за промяна на организацията на движението по улиците в ж.к. „Гоце Делчев“.

 

За приключване на дискусията ще се проведе заключително обсъждане на 28.07.2022г. от 18:00 часа в сградата на столовата на  104 основно училище "Захари Стоянов", находящо се на ул. „Костенски водопад“ 60, гр. София, район „Триадица“

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Триадица” и е поставена на информационното табло в сградата на СО– район „Триадица“, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 54.

Заповед № РТР22-РД56-568/23.06.2022г. на кмета на СО-район „Триадица“

 

 

 

24.06.2022 г.

РАЙОН „МЛАДОСТ” - СТОЛИЧНА ОБЩИНА обявява, че със Заповед № РМЛ22-РД09-364/24.06.2022г. на Кмета на район „Младост“ СО е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на:

 

Преработен проект за план за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ, план схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на м. „Младост 1А – разширение“ – м. „БАН VII-VIII км.“ – първи етап, район „Младост“ СО.

 

Процедурата по обществено обсъждане ще се проведе в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа.

 

Представянето на проекта ще се проведе на 05.07.2022г. от 17.30 часа чрез платформата WEBEX.

 

Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване: 

 

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mf7b8a6f1b43aeede5f590375d6ffc38a  ,

 

 който ще бъде достъпен и от страницата на район „Младост“ СО в срок не по-късно от 04.07.2022г.

 

След представянето на проекта, писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 19.07.2022г. включително, в деловодството на район „Младост“ СО или по електронна поща на office@mladost.bg.

 

Заключителната дискусия ще се проведе на 26.07.2022г. от 17.30ч. чрез платформата WEBEX.

 

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване:

 

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m1570df6fb8724ab5d35aa0b02daa58d4 ,

 

който ще се публикува на страницата на район „Младост“ СО в срок не по-късно от 25.06.2022г.

 

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и е поставена на информационното табло в сградата на район „Младост“ СО, адрес: гр. София, ж.к. Младост-3, ул. “Свето Преображение” № 1.

 

Проектът ще бъде изложен на информационното табло в сградата на район „Младост“ СО и най-малко 7 дни преди датата на представяне ще се публикуа на интернет страниците на Направление "Архитектура и градоустройство", на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на район „Младост“ СО.

 

Линк към текстови и графични материали на проекта: https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/312

ЗАПОВЕД

 

22.06.2022 г.

       СО - район „Сердика“ съобщава, на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 128, ал.1 от ЗУТ, за постъпил  проект от НАГ - СО, с изх. №САГ20-ТП00-37-[62]/12.04.2022г. и във връзка със заповед №РСР22-РА50-116/17.06.2022г. на Кмет на СО - район „Сердика”, за провеждане на процедура по обществено обсъждане на проект за: Подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация /ИПУР/ на ул. ,,Иван Тургенев“ в участъка от о.т. 133 до о.т. 111, на ул. ,,Ген. Столетов от о.т. 114 до о.т. 117, на ул. ,,Круша планина“ от о.т. 115 до о.т. 155, на ул. ,,Княз Церетели“ от о.т. 46 = 70 до о.т. 133, изменение на план за регулация /ИПР/ на УПИ I – ,,за обществено жилищно строителство“ в кв. 5а и на УПИ I – ,,за Първа работническа болница“ в кв. 5а, м. „Главен градски център – Зона В-17“, СО – район „Сердика“, изменение на плана за застрояване на УПИ I – ,,за обществено жилищно строителство“ в кв. 5а , план – схеми по чл. 108 от ЗУТ по части ,,Топлоснабдяване“ и ,,Канализация“, схема за вертикално планиране и подробен транспортно – комуникационен план.

 

      Представянето на проекта ще се проведе на 28.06.2022г. от 17:30 часа, в сградата на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, ет. 4, заседателна зала.

 

       Проектът може да се разгледа на сайта на Направление „Архитектура и градоустройство – обществени обсъждания – съобщения – съобщения за обществени обсъждания, на адрес: https://nag.sofia.bg/Pages/Render/862

 

     Писмени становищамогат да се депозират в срок до 11.07.2022г. /включително/, в деловодството на СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, етаж 2, или по електронната поща: kmet.serdika@abv.bg. Становища, постъпили след 11.07.2022г. , няма да бъдат разглеждани.

 

      Заключителната дискусияще се проведе на 18.07.2022г. от 17.30 ч. в заседателната зала, в сградата на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, ет. 4, заседателна зала.

ЗАПОВЕД

ИЗВАДКА ОТ ПУП

ПУП

ПЛАН-СХЕМИ

 

21.06.2022 г.

 

       На основание  чл.22, ал.4 и чл.127, ал.1 от ЗУТ; чл. 4, ал.1, т. 3, чл. 8, ал. 1, т. 3 и във връзка с ал.2 и чл.10, ал.2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет е издадена заповед № РПД22-РД09-126/21.06.2022г. на Кмета на район „Подуяне” - СО за представяне на проект за ПУП - ИПРЗ за УПИ VII-„за спорт“ и УПИ XVIII-„за спорт“ и контактен УПИ VIII-39, новообразувани УПИ VII-2504,2505-„за ЖС, магазини, супермаркет, офиси и подземни гаражи“, УПИ XVIII-„за спорт“, УПИ XXIV-„за спорт“ и УПИ VIII-39, кв.6, м.жк.„Левски – зона Г“, ПИ с идентификатори 68134.601.2504 и 68134.601.2505, на 28.06.2022г. от 17:30 часа в сградата на Район „Подуяне“ при СО, ул.“Плакалница“ № 51, ет.3, заседателна зала - ст.321.

 

      Граждани и организации могат да представят писмени мнения, становища и предложения по проекта, които се адресират до Кмета на Район „Подуяне”, или по електронната поща  raion@poduiane.info от 29.06.2022 г. до 12.07.2022 г., вкл.  

 

     Заключителната дискусия ще се проведе на 14.07.2022г. от 17:30 часа в сградата на Район „Подуяне“ при СО, ул.“Плакалница“ № 51, ет.3, заседателна зала - ст.321.

 

ЗАПОВЕД

ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

 

15.06.2022 г.

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед  №РОК22-РД09-204/15.06.2022г. на Кмета на р-н „Овча купел” ще се проведе обществено обсъждане на проект за ПУП - план за регулация(ПР) и план за застрояване(ПЗ) за преструктуриране на м. „Овча купел-1, 4-ти, 5-ти и 6-ти м.р.“ с прилагане на чл.22, ал.8 от ЗУТ; заедно с план-схеми по чл.108 от ЗУТ. Представянето на проекта-ще се проведе на 30.06.2022г. от 17,30ч.  във физкултурния салон на 88 СОУ в район „Овча купел” с адрес ул. „Димитър Попниколов“ №7 .

Граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, адресирани до Главния архитект на Столична община. Същите се внасят в деловодството на район „Овча купел” ( бул.”Цар Борис ІІІ” № 136В ет.1) или на e-mail: „so_ok@ovchakupel.bg“ до 14.07.2022г. вкл.  Те трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти, като същите следва да са комплектовани с графика,  телефон, e-mail-адрес, факс/адрес/ за връзка с подателя.

Проектът е качен на сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“ и на сайта на район „Овча купел“ за запознаване на заинтересованите лица. Допълнителна информация за времето, определено за постъпване на становища по проекта, може да се получи в понеделник и четвъртък от 14ч. до 16ч. Проектът  се намира в стая 35 на ет.2 в сградата на районната администрация.

Писмените становища ще бъдат публикувани на интернет страниците на направление "Архитектура и градоустройство", на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на съответния район съгласно чл.23 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на СО (НРНПОООПРУТСО).

Заключителната  дискусия ще бъде проведена на 27.07.2022г. от 17,30ч. във физкултурния салон на 88 СОУ в район „Овча купел” с адрес ул. „Димитър Попниколов“ №7.

ЗАПОВЕД

ЛИНК КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ

 

15.06.2022 г.

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед  №РОК22-РД09-203/15.06.2022г. на Кмета на р-н „Овча купел” ще се проведе обществено обсъждане на проект за ИПУР с изменение на границите на кв.231“а“ и създаване на нови кв.231“а“ и 231“б“, ИПРЗ в кв.231“а“ и нов кв.231“б“ по плана на м.“Цар Борис ІІІ-2ч.“; заедно с план-схеми по чл.108 от ЗУТ и транспортен анализ. Представянето на проекта-ще се проведе на 22.06.2022 г. от 17,30ч. в заседателната зала на административната сграда на района с адрес : Бул.“Цар Борис ІІІ“ №136“в“.

Граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, адресирани до Главния архитект на Столична община. Същите се внасят в деловодството на район „Овча купел” ( бул.”Цар Борис ІІІ” № 136В ет.1)или на e-mail: „so_ok@ovchakupel.bg“ до 05.07.2022г. вкл.  Те трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти, като същите следва да са комплектовани с графика,  телефон, e-mail-адрес, факс/адрес/ за връзка с подателя.

Проектът е качен на сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“ и на сайта на район „Овча купел“ за запознаване на заинтересованите лица. Допълнителна информация за времето, определено за постъпване на становища по проекта, може да се получи в понеделник и четвъртък от 14ч. до 16ч. Проектът  се намира в стая 35 на ет.2 в сградата на районната администрация.

Писмените становища ще бъдат публикувани на интернет страниците на направление "Архитектура и градоустройство", на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на съответния район съгласно чл.23 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на СО (НРНПОООПРУТСО).

Заключителната  дискусия ще бъде проведена на 18.07.2022г. от 17,30ч. в заседателната зала на административната сграда на района с адрес : Бул.“Цар Борис ІІІ“ №136“в“

ЗАПОВЕД

ПРОЕКТ

 

13.06.2022 г.

Уважаеми дами и господа,

На основание  чл.22, ал.4 и чл.127, ал.1 от ЗУТ; чл. 4, ал.1, т. 3, чл. 8, ал. 1, т. 3 и във връзка с ал.2 и чл.10, ал.2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет е издадена заповед № РПД22-РД09-119/10.06.2022г. на Кмета на район „Подуяне” - СО за представяне на проект за ПУП - ИПУР от о.т.160 до о.т.175 и ИПРЗ за УПИ XXII-216,287-„за спорт“, кв. 6, м.жк.„Левски – зона Г“ за образуване на нов УПИ XXII-216,287-„за ЖС и ПГ“, ПИ с идентификатори 68134.601.216 и 68134.601.287 , на 23.06.2022г. от 17:30 часа в сградата на Район „Подуяне“ при СО, ул.“Плакалница“ № 51, ет.3, заседателна зала - ст.321.

Граждани и организации могат да представят писмени мнения, становища и предложения по проекта, които се адресират до Кмета на Район „Подуяне”, или по електронната поща  raion@poduiane.info от 24.06.2022 г.до 07.07.2022 г., вкл.  

Заключителната дискусияще се проведе на 13.07.2022г. от 17:30 часа в сградата на Район „Подуяне“ при СО, ул.“Плакалница“ № 51, ет.3, заседателна зала - ст.321.

 

ЗАПОВЕД

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ИЗВАДКА

ИПЗ

ИПР

 

09.06.2022 г.

Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ при Район „Нови Искър“ - Столична община, обявява, че със Заповед № РНИ22-РД09-165/31.05.2022 год. на Кмета на Район „Нови Искър“ е определена  дата за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план -  план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 48393.4979.2 и 48393.4979.13 по КККР на с. Мировяне, за създаване на нов УПИ VI-2.13 – „за хоспис“, изменение на плана за регулация /ИПР/ за контактни УПИ I-647 и УПИ II-639, кв. 33А и изменение на плана за улична регулация /ИПУР/ между о.т. 132 – о.т. 134а, м. „с. Мировяне“, район „Нови Искър“.
Общественото обсъждане ще се проведе на 13.06.2022 год. от 18,00 часа в залата на кметство Мировяне.
В срок до 17,00 часа на 27.06.2022 год. могат да се подават писмени становища, мнения и предложения  по проекта, които се адресират до Кмета на район „Нови Искър”. Становищата, мненията и предложенията  се подават в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани в Район „Нови Искър“ - СО, гр. Нови Искър, ул.”Искърско дефиле” № 121, етаж партер.
Проектът, предмет на общественото обсъждане е изложен в отдел „УТККС“ /техническа служба/, етаж 4, стая № 404 при Район „Нови Искър” за допълнителна информация.
За приключване на общественото обсъждане на 07.07.2022 год. от 18,00 часа  в залата на кметство Мировяне ще се проведе заключителна дискусия.          

ЗАПОВЕД

ГРАФИЧНА ЧАСТ 1

ГРАФИЧНА ЧАСТ 2

07.06.2022 г.

Столична община – район „Искър“, уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РИС22-РД56-102/06.06.2022г. на Кмета на район „Искър” , ще се проведе обществено обсъждане на обект: Схема за разполагане на преместваеми обекти на територията на парк „Езерото“ в ПИ с идентификатор 68134.1500.2359, попадащ в УПИ І,  местност ж.к. „Дружба“1, кв. 54,  на 14.06.2022 г. от 18.30 ч в ОКИ „Искър“, бул.“Кр.Пастухов“№23

 

Схемата за поставяне е налична в сградата на районната администрациия на адрес: район „Искър“ - бул. "Кръстю Пастухов" № 18 и на официалната интернет страница на Столична община – район „Искър”.

 

След представянето на схемата, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 22.06.2022г.  в районната администрация или по електронна поща info@raioniskar.bg

 

За приключване на общественото обсъждане ще се проведат заключителни дискусии на 28.06.2022 г. от 18,30 ч., в ОКИ „Искър“, бул.“Кр.Пастухов“№23

ЗАПОВЕД

СХЕМА

 

07.06.2022 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА -  РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“ уведомява всички заинтересовани лица, че на основание Заповед №РКР22-РД09-124/06.06.2022 г. на Кмета на район „Кремиковци” ще се проведе обществено обсъждане на проект на схема за поставяне на преместваеми обекти (2 броя) - павилиони по типов проект за църковна утвар и цветя и за дребни пакетирани хранителни стоки в поземлен имот с идентификатор 68134.8379.1 по КККР, кв. „Ботунец“, м. „Гробището“, район „Кремиковци“, което ще се проведе чрез представяне на проекта на 14.06.2022 г. от 17.00 ч. в сградата на СО – район „Кремиковци”, с адрес: гр. София – 1870, кв. „Ботунец”, ул. „Челопешко шосе” 267, вх. Б, и заключителна дискусия на 27.06.2022 г. от 17.00ч. в сградата на СО – район „Кремиковци”, с адрес: гр. София – 1870, кв. „Ботунец”, ул. „Челопешко шосе” 267, вх. Б.

ЗАПОВЕД

СХЕМА

 

26.05.2022 Г.

УВАЖАЕМИ ГАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 22, aл. 4, по реда на чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), Столична община (CO) – район „Лозенец“, Ви уведомявам, че е издадена Заповед № РД-09-95/25.05.2022 г. на кмета на район „Лозенец"’ за провеждане на обществено обсъждане на следния проект, попадащ на територията на район „Лозенец“:

Подробен устройствен план –  изменение плана за застрояванеПУП - ИПЗ, по отношение  на ПИ с идентификатори  68134.900.245 по КККР, за  УПИ VII – 245, кв.236, м.„Лозенец - първа част“, по плана на гр.София, Район „Лозенец“, разрешен със Заповед№ РА50-57/25.01.2022г. на Главния архитект на Столична община.

Представянето на проекта ще се състои в дигитална среда (онлайн) на 02.06.2022 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m47ad3375d8f8673e01e80c4518d369df

Проектът за ПУП – текстови и графични материали са на разположение в сградата на районната администрация на адрес: район „Лозенец“ – бул. „Васил Левски“ № 2 в работно време и на официалната страница на Столична община – район „Лозенец“ https://lozenets.eu/.

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта за ПУП, с посочени данни за подателя, адрес, телефон/факс и електронна поща за връзка, могат да бъдат внасяни в срок до 09.06.2022 г. включително в районната администрация или по електронна поща lozenets@sofia.bg .

За приключване на общественото обсъждане ще се проведе заключителна дискусия в дигитална среда (онлайн) на 14.06.2022 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m1df93fb9754c58af5492cd5dd2414867

 ЗАПОВЕД

 

07.04.2022 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 12 от Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО), чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), Столична община (CO) – район „Лозенец“, Ви уведомявам, че е издадена Заповед № РД-09-69/04.04.2022 г. на кмета на район „Лозенец"’ за провеждане на обществено обсъждане на следния проект, попадащ на територията на район „Лозенец“:

Подробен устройствен план в зоната на кръстовището на ул. Люба Величкова – изменение на плана за улична регулация в участъка от о.т. 11и – 11к до о.т. 58б – 58г и от о.т. 6а до нова о.т. 91а и изменение на плана за регулация на прилежащи УПИ от кв. 1 и кв. 16, м. НПЗ Хладилника – Витоша – части север и юг, и прилежащи УПИ от нов кв. 6, м. Борисова градина – Погребите II част, район „Лозенец“

Представянето на проекта ще се състои в дигитална среда (онлайн) на 14.04.2022 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mde299eeea21af8aa110ab4c077bed71d

Проектът за ПУП – текстови и графични материали са на разположение в сградата на районната администрация на адрес: район „Лозенец“ – бул. „Васил Левски“ № 2 в работно време и на официалната страница на Столична община – район „Лозенец“ https://lozenets.eu/, както и на сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“ https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/295

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта за ПУП, с посочени данни за подателя, адрес, телефон/факс и електронна поща за връзка, могат да бъдат внасяни в срок до 21.04.2022 г. включителнов районната администрация или по електронна поща lozenets@sofia.bg .

За приключване на общественото обсъждане ще се проведе заключителна дискусия в дигитална среда (онлайн) на 27.04.2022 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mfaf4fb2412294a0471734ada90cf1fcf

ЗАПОВЕД

 

05.04.2021 г.

СО-район „Панчарево“, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, съобщава, че е издадена Заповед № РПН22-РД09-28/05.04.2022 г. на кмета на СО-район „Панчарево“ за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация на улица между о.т. 108а и о.т. 108б, при о.т. 99а и на улица-тупик от о.т. 102а до о.т. 102в, м. С. Герман; план за улична регулация за създаване на нови улици от о.т. 99а до о.т. 109 (нова), от о.т. 101а (нова) до о.т. 101к (нова) и от о.т. 101ж до о.т. 101з, м. С. Герман, и план за регулация за създаване на нови УПИ I-47 – „за ЖС“, и УПИ II-47 – „за ЖС“, в нов кв. 25б, нов УПИ I – „за канал“, в нов кв. 25в и нов УПИ I – „за канал“, в нов кв. 25г, м. С. Герман, и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ.

Проектът /текстови и графични материали/ ще е на разположение на заинтересованите лица за запознаване в сградата на районната администрация на адрес: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230 и на официалната интернет страница на района.

Представянето на проекта да се проведе в дигитална среда (онлайн)на 07.04.2022 г. от 17:30 часа на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=ma43971c78cddfdd468535a28f0ecfce2

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 20.04.2022 г. в районната администрация или по електронна поща info@pancharevo.org.

Становища постъпили след 20.04.2022 г. няма да бъдат разглеждани.

Арх. Румен Несторов, главен архитект на СО-район „Панчарево“ и Димитър Николов, главен специалист в отдел „УТК“ ще дават допълнителна информация по време на изготвяне на становищата, в сградата на районната администрация, в работно време.

За приключване на общественото обсъждане да се проведе заключителна дискусия в дигитална среда (онлайн) на 28.04.2022 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mce8f357bff079e0c0cc022376e2f276a

ЗАПОВЕД

ИПУР

 

29.03.2022 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, в изпълнение на чл.12 от Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО), чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), Столична община (СО) – район „Студентски“, ви уведомявам, че е издадена Заповед № РСТ22-РД09-57/18.03.2022г. на Кмета на район „Студентски” за провеждане на обществено обсъждане на следния проект, попадащ на територията на район „Студентски“:

Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ I – за озеленяване, кв.137, м. „Малинова долина – изток“ и промяна на улична регулация – създаване на задънена улица с о.т.35а-о.т.35г, за осигуряване на достъп до УПИ II – 3218 и УПИ III – 3219.

Представянето на проекта ще се проведе на 30.03.2022г. от 17,00 часа в заседателната зала на първи етаж в сградата на СО – район „Студентски“, ж.к. „Студентски град“, бл. 5, ет. 1, стая 104.

Граждани и организации могат след представянето да подават писмени становища, мнения и предложения по проектите с посочени данни за подателя, адрес, телефон/факс и електронна поща за връзка. Същите се внасят в „Център по информация и услуги“ на район „Студентски“ (ж.к. Студентски град, бл. 5, ет. 1) или се изпращат на e-mail: rajon@studentski-so.org в срок до 17,00 часа на 08.04.2022г.

Провеждането на заключителната дискусия ще се състои на 13.04.2022г. от 17,00 часа в заседателната зала на първи етаж в сградата на СО – район „Студентски“, ж.к. „Студентски град“, бл. 5, ет. 1, стая 104.

Копия от заповедта и проектите са изложени на третия етаж в сградата на район „Студентски“.

ЗАПОВЕД

 

28.03.2022 г.

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, в изпълнение на чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), Столична община (СО) – район „Студентски“, ви уведомявам, че е издадена Заповед № РСТ22-РА50-35/02.03.2022г. на Кмета на район „Студентски”  за провеждане на обществено обсъждане на следния проект, попадащ на територията на район „Студентски“:

Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за преструктуриране на жилищен комплекс за м. „Младост 1 – Мусагеница“ в граници: бул. „Д-р Г. М. Димитров“, бул. „Климент Охридски“, ул. „Проф. Марко Семов“, ул. „169“ и ул. „Въртопо“, район „Студентски“ – СО, заедно с план схеми по части: Електроснабдяване, Водоснабдяване и Канализация, ПТКП и план за вертикално планиране.

Представянето на проекта ще се проведе на 07.04.2022г. от 17,00 часа в читалище „Елин Пелин“, с административен адрес: ул. „Методи Андонов“ №82a, ж.к. „Младост 1“.

Граждани и организации могат след представянето да подават писмени становища, мнения и предложения по проектите с посочени данни за подателя, адрес, телефон/факс и електронна поща за връзка. Същите се внасят в „Център по информация и услуги“ на район „Студентски“ (ж.к. Студентски град, бл. 5, ет. 1) или се изпращат на e-mail: rajon@studentski-so.org в срок до 17,00 часа на 18.04.2022г.

Провеждането на заключителната дискусия ще се състои на 21.04.2022г. от 17,00 часа в читалище „Елин Пелин“, с административен адрес: ул. „Методи Андонов“ №82a, ж.к. „Младост 1“.

Копия от заповедта и проектите са изложени на третия етаж в сградата на район „Студентски“.

ЗАПОВЕД

ПУП - ПРЗ

 

24.03.2022 г.

СО-район „Панчарево“, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, съобщава, че е издадена Заповед № РПН22-РД09-23/23.03.2022г. на кмета на СО-район „Панчарево“ за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за улична регулация (ИПУР) на м. Бистрица при 612з; план за улична регулация (ПУР) – нови улици от о.т. 612и (нова) през нови о.т. 750-о.т. 751-о.т. 752-о.т. 753-о.т. 754-о.т. 755- о.т. 756-о.т. 757-о.т. 758-о.т. 759-о.т. 760-о.т. 761 до о.т. 762; план за регулация (ПР) за урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 04234.6962.6 и 04234.6959.67 по КККР на с. Бистрица – създаване на УПИ I-6 „за ЖС“ в нов кв. 13в, и УПИ I-67 „за ЖС“ в нов кв. 105, м. Бистрица; план за застрояване на нови УПИ I-6 „за ЖС“, кв. 13в, и УПИ I-67 „за ЖС“, кв. 105, м. Бистрица, район „Панчарево“, и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ.

Проектът /текстови и графични материали/ ще е на разположение на заинтересованите лица за запознаване в сградата на районната администрация на адрес: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230 и на официалната интернет страница на района.

Представянето на проекта ще се проведе в дигитална среда (онлайн)на 29.03.2022 г. от 17:30 часа на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m16e2bd0dfd7e10522f0d3ffbbf334d3c

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 14.04.2022 г. в районната администрация или по електронна поща info@pancharevo.org.

Становища постъпили след 14.04.2022 г. няма да бъдат разглеждани.

Арх. Румен Несторов - главен архитект на СО-район „Панчарево“ и инж. Юлия Павлова - старши експерт в отдел „УТК“ ще дават допълнителна информация по време на изготвяне на становищата, в сградата на районната администрация, в работно време.

За приключване на общественото обсъждане ще се проведе заключителна дискусия в дигитална среда (онлайн) на 21.04.2022 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mec3e910056dda459c7135326ac1802ea

ЗАПОВЕД

ПУП

 

 

01.03.2022 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основаниечл. 12 от ЗУЗСО; чл. 4, ал. 1, т. 4 и чл. 8, ал. 1, т. 3 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет, изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021г. е издадена Заповед №РМЛ22-РД09-108/01.03.2022г.

на Кмета на СО - район „Младост“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: Проект на скица с указан начин на поставяне на преместваем обект за бързо хранене, съгласно чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.12, т.5 от ЗУЗСО в ПИ с идентификатор 68134.4089.658, кв.14, м. “Младост 4“

Във връзка с извънредната епидемична обстановка представянето на проекта ще се проведе в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа на 10.03.2022г.; 17.30 часа.

Представянето ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mc7fb1d5667e07eb385c01004555476d0, който ще бъде достъпен и от страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 02.03.2022г.

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 25.03.2022г. включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@mladost.bg.

Заключителната дискусия ще се проведе на 31.03.2022г. 17.30ч.  в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа.

Заключителната дискусия ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m0c08d2a1fedb756cad9dabe2f94d166a, който ще се публикува на страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 22.03.2022г.

Заповедта и проекта на скица с указан начин на поставяне са публикувани на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и са поставени на информационното табло в сградата на СО– район „Младост“, адрес: ж.к. Младост-3, ул. “Свето Преображение” № 1. Проектът на скица с указан начин на поставяне ще бъде публикуван най-малко 7 дни преди датата на представянето на  инернет страниците на Столична община – район „Младост“, Направление „Архитектура и градоустройство“ и на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община.

ЗАПОВЕД

СКИЦА

 

 

25.02.2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на район „Овча купел“ СО - Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед  № РОК22-РД09-55/25.02.2022г. на Кмета на р-н „Овча купел” в условията на дигитална среда (онлайн), т.е. посредством специализирана уеб платформа, ще се проведе обществено обсъждане на схема за поставяне на фитнес-площадка в УПИ I-„за парк, църква и коо“  в кв.22 по плана на м.“Овча купел-актуализация“. Представянето на проекта-на 09.03.2022г. от 17,30ч. на интернет адрес:

 

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m976763da9bc038823ceb570aaed5be2b

 

Граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, адресирани до Главния архитект на Столична община. Същите се внасят в деловодството на район „Овча купел” ( бул.”Цар Борис ІІІ” № 136В ет.1) или на e-mail:so_ok@ovchakupel.bgдо 18.03.2022г. вкл. Те трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти, като същите следва да са комплектовани с графика,  телефон, e-mail-адрес, факс/адрес/ за връзка с подателя.

 

Проектът е качен на сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“ и на сайта на район „Овча купел“ за запознаване на заинтересованите лица. Допълнителна информация за времето, определено за постъпване на становища по проекта, може да се получи в понеделник и четвъртък от 14ч. до 16ч. Проектът  се намира в стая 35 на ет.2 в сградата на районната администрация.

 

Писмените становища ще бъдат публикувани на интернет страниците на направление "Архитектура и градоустройство", на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на съответния район съгласно чл.23 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на СО (НРНПОООПРУТСО).

 

Заключителната  дискусия ще бъде проведена на 24.03.2022г. от 17.30ч. на интернет адрес:

 

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mcc4a2323378fd570b553bc4090351ffe

ЗАПОВЕД

СХЕМА

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

08.02.2022 г.

         СО-район „Панчарево“, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, съобщава, че е издадена Заповед № РПН22-РД09-8/01.02.2022г. на кмета на СО-район „Панчарево“ за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за улична регулация (ИПУР) на м. Орлова круша, с. Лозен, на улици от о.т. 71-о.т. 72 до о.т. 73, от о.т. 66-о.т. 67 до о.т. 68; от о.т. 136-137-152 до о.т. 153; от о.т. 262 до о.т. 263; заличаване на улици от о.т. 67-81-89-88-130-148-147-146 до о.т. 154, от о.т. 81-82-83 до о.т. 84, от о.т. 89-90-91-92-93 до о.т. 94, от о.т. 130-131-132-141-142-143-144-145 до о.т. 146, от о.т. 137-138-139 до о.т. 140, от о.т. 75- 76-77-78-79 до о.т. 80, от о.т. 88-95-96-97-98-105-106- 107-108-112-113-114 до о.т. 115, от о.т. 108-109-110 до о.т. 111, от о.т. 107-118-119-120-121 до о.т. 122, от о.т. 72-75-104-103-102-101-100-99-98-123-124-157- 156-171-172 до о.т. 173, от о.т. 124-125-151-150 до о.т. 149, от о.т. 125-126-127-128-129 до о.т. 130, от о.т. 152-154-155-156-158-159-161-117-116 до о.т. 113, от о.т. 161-162-163-164-165 до о.т. 166, от о.т. 159-160- 167-168-169 до о.т. 170; план за улична регулация (ПУР) на нови улици от о.т. 200 през о.т. 201- 202-203-204-205-206 -207-208-209-210 -211-212-213- 214-215-216-217-218-219 до о.т. 220; от о.т. 222 през о.т. 223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234- 235-236-237-238-239-240 до о.т. 220; от о.т. 232 през о.т. 241-242-243-244-245-246 до о.т. 247; от о.т. 272 през о.т. 300-301-302-303-304-305-306-307 до о.т. 308; от о.т. 67а до о.т. 67б; от о.т. 87 до о.т. 87а; от о.т. 137а до о.т. 137б; от о.т. 220-о.т. 221 до о.т. 222, м. Орлова круша, с. Лозен; изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) – заличаване на цели квартали и части от квартали 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 за създаване на нови: УПИ I-160 – „за общ. обсл., спорт и допълващи дейности и ПГ“, УПИ III-104 – „за ЖС“, УПИ IV-304 – „за ЖС“, и УПИ V-157 – „за ЖС“, в кв. 11, УПИ I-133, 153, 119, 300, 302, 143, 301, 122, 303, 228, 231, 243, 246 – „за ЖС, трафопост, ТИ, спорт, допълващи дейности и ПГ“, УПИ II 133 – „за пречиствателна станция, КПС, помпена станция, питейна вода и др. техн. инфр.“, УПИ IV-153 – „за ЖС“, УПИ V-303 – „за ЖС“, УПИ VI – „за озеленяване“, и УПИ VII – „за озеленяване“, в нов кв. 12; УПИ I – „за озеленяване, корекция на дере и техн. инфр.“, сервитут канал ∅ 315 РР и сервитут водопровод ∅ 200 РЕ РN 10 в кв. 13 и УПИ I-276 – „за ЖС, трафопост, ТИ, спорт, допълващи дейности и ПГ“, и сервитут канал ∅ 315 РР в кв. 14, м. Орлова круша, с. Лозен; създаване на нов кв. 16, м. Орлова круша, с. Лозен; план за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор 44063.6213.117 за създаване на нови УПИ I-117 – „за жил. стр.“, и сервитут канал ∅ 315 РР в нов кв. 15; на ПИ с идентификатор 44063.6213.247 за създаване на нов УПИ I – „за озеленяване и техническа инфраструктура“, в нов кв. 10б; на ПИ с идентификатор 44063.6234.12 за създаване на нов УПИ I-12 – „напорен резервоар за ВиК съоръжение“, в нов кв. 20, м. Орлова круша, с. Лозен, и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ.

 Проектът /текстови и графични материали/ ще е на разположение на заинтересованите лица за запознаване в сградата на районната администрация на адрес: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230 и на официалната интернет страница на района.

Представянето на проекта да се проведе в дигитална среда (онлайн)на 09.02.2022 г. от 17:30 часа на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mc65c5b9ee5e81d0866a0508344c20ec8

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 18.02.2022 г. в районната администрация или по електронна поща info@pancharevo.org.

Становища постъпили след 18.02.2022 г. няма да бъдат разглеждани.

Арх. Румен Несторов, главен архитект на СО-район „Панчарево“ и Петранка Брайнова, главен специалист в отдел „УТК“ ще дават допълнителна информация по време на изготвяне на становищата, в сградата на районната администрация, в работно време.

За приключване на общественото обсъждане да се проведе заключителна дискусия в дигитална среда (онлайн) на 23.02.2022 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m5dbb814e678a97251c76ffeb192aa4dd

Заповед

Графични материали

Графични материали 2

 

08.02.2022 г.

СО-район „Панчарево“, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, съобщава, че е издадена Заповед № РПН22-РД09-9/01.02.2022г. на кмета на СО-район „Панчарево“ за провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП-План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и изменение на уличната регулация /ИУР/ за поземлен имот с идентификатор 44063.6207.768 по КККР за създаване на нов УПИ II-768 „за офиси, магазини, складове, чисто производство и трафопост“, кв. 34, м. „Врана-Лозен-Триъгълника“ и улица-тупик /нова/ между о.т. 221в-о.т. 221г, м. Враня-Лозен-Триъгълника, район Панчарево и план схеми по ВиК.

Проектът /текстови и графични материали/ ще е на разположение на заинтересованите лица за запознаване в сградата на районната администрация на адрес: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230 и на официалната интернет страница на района.

Представянето на проекта да се проведе в дигитална среда (онлайн)на 08.02.2022 г. от 17:30 часа на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m3bc4b9b33f5f68503e195ea145d0fdf8

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 17.02.2022 г. в районната администрация или по електронна поща info@pancharevo.org.

Становища постъпили след 17.02.2022 г. няма да бъдат разглеждани.

Арх. Румен Несторов, главен архитект на СО-район „Панчарево“ и Петранка Брайнова, главен специалист в отдел „УТК“ ще дават допълнителна информация по време на изготвяне на становищата, в сградата на районната администрация, в работно време.

За приключване на общественото обсъждане да се проведе заключителна дискусия в дигитална среда (онлайн) на 22.02.2022 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=ma97de488b40fe72aac5eecee59a5bda4

Заповед

План извадка на ПР и ПЗ

ИПР

ПРЗ

 

 

25.01.2022 г.

Уважаеми дами и господа,

          На основание  чл. 22, ал. 4 и чл. 127, ал. 1 от ЗУТ; чл. 4, ал. 1, т. 3,  чл. 8, ал. 1, т. 3, във връзка с ал. 2 и чл. 10, ал. 2 и чл.21а от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОА21-РД09-209/03.02.2021г. на Кмета на Столична община и във връзка с провеждане на обществено обсъждане, приложено Ви изпращаме Заповед № РПД22-РД09-13/24.01.2022г. на Кмета на район „Подуяне” - СО за представяне на проект за ПУП - ПРЗПЖК на жк. “Хаджи Димитър“ и план – схеми на техническата инфраструктура в граници: от северозапад и север – ул. “Резбарска“; от изток – ул. “549“ (р. “Перловска“); от юг и югоизток – бул. “Владимир Вазов“; от югозапад и запад – ул. “Ильо войвода“, ул. “Алберт Лонг“, ул. “Панайот Хитов“, ул. “Васил Петлешков“, ул. “Ген. Липранди“, ул. “Никола Войновски“, ул. “Арчарица“, на 08.02.2022 г. от 18:00 часа, което ще се проведе присъствено в сградата на 42 ОУ „Хаджи Димитър“, в актовата зала намираща се на ет. 2, ул. „Ген. Липранди“ № 5, предвид високата обществена значимост на проекта и успоредно с това се дава възможност за онлайн участие, посредством специализирана уеб платформа WEBEX.

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни, посредством линк за включване в онлайн обсъждането:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m13c369d790e45125554499ffea31f990 .

            Заключителната дискусия ще бъде проведена на 10.03.2022 г. от 18:00 часа в същия ред и организация, като представянето на проекта чрез присъствена дискусия в актовата зала на 42 ОУ „Хаджи Димитър“ и успоредно с това възможност за онлайн участие, посредством специализирана уеб платформа WEBEX. Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни, посредством линк за включване в онлайн обсъждането: 

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m34d328bbfe66fb8b86b917a26d2a804a .

Проекта е представен на интернет страниците на район „Подуяне“ и на Направление „Архитектура и градоустройство“ за запознаване от заинтересуваните лица.

Обсъждането ще се записва и ще се осигури възможност за преглед и сваляне онлайн на интернет страницата на район „Подуяне“.

ЗАПОВЕД

ГРАФИЧНИ И ТЕКСТОВИ МАТЕРИАЛИ

 

21.01.2022 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” организира представяне на  Инвестиционно намерение за изграждане на многофункционална спортна зала в ПИ с идентификатор 68134.4089.549 по КККР, кв. 14 на м. „бул. Ал. Малинов“ по плана на гр. София.

Във връзка с извънредната епидемична обстановка представянето на инвестиционното намерение ще се проведе в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа. Поради невъзможност на Възложителя да вземе участие в срещата определена за 26.01.2022 г. Ви уведомяваме, че е необходимо да се промени датата за провеждане на представянето на инвестиционното намерение на 07.02.2022 г. Представянето ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m7233b435e3a584673d81dce87978e34e

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 21.02.2022г. включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@mladost.bg.

Графични материали относно инвестиционното намерение са публикувани на фейсбук и интернет страницата на район „Младост“ СО, интернет страницата на Направление „Архитектура и градоустройство“ и на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община.

ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ

 

19.01.2022 г.

         ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на район „Овча купел“ СО - Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед  № РОК22-РД09-22/19.01.2022г. на Кмета на р-н „Овча купел” в условията на дигитална среда (онлайн), т.е. посредством специализирана уеб платформа, ще се проведе обществено обсъждане на проект „План за улична регулация за създаване на нова улица (ПУР) от о.т.124 през о.т. 250 и о.т.251 до нова о.т.253 и нова о.т.252 и план за регулация и застрояване (ПРЗ) с образуване на нов УПИ ХІІ-696,797“за складове, безвр.произв. и жс“ и изменение на план за регулация (ИПР) за контактен УПИ ІІ-694 в кв.41“а“ по плана на м.“кв.Суходол“. Представянето на проекта-на 03.02.2022г. от 17,30ч. на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m952c90f4a91029c61353fa9323e69ecb

Граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, адресирани до Главния архитект на Столична община. Същите се внасят в деловодството на район „Овча купел” ( бул.”Цар Борис ІІІ” № 136В ет.1) или на e-mail: so_ok@ovchakupel.bg  до 10.02.2022 г. вкл. Те трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти, като същите следва да са комплектовани с актуални скици, (стари скици, документи за собственост ), телефон, e-mail-адрес, факс/адрес/ за връзка с подателя.

Проектът е качен на сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“ и на сайта на район „Овча купел“ за запознаване на заинтересованите лица. Допълнителна информация за времето, определено за постъпване на становища по проекта, може да се получи в понеделник и четвъртък от 14ч. до 16ч. Проектът  се намира в стая 35 на ет.2 в сградата на районната администрация.

Писмените становища ще бъдат публикувани на интернет страниците на направление "Архитектура и градоустройство", на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на съответния район съгласно чл.23 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на СО (НРНПОООПРУТСО).

Заключителната  дискусия ще бъде проведена на 17.02.2022г. от 17.30ч. на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mea9b0866edcfbb6906d3523a7d0956f3

ЗАПОВЕД

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ

 

13.01.2022 г.

            Уважаеми дами и господа,

            Бихме искали да Ви уведомим, че на основание чл. 12 от Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО) и чл. 4, ал. 1, т. 5, чл. 8, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община (СО), приета с Решение № 661 по Протокол 41/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет (СОС), изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г. и във връзка с образувана преписка с № РТР21-ВК08-2499/27.09.2021г. е издадена Заповед № РТР22-РД56-4/г./07.01.2022г. на кмета на район на „Триадица“, с която се нарежда провеждане на процедура по обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ  - II – 811 – „за апартаментен хотел, търговски и спортен комплекс“ (ПИ с идентификатор 68134.1006.1723 по КККР на район „Триадица“), кв.40, м. „Манастирски ливади – изток“ и изменение по план на улична регулация (ИПУР) от о.т. 211 до о.т. 173, район „Триадица“

            Представянето на проекта ще се проведе на 20.01.2022г. от 18:00 часа посредством специализираната уебплатформа – CISCO WEBEX.

            За приключване на дискусията ще се проведе заключително обсъждане на 15.02.2022 г. от 18:00 часа посредством специализираната уебплатформа – CISCO WEBEX.

            Линковете за достъп до дискусиите ще бъдат публично оповестени поне 2 дни преди съответната дата.

            Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Триадица” и е поставена на информационното табло в сградата на СО– район „Триадица“, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 54.

ЗАПОВЕД

ИПР

ИПЗ

 

07.01.2022 г.

            СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ”организира представяне на  Инвестиционно намерение за изграждане на многофункционална спортна зала в ПИ с идентификатор 68134.4089.549 по КККР, кв. 14 на м. „бул. Ал. Малинов“  по плана на гр. София.

Във връзка с извънредната епидемична обстановка представянето на мотивираното предложение ще се проведе в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа на 26.01.2022г. от 17,30 часа.

Представянето ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m7233b435e3a584673d81dce87978e34e

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 09.02.2022г.включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@mladost.bg.

Графични материали относно инвестиционното намерение са публикувани на фейсбук и интернет страницата на район „Младост“ СО, интернет страницата на Направление „Архитектура и градоустройство“ и на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община.

Графични материали

 

29.12.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на: Проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за парк и градина по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ на местност Парк „Борисова градина", Столична община.

       Проектът е изработен по възлагане на Столична община от проектантски екип „Ковачев архитекти" ООД с ръководител проф. арх. Атанас Ковачев.

      Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РСЦ21-РД09- 271 / 29.12.2021г. на Кмета на район „Средец", Заповед № РД09- 215 / 29.12.2021 г. на Кмета на район „Лозенец"  в дигитална среда ще се представи проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за парк и градина по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ на местност Парк „Борисова градина", Столична община  (онлайн) на 13.01.2022 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

________________________________________

      Проектът за ПУП с графичните материали към него са налични в сградите на районните администрации на адреси: район „Средец" - ул. "Леге" № 6, район „Лозенец" - бул. "Васил Левски" № 2, район „Изгрев" – ул. "Атанас Далчев" № 12 и на официалната интернет страница на на НАГ – СО в раздел Подробни устройствени планове:

   https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/300/#Attachment

     След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта за ПУП могат да бъдат депозирани в срок до 04.02.2022 г. в деловодството на район "Средец" задължително към вх.№ РСЦ18-ВК08-1050 или по електронна поща:  utkr@sredec-sofia.org със задължително посочване на имената и контакти на подателя.  


     След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта за ПУП могат да бъдат депозирани в срок до 04.02.2022 г. в деловодството на район "Лозенец" или по електронна поща lozenets@sofia.bg.  

     След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проект за ИОУП могат да се депозират в срок до 04.02.2022 г. в районната администрация или по електронна поща: info@so-izgrev.bg

 

              За приключване на общественото обсъждане ще се проведе заключителна дискусия в дигитална среда (онлайн) на 17.02.2022 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

              https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m0c4e2f521a8fc2a6f4c75d99edadb2ec 


ЗАПОВЕД -РАЙОН СРЕДЕЦ

ЗАПОВЕД - РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ

ЗАПОВЕД-РАЙОН ИЗГРЕВ

 

 

15.12.2021 г.

СО-район „Панчарево“, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, съобщава, че е издадена Заповед № РПН21-РД09-142/13.12.2021 г. на кмета на СО-район „Панчарево“ за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план (ПУП)-план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 14831.6532.11 и 14831.6532.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри за образуване на нов УПИ I-11,12- „за логистика и офиси“ в нов кв. 70, м. „Орлова круша“, район „Панчарево“ с предвиждане на ново застрояване и сервитут на ВЕЛ 220 kV; изменение на план за улична регулация на улици от о.т. 201 до о.т. 209 на южния локал на Околовръстен път и от о.т. 204 до о.т. 205а по плана на м. „Орлова круша“; План за улична регулация  за създаване на нова улица от о.т. 204а до о.т. 202б и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ, части „Водоснабдяване и канализация“ и „Вертикално планиране“.

 

 Проектът /текстови и графични материали/ ще е на разположение на заинтересованите лица за запознаване в сградата на районната администрация на адрес: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230 и на официалната интернет страница на района.

 

Представянето на проекта ще се проведе в дигитална среда (онлайн)на 21.12.2021 г. от 17:30 часа на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m012b1f2bdf4dc2356b90235283c113dc

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 05.01.2022 г. в районната администрация или по електронна поща info@pancharevo.org.

 

Становища постъпили след 05.01.2022 г. няма да бъдат разглеждани.

 

Арх. Румен Несторов, главен архитект на СО-район „Панчарево“ и Петранка Брайнова, главен специалист в отдел „УТК“ ще дават допълнителна информация по време на изготвяне на становищата, в сградата на районната администрация, в работно време.

 

За приключване на общественото обсъждане ще се проведе заключителна дискусия в дигитална среда (онлайн) на 11.01.2022 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=me6fd5a03c8f269fdf77a9f4d9cec382d

 

25.11.2021 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основание чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 127, ал. 1 от ЗУТ и чл. 128, ал. 11 от ЗУТ; чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4  и чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община и във връзка с писмо с вх. № РМЛ21-ВК08-335-[45]/19.11.2021г. от Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е издадена Заповед № РМЛ21-РД09-574/25.11.2021г. на Кмета на СО - район „Младост“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: Проект за план за регулация и застрояване по чл. 16 от ЗУТ, план – схеми на инженерната инфраструктура и експертни оценки, приети с решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ в обхват на част от м. ЖК „Горубляне 2“, м. НПЗ „Изток“ – подзона „Горубляне“, м. ЖК „Горубляне 3“ и кв. „Горубляне“, р-н „Младост“ СО.

 

Във връзка с извънредната епидемична обстановка представянето на проекта ще се проведе в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа на 08.12.2021г.от 17,30 часа, чрез платформата WEBEX.

 

Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване:

 

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m24544b1e1c2024464200b624002e8d0f

 

който ще бъде достъпен и от страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 07.12.2021г.

 

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 23.12.2021г. включителнов деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@mladost.bg.

 

Заключителната дискусия ще се проведе в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа на 12.01.2022г. от 17.30ч., чрез платформата WEBEX.

 

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване:

 

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mc9af4c5b93cedc9474543ba4c6eb0dbf

 

който ще се публикува на страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 11.01.2022г.

 

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и е поставена на информационното табло в сградата на СО– район „Младост“, адрес: ж.к. Младост-3, ул. “Свето Преображение” № 1.

 

Проектът ще бъде изложен на информационните табла, разположени на ул. „Свето Преображение“ срещу сградата на район „Младост“ СО и пред Народно читалище „Васил Левски“ с адрес: гр. София, кв. “Горубляне” ул. „Самоковско шосе“ № 53 и най-малко 7 дни преди датата на представяне ще се публикуа на интернет страниците на Направление "Архитектура и градоустройство", на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на район „Младост“ СО.

 

ЗАПОВЕД

ЛИНК С МАТЕРИАЛИ

 

24.11.2021 г.

               СТОЛИЧНА ОБЩИНА -  РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“ уведомява всички заинтересовани лица, че на основание Заповед №РКР21-РД09-323/22.11.2021 г. на Кмета на район „Кремиковци” ще се проведе обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – „Изменение на план за улична регулация“ (ИПУР) от о.т. 385а до о.т. 387 и „Изменение на план за регулация“ (ИПР) за УПИ I-117 – „за ОО и магазин“, и УПИ III – „за ОО“, кв. 4a, и УПИ II-28 – „за автосервиз, пункт за технически преглед, кафе, офис, магазини“, УПИ III-1636,31 и контактен УПИ XI-27, кв. 4, м. Враждебна-юг, район „Кремиковци“, и план-схема по чл. 108 от ЗУТ по част „Водоснабдяване и канализация“.

               Представянето на проекта ще се проведе на 30.11.2021 г. от 17.00 часа в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа WEBEX, като достъп и участие на гражданите ще бъдат възможни посредством линк за включване:

               https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mbe4f8c3249b6a393d76ce5405a29fe66, който ще се публикува и на страницата на район „Кремиковци“.

               Проектът с графичната част към него ще бъде наличен в сградата на СО – район „Кремиковци”, с адрес: гр. София – 1870, кв. „Ботунец”, ул. „Челопешко шосе” 267, вх. Б., стая №4 и на официалната интернет страница на район „Кремиковци“ (kremikovci.org).

               След представянето на проекта, писмени становища, мнения и предложения могат да се депозират в срок до 09.12.2021 г. (включително).

               Заключителната дискусия ще се проведе на 13.12.2021 г. от 17.00 часа в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа WEBEX на следния линк за включване:

               https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m54cd7f69134312697591149c00352072, който ще се публикува и на страницата на район „Кремиковци“.

ЗАПОВЕД

ИПР

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

 

11.11.2021 г.

             Уважаеми дами и господа,

             Бихме искали да Ви уведомим, че на основание чл. 12 от Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО) и чл. 4, ал. 1, т. 5, чл. 8, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община (СО), приета с Решение № 661 по Протокол 41/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет (СОС), изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г. и във връзка с образувана преписка с № РТР17-ГР94-213-[17]/05.10.2021,е издадена Заповед № РТР21-РД56-557/03.11.2021 г. на кмета на район на „Триадица“, с която се нарежда провеждане на процедура по обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) в обхват УПИ I – „за жилищно строителство, детска площадка и трафопост“ (поземлен имот  с идентификатор 68134.1002.55 по КККР), кв. 53, м. „кв. „Иван Вазов“, район „Триадица“, гр. София

             Представянето на проекта ще се проведе на 19.11.2021г. от 18:00 часа  посредством специализираната уебплатформа – CISCO WEBEX.

             За приключване на дискусията ще се проведе заключително обсъждане на 10.12.2021г. от 18:00 часа  посредством специализираната уебплатформа – CISCO WEBEX.

             Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Триадица” и е поставена на информационното табло в сградата на СО– район „Триадица“, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 54.

ЗАПОВЕД

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ИПР

ИПРЗ

 

28.10.2021 г.

             ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ПУП – ИПР) на терен „за корекция на река и озеленяване“ източно от кв. 41, 94 и 95, м. “Кръстова вада“ и м. “Южен парк – IV част“, район „Лозенец“ и план-схема по чл. 108 от ЗУТ по част „Канализация“

             Уважаеми госпожи и господа,

           Бихме искали да Ви уведомим, че на основание че на основание чл. 12 от Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО) и чл. 10, ал. 2, във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 4 и чл. 8, ал. 1 т. 3 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет, последно изменение на 14.01.2021 г., чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 12, т. 1 и чл. 5, ал. 4 от Закона за застрояването на Столична община и Заповед № СОА21-РД09-209/03.02.2021 г. във връзка с провеждане на обществено обсъждане, е издадена Заповед № РД–09–189/ 22.10.2021 г. на Кмета на Район „Лозенец“, с която е насрочена дата за провеждане на обществено обсъждане в дигитална среда на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на терен (ПУП – ИПР) на терен „за корекция на река и озеленяване“ източно от кв. 41, 94 и 95, м. “Кръстова вада“ и м. “Южен парк – IV част“, по плана на гр. София, район „Лозенец и план-схема по чл. 108 от ЗУТ по част „Канализация“.

             Представянето на проекта ще бъде проведено на 16.11.2021 г. (вторник) от 18:00 ч. онлайн през CISCO WEBEX:

             https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mde06c1fd80a7c4d14b7b29784cea964d

             Заключителната дискусия ще се проведе на 30.11.2021 г. (вторник) от 18:00 ч. онлайн през CISCO WEBEX:

             https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mf1f41abb95d69330f3f564710e866126

             Заповедта е публикувана на интернет страницата на СО – район „Лозенец“ и е поставена на информационното табло в сградата на СО – район „Лозенец“, бул. „Васил Левски“ № 2.

ЗАПОВЕД

ИПР

ПЛАН-СХЕМА КАНАЛИЗАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

26.10.2021 г.

             Уважаеми дами и господа,

             Бихме искали да Ви уведомим, че на основание чл. 12 от Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО) и чл. 4, ал. 1, т. 5, чл. 8, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община (СО), приета с Решение № 661 по Протокол 41/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет (СОС), изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г. и във връзка с образувана преписка с № РТР20-ВК08-1705/23.04.2021 г. е издадена Заповед № РТР21-РД56-545/25.10.2021 г. на кмета на район на „Триадица“, с която се нарежда провеждане на процедура по обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план (ПУП) – ИПР и придружаващите го план-схеми по смисъла на чл.108, ал.2 от ЗУТ за УПИ II – „за парк“ от кв.187а на м. “Южен парк“ за образуване на сервитут на канал, район „Триадица“, гр. София“.

             Представянето на проекта ще се проведе на 04.11.2021 г. от 18:00 часа посредством специализираната уебплатформа – CISCO WEBEX.

             За приключване на дискусията ще се проведе заключително обсъждане на 16.11.2021 г. от 18:00 часа посредством специализираната уебплатформа – CISCO WEBEX.

             Линковете за достъп до дискусиите ще бъдат публично оповестени поне 2 дни преди съответната дата.

             Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Триадица” и е поставена на информационното табло в сградата на СО– район „Триадица“, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 54.

ЗАПОВЕД

 

22.10.2021 г.

             Уважаеми дами и господа,

             Бихме искали да Ви уведомим, че на основание чл. 12 от Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО) и чл. 4, ал. 1, т. 5, чл. 8, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община (СО), приета с Решение № 661 по Протокол 41/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет (СОС), изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г. и във връзка с образувана преписка с № РТР21-ВК08-1707-[1] /07.09.2021 г. е издадена Заповед № РТР21-РД56-537/20.10.2021 г. на кмета на район на „Триадица“, с която се нарежда провеждане на процедура по обществено обсъждане на „Виза за проектиране на детска площадка за игра на деца до 3 години в УПИ – за озеленяване, в режим ТГО, кв.7, м. „Красно село – Стрелбище – Урбанистичен блок 32“ (поземлен имот с КИ 68134.1003.92), район „Триадица“, ул. „Боровец“, гр.София

             Представянето на проекта ще се проведе на 28.10.2021 г. от 18:00 часа посредством специализираната уебплатформа – CISCO WEBEX.

             За приключване на дискусията ще се проведе заключително обсъждане на 24.11.2021 г. от 18:00 часа посредством специализираната уебплатформа – CISCO WEBEX.

             Линковете за достъп до дискусиите ще бъдат публично оповестени поне 2 дни преди съответната дата.

             Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Триадица” и е поставена на информационното табло в сградата на СО– район „Триадица“, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 54.

ЗАПОВЕД

 

21.10.2021 г.

             ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ - Проект за ПУП – план за регулация (ПР) на м. „Дружба 2, кв. 9“ по реда на чл. 16 от ЗУТ в обхват: от север – улица от о.т. 24а до о.т. 43а (нова); от изток – ул. „Обиколна“, западна и южна граница на УПИ ХХVI-1165,1500, южна граница на УПИ ХХV-1267, западни граници на УПИ XXXII-1256 и на УПИ XXXI-1116, всички от кв.9, от юг – локалното платно на бул. „Цариградско шосе“, улица от о.т. 199а до о.т. 119г., източна и северозападна граници на УПИ VIII-908, кв. 9б, от запад – бул. „Копенхаген“.

             Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РИС21-РД56-179/20.10.2021г. на Кмета на район „Искър” в дигитална среда (онлайн):

             Ще се проведе обществено обсъждане на: Проект за ПУП – план за регулация (ПР) на м. „Дружба 2, кв.9“ по реда на чл. 16 от ЗУТ в обхват: от север – улица от о.т. 24а до о.т. 43а (нова); от изток – ул. „Обиколна“, западна и южна граница на УПИ ХХVI-1165,1500, южна граница на УПИ ХХV-1267, западни граници на УПИ XXXII-1256 и на УПИ XXXI-1116, всички от кв.9, от юг – локалното платно на бул. „Цариградско шосе“, улица от о.т. 199а до о.т. 119г., източна и северозападна граници на УПИ VIII-908, кв. 9б, от запад – бул. „Копенхаген“, 23.11.2021г. от 18:00 ч., на интернет адрес:

             https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m15e6f9ac556b35a478c749597ccf9f65

             Проектът е наличен в сградата на районната администрациия на адрес: район „Искър“ - бул. "Кръстю Пастухов" № 18 и на официалната интернет страница на Столична община – район „Искър”.

             След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 03.12.2021г.  в районната администрация или по електронна поща info@raioniskar.bg.

             Становища постъпили след гореспоменатите дати няма да бъдат разглеждани.

             За приключване на общественото обсъждане ще се проведат заключителни дискусии в дигитална среда (онлайн) чрез платформата WEBEX, на 07.12.2021 г. от 18:00 ч. на интернет адрес:

 

ЗАПОВЕД

ОБЯВЛЕНИЕ

МАТЕРИАЛИ

 

14.10.2021 г.

Уважаеми дами и господа,

Бихме искали да Ви уведомим, че на основание чл. 12 от Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО) и чл. 4, ал. 1, т. 5, чл. 8, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община (СО), приета с Решение № 661 по Протокол 41/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет (СОС), изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г.и във връзка с образувана преписка с № РТР21-ВК08-2537/30.09.2021 г.,е издадена Заповед № РТР21-РД56-484/14.10.2021 г. на кмета на район на „Триадица“, с която се нарежда провеждане на процедура по обществено обсъждане на Проект за разширяване на съществуващата улица „Генерал Кирил Ботев“, представляваща имот с КИ 68134.1005.240 (публична общинска собственост) и изграждане на допълнителни паркоместа в парцели за озеленяване

Представянето на проекта ще се проведе на 22.10.2021 г. от 18:00 часа посредством специализираната уебплатформа – CISCO WEBEX.

 

За приключване на дискусията ще се проведе заключително обсъждане на 02.11.2021 г. от 18:00 часа посредством специализираната уебплатформа – CISCO WEBEX.

            Линковете за достъп до дискусиите ще бъдат публично оповестени поне 2 дни преди съответните дати.

 

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Триадица” и е поставена на информационното табло в сградата на СО– район „Триадица“, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 54.

Заповед

14.10.2021 г.

Уважаеми дами и господа,

Бихме искали да Ви уведомим, че на основание чл. 12 от Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО) и чл. 4, ал. 1, т. 5, чл. 8, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община (СО), приета с Решение № 661 по Протокол 41/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет (СОС), изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г.и във връзка с образувана преписка с № РТР21-ВК08-2550/01.10.2021 г. е издадена Заповед № РТР21-РД56-483/14.10.2021 г. на кмета на район на „Триадица“, с която се нарежда провеждане на процедура по обществено обсъждане на Проект за разширяване на съществуващата улица „Деян Белишки“, представляваща имот с КИ 68134.1005.217 (публична общинска собственост) и предвиждане на нови паркоместа

Представянето на проекта ще се проведе на 25.10.2021 г. от 18:00 часа посредством специализираната уебплатформа – CISCO WEBEX.

 

За приключване на дискусията ще се проведе заключително обсъждане на 08.11.2021 г. от 18:00 часа посредством специализираната уебплатформа – CISCO WEBEX.

Линковете за достъп до дискусиите ще бъдат публично оповестени поне 2 дни преди съответната дата.

 

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Триадица” и е поставена на информационното табло в сградата на СО– район „Триадица“, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 54.

Заповед

01.10.2021 г.

В изпълнение на чл.12, т.3 от Закона за устройство и застрояване на Столична община /ЗУЗСО/, чл.20 ал.5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община /НРНПОООПРУУТСО/, приета с Решение №661 на СОС по Протокол №41 от 12.10.2017г, Столична община – район „Средец“, Ви уведомява, че е издадена Заповед №РСЦ21-РД09-196/01.10.2021г. на Кмета на район „Средец“- СО за провеждане на обществено обсъжданев дигитална среда на виза за инвестиционно проектиране на обект: „Спортна площадка“ в поземлен имот с идентификатор 68134.106.136, попадащ в  УПИ I-„за градина, подземни гаражи, подземно строителство и коо“, кв.3, м. “Главен  градски център-Зони Г-8 и Г-10“, район „Средец“,  парк „Княжеска градина“, гр. София.

Представянето на визата ще се проведе на07.10.2021г. /четвъртък/ от 17:30ч. на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=ma0f66bb67216dff9243bcd21fdd880eb

Писмени становища, мнения и предложения относно визата, се адресират до Кмета на район „Средец“ и могат да се подават след представянето в срок до 17:00ч. на 15.10.2021г. в деловодството на района на ул.“Леге“, №6, ет.1, задължително към входящ № РСЦ21-ВК08-1657, или на електронна поща m.vuchkova@sredec-sofia.org със задължително посочване на имена и данни за контакт на подателя. Подадените след определения срок становища не се разглеждат.

Визата се съхранява в техническата служба на район ”Средец”, ул. ”Леге” №6, ет.4, ст.404 и е публикувана на интернет страницата на район ”Средец”-  www.sredec-sofia.org в раздел „Съобщения“. Във връзка с предприетите мерки по повод извънредната епидемична обстановка в страната и отмененото със заповед на Кмета на район „Средец“ за неопределен срок физическо приемно време за граждани в сградата на района, разяснения по нея и преглед от заинтересованите лица може да се осъществи след предварителна заявка на тел. 02 948 43 55, всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00ч.

Заключителната дискусия  ще се проведе  на19.10.2021г./вторник/ от 17.30ч. на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mb73ebf202c7784719de22d128ecb81cc

Обявлението, заедно със Заповед №РСЦ21-РД09-196/01.10.2021г. на Кмета на район „Средец“- СО,са поставени  на информационното табло за съобщения на партера в сградата на районната администрация ул. „Леге“ №6  и са публикувани на интернет страницата на район „Средец“ www.sredec-sofia.org  за сведение.

ЗАПОВЕД

ОБЯВЛЕНИЕ

 

20.09.2021 г.

             СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основаниечл. 12 от ЗУЗСО; чл. 4, ал. 1, т. 4и чл. 8, ал. 1, т. 3 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет, изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021г. е издадена Заповед № РМЛ21-РД09-380/17.09.2021г. на Кмета на СО - район „Младост“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: Обща и подробна схема за поставяне на спортни съоръжения на открито в УПИ II-„за озеленяване и ТП“, кв.3Б, м.“Младост 3“ по плана на гр.София, съгласно чл.56,ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.12, т.3 от ЗУЗСО.

 

Във връзка с извънредната епидемична обстановка представянето на мотивираното предложение ще се проведе в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа на 30.09.2021г.от 17,30 часа.

 

Представянето ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

 

Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване:https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mf79ed0271d9e6570df87c628be663485

 

който ще бъде достъпен и от страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 29.09.2021г.

 

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 06.10.2021г.включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@mladost.bg.

 

Заключителната дискусия ще се проведе на 13.10.2021г. от 17.30ч. в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа.

 

Заключителната дискусия ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

 

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване:https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=md17c8617763c2fbf84e494e47237719b

 

който ще се публикува на страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 11.10.2021г.

 

Заповедта и схемата са публикувани на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и са поставени на информационното табло в сградата на СО– район „Младост“, адрес: ж.к. Младост-3, ул.“Свето Преображение” №1. Мотивираното предложение ще бъде публикувано най-малко 7 дни преди датата на представянето на  интернет страниците на Столична община – район „Младост“, Направление „Архитектура и градоустройство“ и на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община.

 

 

ЗАПОВЕД

СХЕМА

 

03.09.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ и ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ на стари кв. 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 62  и части  от стари кв. 58, 59 и 61 и прилежащи улици по плана- м.“ ОВЧА КУПЕЛ -АКТУАЛИЗАЦИЯ“ и ПАРК„КУКУРЯК“. Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РОК21-РД09-267/03.09.2021г. на Кмета на р-н „Овча купел” в условията на дигитална среда (онлайн), т.е. посредством специализирана уеб платформа, ще се проведе обществено обсъждане на проекта като представянето на проекта на 13.09.2021г. от 17,30ч. на интернет адрес:

 

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m8ffbb55e587fca39e5c044a8622d1aae

В представянето  задължително вземат участие представители на възложителя и проектанта.

Граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, адресирани до Главния архитект на Столична община. Същите се внасят в деловодството на район „Овча купел” ( бул.”Цар Борис ІІІ” № 136В ет.1) или на e-mail:sook@mail.bgдо 21.09.2021г. вкл. Те трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти, като същите следва да са комплектовани с актуални скици, (стари скици, документи за собственост ), телефон, e-mail-адрес, факс/адрес/ за връзка с подателя.

Проектът е качен на сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“ и на сайта на район „Овча купел“ за запознаване на заинтересованите лица. Допълнителна информация за времето, определено за постъпване на становища по проекта, може да се получи в понеделник и четвъртък от 14ч. до 16ч. Проектът  се намира в стая 35 на ет.2 в сградата на районната администрация.

Писмените становища ще бъдат публикувани на интернет страниците на направление "Архитектура и градоустройство", на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на съответния район съгласно чл.23 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на СО (НРНПОООПРУТСО).

Заключителната  дискусия ще бъде проведена на 29.09.2021г. от 17.30ч. на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mcfd2615eba783190cdb34cebc1cad48a

Материали

Заповед

 

06.08.2021 г.

         В изпълнение на чл. 12, т. 6 от Закона за устройство и застрояване на Столична община /ЗУЗСО/, чл.20 ал.5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община /НРНПОООПРУУТСО/, приета с Решение №661 на СОС по Протокол № 41 от 12.10.2017 г, Столична община – район „Средец“, Ви уведомява, че е издадена Заповед №РСЦ21-РД09-158/05.08.2021г. на Кмета на район „Средец“- СО за провеждане на обществено обсъждане на виза за инвестиционно проектиране на обект:„Бюст-паметник на композитора Петко Стайнов“ в парк „Княз-Борисова градина“, имот с идентификатор 68134.109.11, район „Средец“,  гр. София.

        Представянето на визата ще се проведе на16.08.2021 г. /понеделник/ от 17:30 ч. в заседателната зала на район „Средец“ на ул. „Леге“ №6 , етаж 2.

        Писмени становища, мнения и предложения относно визата, се адресират до Кмета на район „Средец“ и могат да се подават след представянето в срок до 17:00 ч. на 23.08.2021г. в деловодството на района на ул. “Леге“, № 6, ет. 1, задължително към входящ №КъмРСЦ21-ВК08-1286, или на електронна поща info@sredec-sofia.org със задължително посочване на имена и данни за контакт на подателя. Подадените след определения срок становища не се разглеждат.

        Визата се съхранява в техническата служба на район ”Средец”, ул. ”Леге” №6, ет. 4, ст. 404 и е публикувана на интернет страницата на район ”Средец” -  www.sredec-sofia.org в раздел „Съобщения“. Във връзка с предприетите мерки по повод извънредната епидемична обстановка в страната и отмененото със заповед на Кмета на район „Средец“ за неопределен срок физическо приемно време за граждани в сградата на района, разяснения по него и преглед от заинтересованите лица може да се осъществи след предварителна заявка на тел. 02 948 43 55, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч.

        Заключителната дискусия  ще се проведе  на 26.08.2021 г. /четвъртък/ от 17.30 ч. в заседателната зала на район „Средец“ на ул. „Леге“ № 6, етаж 2.

        Обявлението, заедно със Заповед №РСЦ21-РД09-158/05.08.2021г. на Кмета на район „Средец“- СО,са поставени  на информационното табло за съобщения на партера в сградата на районната администрация ул. „Леге“ № 6  и са публикувани на интернет страницата на район „Средец“ www.sredec-sofia.org   за сведение.

Заповед

Виза

 

05.08.2021 г.

        ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ - виза за инвестиционно проектиране на временни открити обекти за културни дейности – художествени инсталации в градска среда в поземлен имот с идентификатори по КККР 68134.1500.2359, 68134.1500.2480 и 68134.1500.244 по КККР на район „Искър“, попадащи в УПИ I „за парк и дома на културата“, кв.54, м.ж.к. „Дружба 1“.

        Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РИС21-РД/05.08.2021г. на Кмета на район „Искър” в дигитална среда (онлайн):

        Ще се проведе обществено обсъждане на: Виза за инвестиционно проектиране на временни открити обекти за културни дейности – художествени инсталации в градска среда в поземлен имот с идентификатори по КККР 68134.1500.2359, 68134.1500.2480 и 68134.1500.244 по КККР на район „Искър“, попадащи в УПИ I „за парк и дома на културата“, кв.54, м.ж.к. „Дружба 1“., на 16.08.2021 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

       https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m1e869894bafae42c558483c7ce2b3d90

       Визата е налична в сградата на районната администрациия на адрес: район „Искър“ - бул. "Кръстю Пастухов" № 18 и на официалната интернет страница на Столична община – район „Искър”.

        След представянето на визата, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 23.08.2021г.  в районната администрация или по електронна поща info@raioniskar.bg.

        Становища постъпили след гореспоменатите дати няма да бъдат разглеждани.

        За приключване на общественото обсъждане ще се проведат заключителни дискусии в дигитална среда (онлайн) чрез платформата WEBEX, на 30.08.2021 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

        https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mc0978e823d871098cea096f842eb0b84

Заповед

Виза

 

04.08.2021 г.

        СО - район „Сердика“ съобщава, по реда на чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 2 от НРНПОООПРУТСО, чл. 10, ал. 2, във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 3 от НРНПОООПРУТСО, чл. 20 от НРНПОООПРУТСО, чл. 46, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация ЗМСМА, за постъпил  проект от НАГ - СО, с изх. №САГ16-БД00-151-[70]/09.12.2020г. и във връзка със заповед №РСР21-РА50-67/02.08.2021г. на Кмет на СО - район „Сердика”, че ще се проведе обществено обсъждане на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект: „Модернизация на железопътен участък: „София – Перник – Радомир“  за проект „Модернизация на железопътна линия София – Перник – Радомир, част от Трансевропейската транспортна мрежа, в обхвата  на Подучастък 1.1 Централна гара София – Владая от проектен км 1+220 до км 15+332 по Път 1“.

 

       Представянето на проекта ще се проведе на 16.08.2021г. от 17:30 часа, в сградата на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, ет. 4, заседателна зала.

 

       Проектът може да се разгледа на сайта на НАГ – устройствени планове – подробни устройствени планове за СО – район „Сердика“, на адрес:

       https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/267/#Attachment.

 

       Писмени становища могат да се депозират в срок до 27.08.2021г. /включително/, в деловодството на СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, етаж 2, или по електронната поща: kmet.serdika@abv.bg. Становища, постъпили след 27.08.2021г. , няма да бъдат разглеждани.

       Обществената дискусия ще се проведе на 31.08.2021г. от 17.30 ч. в заседателната зала, в сградата на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, ет. 4, заседателна зала.

ЗАПОВЕД

 

26.07.2021 г.

         ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕна комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за: „Модернизация на железопътен участък: „София-Перник-Радомир“, за проект: „Модернизация на железопътна линия София-Перник-Радомир, част от Трансевропейската транспортна мрежа", в обхвата на Подучастък 1.1 Централна гара София-Владая от проектен км 1+220 до проектен км 15+332 по Път 1. Комплексният проект съдържа проекти на подробни устройствени планове /ПУП/ - изменение на планове за регулация и застрояване /ИПРЗ/, изменение на планове за улична регулация /ИПУР/ и парцеларен план /ПП/ за трасето на железопътната линия и за изместване и реконструкция на съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура. Проектната разработка обхваща трасето на съществуващата железопътна линия София- Радомир и съседните на нея територии.

Район „Красна поляна” уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед №  РКП21-РД56-167/23.07.2021 год.  на Кмета на район „Красна поляна” ще се проведе представяне на проекта на 02.08.2021 год. от 17:00 в двора на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25.

 

 В срок до 11.08.2021 год. включително в деловодството на район „Красна поляна” или на електронната поща на района  - toa_krpoliana@mail.bg могат да се подават  писмени становища, мнения и предложения по проекта, чрез район „Красна поляна” ,  до Главния архитект на СО.  Становищата постъпили след посочения срок не се разглеждат.

 

 Проектът може да се разгледа на сайта на НАГ – устройствени планове – подробни устройствени планове за район „Красна поляна”. Допълнителна информация по проекта може да се получава на тел. 02-921-72-59 в рамките на работното време  от 8:30 ч. до 17:00 ч.

 

Заключителна дискусия  по проекта да се проведе на 13.08.2020 г. от 17:00 ч. в двора на сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25.

 

ЗАПОВЕД

 

21.07.2021

 

          СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основание чл. 12 от ЗУЗСО; чл. 4, ал. 1, т. 4 и чл. 8, ал. 1, т. 3 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет, изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021г. е издадена Заповед № РМЛ21-РД09-190/14.06.2021г. на Кмета на СО - район „Младост“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: Обща и подробна схема за поставяне на спортни съоръжения на открито в УПИ II-„за озеленяване“, кв.2, м.“Младост 1А“ по плана на гр.София, съгласно чл.56,ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.12, т.3 от ЗУЗСО.

 

         Във връзка с извънредната епидемична обстановка представянето на мотивираното предложение ще се проведе в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа на 29.07.2021г.от 17,30 часа.

 

         Представянето ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

 

         Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване:

         https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m48ef9b46a8f052f5332779aa90cb38a4

 

         който ще бъде достъпен и от страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 26.07.2021г.

 

         Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 13.08.2021г.включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@mladost.bg.

 

         Заключителната дискусия ще се проведе на 19.08.2021г. от 17.30ч. в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа.

 

         Заключителната дискусия ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

 

         Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване:

         https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m66c1932f344de3bde10b08741c47e8c4

 

        който ще се публикува на страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 16.08.2021г.

 

        Заповедта и схемата са публикувани на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и са поставени на информационното табло в сградата на СО– район „Младост“, адрес: ж.к. Младост-3, ул.“Свето Преображение” №1. Мотивираното предложение ще бъде публикувано най-малко 7 дни преди датата на представянето на  интернет страниците на Столична община – район „Младост“, Направление „Архитектура и градоустройство“ и на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община.

СХЕМА

ЗАПОВЕД

 

 

 

14.07.2021 г.

         На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, СО – район „Илинден“ обявява за издадена ЗАПОВЕД № РА50 - 395/24.06.2021г. от Главния архитект на Столична община за разрешаване изработване на ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ /ИПЗ/ И РАБОТЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /РУП/ в териториален обхват: УПИ iv10 ОТ КВ. 48, М. „БАНИШОРА ЗОНА В – 17 - ЧАСТ“ ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР: 68134.1201.238/.

Заповед РА50-395_24.06.2021 Г.

 

13.07.2021 г.

       СТОЛИЧНА ОБЩИНА -  РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“ уведомява всички заинтересовани лица, че на основание Заповед №РКР21-РД09-175/13.07.2021г. на Кмета на район „Кремиковци” ще се проведе обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. „Прилежащи територии на бул. „Чепинско шосе“ по реда на чл.16 от ЗУТ; план схеми по чл. 108 от ЗУТ; доклад за определяне на пазарната стойност на имотите в обхвата на проекта за ПРЗ; протокол №ЕС-ПО-08/28.06.2021 г. за приемане на пазарни оценки на поземлените имоти в проекта, изработен в обхват: територии в зони „Смф2“, „Зп“, „Тзв“, „Оз1“ и „Пмс“ по ОУП на СО от 2009 г., прилежащи на бул. „Чепинско шосе“ в участъка му от ж.п. линия  „София – Волуяк“ /Товарна тангента/ до кръстовището с пътя за кариера „Пет могили“, район „Кремиковци“.

         Представянето на проекта ще се проведе на 21.07.2021 г. от 17.00 часа в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа WEBEX, като достъп и участие на гражданите ще бъдат възможни посредством линк за включване:

         https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m14c1a290d623562688e64f7636892372, който ще се публикува и на страницата на район „Кремиковци“.

         Проектът с графичната част към него ще бъде наличен в сградата на СО – район „Кремиковци”, с адрес: гр. София – 1870, кв. „Ботунец”, ул. „Челопешко шосе” 267, вх. Б., стая №4 и на официалната интернет страница на район „Кремиковци“ (kremikovci.org). След представянето на проекта, писмени становища, мнения и предложения могат да се депозират в срок до 29.07.2021 г. (включително).

          Заключителната дискусия ще се проведе на 04.08.2021 г. от 17.00 часа в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа WEBEX на следния линк за включване:

         https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m26891a91444ec70f4b4cb0bd5c7639fb, който ще се публикува и на страницата на район „Кремиковци“.

ЗАПОВЕД
ПРЗ на м. „Прилежащи територии на бул. „Чепинско шосе“ район „Кремиковци“, изработен по реда на чл.16 от ЗУТ и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ

 

13.07.2021 г.

         Бихме искали да Ви уведомим, че на основание чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във вр. с чл. 12 от Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО) и чл. 4, ал. 1, т. 5, чл. 8, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община (СО), приета с Решение № 661 по Протокол 41/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет (СОС), изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г. и във връзка с образувана преписка с № РТР21-ТД26-383/16.02.2021 г. и преписка № РТР21-ВК08-1142-(1)/19.05.2021 г. е издадена Заповед № РТР21-РД56-356/13.07.2021 г., изменяща Заповед № РТР21-РД56-151/31.05.2021 г. на кмета на район на „Триадица“, с която е наредено провеждане на процедура по обществено обсъждане на Проект за извършване на текущ ремонт на градина при храм „Св. Вмчк. Георги Победоносец“, притежаваща статут на недвижима културна ценност на парковото и градинско изкуство, находяща се в пространството, ограничено между бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Княз Борис“, ул. „Хан Аспарух“ и ул. „Цар Самуил“, УПИ I, кв. 356 по плана за гр. София. Съгласно  направеното изменение, заключителното обсъждане за приключване на дискусията ще се проведе на живо на 22.07.2021 г. от 18:00 часа в градината при храм „Св. ВМЧК. Георги Победоносец“.
         Заповед № РТР21-РД56-356/13.07.2021 г. на кмета на район „Триадица“ е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Триадица” и е поставена на информационното табло в сградата на СО– район „Триадица“, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 54.


Заповед № РТР21-РД56-356/13.07.2021 г.,

 

12.07.2021 г.

В изпълнение на чл.12, т.6 от Закона за устройство и застрояване на Столична община /ЗУЗСО/, чл.20 ал.5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община /НРНПОООПРУУТСО/, приета с Решение №661 на СОС по Протокол №41 от 12.10.2017г, Столична община – район „Средец“, Ви уведомява, че е издадена Заповед №РСЦ21-РД09-133/02.07.2021г. на Кмета на район „Средец“- СО за провеждане на обществено обсъждане на проект за изграждане на:

„Бюст-паметник на Дико Илиев“ в парк „Княз-Борисова градина“, имот с идентификатор 68134.109.11, район „Средец“,  гр. София.

Представянето на проекта ще се проведе на15.07.2021г. /четвъртък/ от 17:30ч. в заседателната зала на район „Средец“ на ул. „Леге“ №6, етаж 2.

Писмени становища, мнения и предложения по представения проект, се адресират до Кмета на район „Средец“ и могат да се подават след представянето в срок до 17:00ч. на 22.07.2021г. в деловодството на района на ул.“Леге“, №6, ет.1, задължително към входящ №РСЦ21-ВК08-1096, или на електронна поща info@sredec-sofia.org със задължително посочване на имена и данни за контакт на подателя. Подадените след определения срок становища не се разглеждат.

Проектът се съхранява в техническата служба на район ”Средец”, ул.”Леге” №6, ет.4, ст.404 и е публикуван на интернет страницата на район ”Средец”-  www.sredec-sofia.org в раздел „Съобщения“, подраздел „Инвестиционни намерения“. Във връзка с предприетите мерки по повод извънредната епидемична обстановка в страната и отмененото със заповед на Кмета на район „Средец“ за неопределен срок физическо приемно време за граждани в сградата на района, разяснения по него и преглед от заинтересованите лица може да се осъществи след предварителна заявка на тел. 02 948 43 55, всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00ч.Заключителната дискусия  ще се проведе  на26.07.2021г. /понеделник/ от 17.30ч. в заседателната зала на район „Средец“ на ул. „Леге“ №6, етаж 2.

Обявлението, заедно със Заповед №РСЦ21-РД09-133/02.07.2021г. на Кмета на район „Средец“- СО,са поставени  на информационното табло за съобщения на партера в сградата на районната администрация ул. „Леге“ №6  и са публикувани на интернет страницата на район „Средец“ www.sredec-sofia.org  за сведение.

 

 

ЗАПОВЕД

Проект паметник Дико Илиев

 

09.07.2021 г.

 

 

 

            Столична община – район „Младост” Ви кани да присъствате на заключителна дискусия по процедура за провеждане на обществено обсъждане на: Мотивирано предложение за скица с указан начин на поставяне на преместваем обект в УПИ I-"за озеленяване", /ПИ с идентификатор 68134.4082.6162 по КККР/, от кв.37 на м.„Младост 1“ по плана на гр. София, съгласно чл. 56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.12, т.5 от ЗУЗСО

 

 

 

Заключителната дискусия ще се проведе на 13.07.2021г. от 17.30ч. в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа.

 

Заключителната дискусия ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

 

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване:https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mf599bcd0c8a8b0a686169582a923f652

 

който е публикуван на страницата на район „Младост“ на СО

 

29.06.2021 г.

 

            СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” Ви кани да присъствате на заключителна дискусия по процедура за обществено обсъждане на: Виза за проектиране на „Детски площадки и зона за отдих“ в УПИ I-"за озеленяване и инженерна инфраструктура", /ПИ с идентификатор 68134.4085.5509по КККР/, от кв. 84ана м. „кв. Горубляне“ по плана на гр. София, съгласно чл. 62, ал.7, т.4 от ЗУТ и чл.12, т.4 от ЗУЗСО

Във връзка с извънредната епидемична обстановка заключителната дискусия ще се проведе на 01.07..2021г. от 17.30ч в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа. 

Заключителната дискусия ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=me7bc5e558ad4c3212cdc164eb3503540

 

 

18.06.2021 г.

           Уважаеми дами и господа,

           На основание  чл.22, ал.4 и чл.127, ал.1 от ЗУТ; чл. 4, ал.1, т. 3,  чл. 8, ал. 1, т. 3, във връзка с ал. 2 и чл. 10, ал. 2 и чл.21а от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОА21-РД09-209/03.02.2021г. и във връзка с провеждане на обществено обсъждане, приложено Ви изпращаме Заповед № РПД21-РД09-156/18.06.2021г. на Кмета район „Подуяне” при СО за представяне на проект за ПУП - ИПР за УПИ XVII-100 „за магазини, офиси и подз.гаражи“, кв. 6, м.жк.„Левски – зона Г“ за образуване на нов УПИ XVII-2388 „за жилищно строителство“, ПИ с идентификатор 68134.601.2388, във връзка с извънредната епидемична обстановка представянето на проекта ще бъде в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа WEBEXна 24.06.2021 г. от 17:30 часа.

           Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни, посредством линк за включване в онлайн обсъждането:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mc421bd137821b1b58399856688226ccb , който ще бъде достъпен и от страницата на СО Район „Подуяне“ в срок не по-късно от 18.06.2021 г.

           Заключителната дискусия ще бъде проведена на 19.07.2021 г. от 17:30 часа в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа WEBEX. Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни, посредством линк за включване в онлайн обсъждането: 

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m09af560cdce61974e0ea6840f2a98919 , който ще бъде достъпен и от страницата на СО Район „Подуяне“ в срок не по-късно от 14.07.2021г.

           Обсъждането ще се записва и ще се осигури възможност за преглед и сваляне онлайн на интернет страницата на район „Подуяне“.

Заповед РПД21-РД09-156_18.06.2021

Обяснителна записка

Извадка от действащия ПУП

Графична част

 

08.06.2021 г.

           СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основаниечл. 12 от ЗУЗСО; чл. 4, ал. 1, т. 4и чл. 8, ал. 1, т. 3 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет, изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на Административен съд - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021г. е издадена Заповед № РМЛ21-РД09-171/ 08.06.2021г.на Кмета на СО - район „Младост“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: Виза за проектиране на „Трафопост“ в УПИ I-239,242,668,6153 „за озеленяване“, кв.2, м. „Младост 3“, поземлен имот 68134.4083.6214, район „Младост“ – СО, съгласно чл. 62, ал.7, т.1 от ЗУТ и чл.12, т.1 от ЗУЗСО

Във връзка с извънредната епидемична обстановка представянето на визата ще се проведе в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа на 16.06.2021г. от 17,30 часа.

Представянето ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m988e7718fba4e38838ac9e1ccb7c1818, който ще бъде достъпен и от страницата на район „Младост“ -  СО в срок не по-късно от 08.06.2021г.

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 05.07.2021г. включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@mladost.bg.

Заключителната дискусия ще се проведе на 07.07.2021г. от 17.30ч. в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа.

Заключителната дискусия ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m81b377013fdce8d14383184914f1e76f, който ще се публикува на страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 29.06.2021г.

Заповедта и Визата за проектиране са публикувани на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и са поставени на информационното табло в сградата на СО– район „Младост“, адрес: ж.к. Младост-3, ул. „Свето Преображение” №1.  Визата за проектиране ще бъде публикуван най-малко 7 дни преди датата на представянето на  инернет страниците на Столична община – район „Младост“, Направление „Архитектура и градоустройство“ и на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община.

ВИЗА

ЗАПОВЕД

 

04.06.2021 г.

          Район”Витоша”-СО съобщава, че съгласно Заповед №РВТ21-РД09-123/02.06.2021 г. на Кмета на Район”Витоша”-СО ще се проведе  обществено обсъждане на   Проект за ПУП-изменение на план за регулация /ИПР/ на УПИ ХХI-174, кв.63, улица от о.т.72 до о.т.72а за създаване на нова задънена улица о.т.72б-о.т.72г и о.т.78в-о.т.72д /нови/, създаване на нов УПИ ХХIV-„за озеленяване и трафопост“, кв.63, м.“в.з.Симеоново - север“

Представянето му ще се състои на на 22.06.2021г. от 17.30 часа в сградата/пред сградата на Район”Витоша, ул.”Слънце”№2;

Копие от проекта eизложено в  Техническа служба на Район”Витоша”-СО, ет.2 за запознаване на заинтересованите лица.

Писмените становища, мнения и предложения по проекта от гражданите и организации да се подават в деловодството на Район”Витоша”-СО до 06.07.2021 включително.

 Заключителната дискусия да се проведе на 19.07.2021 г. от 17.30 ч.   в сградата/пред сградата на Район”Витоша, ул.”Слънце”№2.

            ЗАПОВЕД

 

04.06.2021 г.

Район”Витоша”-СО съобщава, че съгласно Заповед №РВТ21-РД09-122/02.06.2021 г. на Кмета на Район”Витоша”-СО ще се проведе  обществено обсъждане на   Проект за ПУП-изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ в обхват: УПИ IV-„за супермаркет“ и УПИ VII-576, ПИ с идентификатори 68134.1930.241 и 68134.1930.576, свързаното с това изменение на общите регулационни граници с УПИ I-„за жил. строителство и КОО“, УПИ III-242 и УПИ V-171, кв.227, м.“Павлово-Бъкстон“, район „Витоша“СО

Представянето му ще се състои на на 10.06.2021г. от 17.30 часа сградата/пред сградата на Район”Витоша“СО, ул.”Слънце”№2;

Копие от проекта eизложено в  Техническа служба на Район”Витоша”-СО, ет.2 за запознаване на заинтересованите лица.

Писмените становища, мнения и предложения по проекта от гражданите и организации да се подават в деловодството на Район”Витоша”-СО до 17.06.2021 включително.

Заключителната дискусия да се проведе на 06.07.2021 г. от 17.30 ч. в сградата/пред сградата на Район”Витоша“СО, ул.”Слънце”№2.

ЗАПОВЕД

 

02.06.2021 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основаниечл. 12 от ЗУЗСО; чл. 4, ал. 1, т. 4и чл. 8, ал. 1, т. 3 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет, изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021г. е издадена Заповед № РМЛ21-РД09-167/02.06.2021г. на Кмета на СО - район „Младост“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: Виза за проектиране на „Детски площадки и зона за отдих“ в УПИ I-"за озеленяване и инженерна инфраструктура", /ПИ с идентификатор 68134.4085.5509по КККР/, от кв. 84ана м. „кв. Горубляне“ по плана на гр. София, съгласно чл. 62, ал.7, т.4 от ЗУТ и чл.12, т.4 от ЗУЗСО

 

Във връзка с извънредната епидемична обстановка представянето на визата ще се проведе в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа на 10.06.2021г.от 17,30 часа.

 

Представянето ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

 

Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=me31bf32961bb7d39011c154f2c2d587e

 

който ще бъде достъпен и от страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 02.06.2021г.

 

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 24.06.2021г.включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@mladost.bg.

 

Заключителната дискусия ще се проведе на 01.07.2021г. от 17.30ч. в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа.

 

Заключителната дискусия ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

 

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=me7bc5e558ad4c3212cdc164eb3503540 , който ще се публикува на страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 23.06.2021г.

 

Заповедта и Визата за проектиране са публикувани на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и са поставени на информационното табло в сградата на СО– район „Младост“, адрес: ж.к. Младост-3, ул.“Свето Преображение” №    1. Визата за проектиране ще бъде публикуван най-малко 7 дни преди датата на представянето на  инернет страниците на Столична община – район „Младост“, Направление „Архитектура и градоустройство“ и на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община.

ЗАПОВЕД

ВИЗА

 

31.05.2021 г.

Район”Витоша”-СО съобщава, че съгласно Заповед №РВТ21-РА50-93/31.05.2021 г. на Кмета на Район”Витоша”-СО ще се проведе  обществено обсъждане на   Проект за ПУП-план за регулация и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на м.Симеоново-лифтова станция, район”Витоша”, за урегулиране на поземлени имоти по реда на чл.16 от ЗУТ при граници:южна регулационна граница на кв.1, м.Малинова долина-Бункера-ІІІ етап, резервоар „Под Симеоново”, дере”Рекмарица”, северна и източна граници на кв.Симеоново и дере-р.Старата река, заедно с протокол №ЕС-ПО-04/18.03.2021, т.1 на комисията по чл.210 от ЗУТ.

 

 *Представянето му ще се състои на на 09.06.2021г. от 17.30 часа в спортен салон на 64 ОУ”Цар Симеон Велики”, кв.Симеоново, Район”Витоша, ул.”Симеоновска”№1;

 

* Копие от проекта eизложено в  Техническа служба на Район”Витоша”-СО, ет.2 за запознаване на заинтересованите лица.

 

*Писмените становища, мнения и предложения по проекта от гражданите и организации да се подават в деловодството на Район”Витоша”-СО до 24.06.2021 включително.

 

 *Заключителната дискусия да се проведе на 30.06.2021 г. от 17.30 ч.   в в спортен салон на 64 ОУ”Цар Симеон Велики”, кв.Симеоново, Район”Витоша, ул.”Симеоновска”№1.

 

 ЗАПОВЕД

МАТЕРИАЛИ

 

31.05.2021 г.

"Уважаеми дами и господа,
Бихме искали да Ви уведомим, че на основание чл. 12 от Закона за
устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО) и чл. 4, ал. 1,
т. 5, чл. 8, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 10, ал. 2 от
Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в
областта на пространственото развитие и устройство на територията на
Столична община (СО), приета с Решение № 661 по Протокол 41/12.10.2017
г. на Столичен общински съвет (СОС), изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018
г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1
по Протокол № 26 от 14.01.2021 г. и във връзка с образувана преписка с №
РТР21-ТД26-383/16.02.2021 г. и преписка № РТР21-ВК08-1142-(1)/19.05.2021
г. е издадена Заповед № РТР21-РД56-151/31.05.2021 г. на кмета на район
на „Триадица“, с която се нарежда провеждане на процедура по обществено
обсъждане на Проект за извършване на текущ ремонт на градина при храм
„Св. ВМЧК. Георги Победоносец“, притежаваща статут на недвижима културна
ценност на парковото и градинско изкуство, находяща се в пространството,
ограничено между бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Княз Борис“, ул. „Хан
Аспарух“ и ул. „Цар Самуил“, УПИ I, кв. 356 по плана за гр. София.
Представянето на проекта ще се проведе на 09.06.2021 г. от 18:00 часа в
градината при храм „Св. ВМЧК. Георги Победоносец“.

За приключване на дискусията ще се проведе заключително обсъждане на живо на 14.07.2021 г. от 18.00 часа в градината при храм „Св.
ВМЧК. Георги Победоносец“.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община –
район „Триадица” и е поставена на информационното табло в сградата на
СО– район „Триадица“, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Алабин“ №
54.


Заповед № РТР21

-РД56-151/31.05.2021 г. на кмета на район на „Триадица“

 

28.05.2021 г.

Във връзка с издадена заповед № РСР21-РА50-44/26.05.2021г. на Кмет на СО - район „Сердика”, Ви съобщаваме, че ще се проведе обществено обсъждане за обект: „Схема за въвеждане на еднопосочно движение в квартала между бул. „Сливница“, ул. „Димитър Петков“, бул. „Ген. Столетов“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“ - СО-район „Сердика“.

Представянето на схемата за организация на движението ще се проведе на 31.05.2021г. от 17:30 часа, в сградата на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, ет. 4, заседателна зала.

Схемата е изложена в заседателна зала, етаж 4, в сградата на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88.

Писмени становища могат да се депозират в срок до 11.06.2021г. /включително/, в деловодството на СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, етаж 2, или по електронната поща: kmet.serdika@abv.bg. Становища, постъпили след 11.06.2021г. , няма да бъдат разглеждани.

Заключителна дискусия ще се проведе на 18.06.2021г. в 17:30 часа в сградата на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, ет. 4, заседателна зала.

 

ГРАФИЧНА ЧАСТ

ЗАПОВЕД

СЪОБЩЕНИЕ

 

21.05.2021 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“ уведомява, че на основание Заповед № РОК21-РД09-150/21.05.2021г. на Кмета на р-н „Овча купел” на 01.06.2021г. от 17,00ч. пред/в административната сграда на район „Овча купел” към СО с адм. адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136“В“ ще се представи проект  на Изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ І-за озел. и коо в кв.62 м.“Овча купел“  и план-схема по ч.“Канализация“ съгласно чл.108 от ЗУТ. Допълнителна информация може да се получи в ст. 35 в понеделник и четвъртък от 14ч. до 16ч. при спазване на нормативните изисквания.

Писмени становища и предложения по проекта могат да се подават до 08.06.2021г.  вкл. в деловодството на р-н „Овча купел” и на sook@mail.bg .

На 15.06.2021г. от 17,00ч. пред/в административната сграда на район „Овча купел” към СО с адм. адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136“В“.

 

ЗАПОВЕД

ИПР

ИПР - ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ПЛАН-СХЕМИ

ПЛАН-СХЕМИ ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

СТАНОВИЩЕ

Линк към видео от обществен ообсъждане: http://ovchakupel.bg/wp/wp-content/uploads/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5.WAV.mp3

20.05.2021 г.

Район Панчарево-СО, съобщава, че във връзка с обществено обсъждане на инвестиционен проект във фаза технически проект за подучастък № 7 гара Казичене, подучастък № 8-Верила, подучастък № 9 Верила-Равно поле и подучастък № 11 Равно поле-Столник е издадена Заповед № РПН21-РД09-62/19.05.2021 г. на Кмета на Район Панчарево, с която е определена дата за провеждане на заключителната дискусия - 27.05.2021г. от 18:00 часа в Район Панчарево, с адрес: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230.

ЗАПОВЕД

ОБЯВЛЕНИЕ

 

20.05.2021 г.

На 26.05.2021 г. от 17,00 часа в стая 308, ІІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ 67 ще се проведе представяне на проект за проектна виза за инвестиционно проектиране на обект: бюст-паметник на Георги Аспарухов- Гунди в парк „Гео Милев“, УПИ ІІ- „за мемориален комплекс“, кв.26, част от м. „Подуяне“ и „Гео Милев“, район „Слатина“ съгласно подробен устройствен план, одобрен със Заповед № РД-50-09-63/24.02.1984г.

 

Желаещите да се запознаят предварително с проекта, могат да го направят в работно време в стая 216, ІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ 67.

ЗАПОВЕД

 

18.05.2021 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” Ви кани да присъствате на заключителна дискусия по процедура за обществено обсъждане на: Проект на скица с указан начин на поставяне на павилион по индивидуален проект, съгласно чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.12, т.5 от ЗУЗСО в ПИ с идентификатор 68134.4087.1424, част от УПИ – „за озеленяване“, кв.12, м. “кв. Горубляне“;

Във връзка с извънредната епидемична обстановка заключителната дискусия ще се проведе на 18.05.2021г. от 17.30ч. в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа.

Заключителната дискусия ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mf37beca45d9a75bba3f9d7ad59f4cdea

който ще се публикува на страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 07.05.2021г.

ПОКАНА

МОЛБА

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ

 

13.05.2021 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „Искър“  уведомява всички заинтересовани лица, че на основание Заповед № РИС21-РД56-54/06.04.2021г. на Кмета на район „Искър”  ще се проведе обществено обсъждане на проект за „Схема за поставяне (скица с указан начин на поставяне) за преместваем обект за бързо хранене в ПИ с идентификатор 07106.1403.435, с. Бусманци, район „Искър“, по плана на гр. София.

Представянето на проекта ще бъде на 10.05.2021г. от 17,30 часа в дигитална среда (онлайн) посредством специализирана уеб платформа WEBEX, като достъп и участие на гражданите в обсъждането ще бъдат възможни посредством следния линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m199de968f85e3cf9ee29b7541e4b89be

Проектът с графичната част към него ще бъде наличен на официалната интернет страница на район „Искър“. След представянето на проекта, писмени становища, мнения и предложения могат да се депозират в срок до 17,00 часа на 18.05.2021г.

Заключителната дискусия ще се проведе на 21.05.2021г. от 17,30 часа в дигитална среда (онлайн) посредством специализирана уеб платформа WEBEX на следния линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=md6f9f9e5e04eaaff2f4ac888123e30e4

 

ЗАПОВЕД

СХЕМА

07.05.2021 г.

 

 

       На 18.05.2021 г. от 17,00 часа в стая 308, ІІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ 67 ще се проведе представяне на проект за подробен устройствен план (ПУП ) - Изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ ІV-„за ОЖС“ за образуване на нов УПИ V-27 „за  ЖС“ за имота по кадастрална карта- ПИ с идентификатор по КККР 68134.703.27 и нов УПИ ІV „за ОЖС“ и свързаното с това изменение на контактен  УПИ ІІІ-28 и Изменение на плана за застрояване (ИПЗ) на нов УПИ V-27 „за ЖС“, кв. 4, м. „Гео Милев“ и м. „Гео Милев Подуене- Редута“, район „Слатина“, гр. София.

 

Желаещите да се запознаят предварително с проекта, могат да го направят в работно време в стая 216, ІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ 67.

 

 ЗАПОВЕД

29.04.2021 г.


Бихме искали да Ви уведомим, че на основание на основание чл. 12 отЗакона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО) и  чл4, ал. 1, т. 2, чл. 8, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 10,
ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община (СО), приета с Решение № 661 по Протокол
41/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет (СОС), изм. - Решение № 39 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г. и във връзка собразувана преписка с № РТР18-ГР94-1919-(11)/20.11.2020 г., е издадена“ Заповед № РТР21-РД56-123/29.04.2021 г. на кмета на район „Триадица“, с която се нарежда провеждане на процедура по обществено обсъждане на:
Проект за ПУП-ИПР и придружаващите го план-схеми по смисъла на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ устройствено обезпечаване на откритите водни течения на река Бара Изливо и река Боянска бара, попадащи в кв. 18, кв. 34, кв. 37, кв. 40, кв. 41а, кв. 43, кв. 44, кв. 48, кв. 51, кв. 58, кв. 59, кв. 74, кв. 74а, кв. 82а, кв. 86, кв. 86а, кв. 87 и кв. 105 м. „Манастирски ливади-изток“. Във връзка с обявената епидемична обстановка на територията на Република България, представянето на проекта ще се проведе и в дигитална среда (онлайн) на 11.05.2021 г. от 18:00 часа посредством специализирана уебплатформа – CISCO WEBEX. Успоредно представянето ще бъде проведено в спортна зала „Триадица“, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Метличина поляна“ № 14.
Достъп и участие в представянето ще са възможни чрез следния линк за включване:
https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=ma8e5eaae6c5e169e9bfe388ae6aeb674

Линкът ще бъде публикуван на страницата на СО-Район „Триадица“ не по-късно от 07.05.2021 г.

За приключване на дискусията ще се проведе заключително обсъждане в дигитална среда на 01.06.2021 г. от 18:00 часа посредство  специализирана уебплатформа – CISCO WEBEX, както и на живо в зала
„Триадица“, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Метличина поляна“ №
14.

Достъп и участие в заключителното обсъждане ще са възможни чрез линк за
включване:
https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=me987548e15dbed11d7a8675a96b8d1b7

Линкът ще бъде публикуван на страницата на СО-Район „Триадица“ не по-късно от 28.05.2021 г.
Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Триадица” и е поставена на информационното табло в сградата на
СО– район „Триадица“, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 54.

 


Приложение:
Заповед № РТР21-РД56-123/29.04.2021 г. на кмета на район „Триадица“

Линк към материали: https://www.sofia-agk.com/SearchDevelopmentPlans/Info/264

 

29.04.2021 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЗГРЕВ“ уведомява всички заинтересовани лица, че на основание Заповед № РИВ21-РД09-77/28.04.2021г. на кмета на район „Изгрев“ ще се проведе обществено обсъждане на проект за „Частично изменение на обща и подробни схеми № 11, 12 и 25 за поставяне на преместваеми обекти върху имоти – общинска собственост“, м. „ДИАНАБАД“, на територията на район „Изгрев“, по плана на гр. София.

 

Представянето на проекта ще бъде на 12.05.2021г. от 17,30 часа в дигитална среда (онлайн) посредством специализирана уеб платформа WEBEX, като достъп и участие на гражданите в обсъждането ще бъдат възможни посредством следния линк за включване:

 

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m642bdaed69d80589e9f4f7a05d9fa6e7

 

Проектът с графичната част към него ще бъде наличен на официалната интернет страница на район „Изгрев“ (www.so-izgrev.bg). След представянето на проекта, писмени становища, мнения и предложения могат да се депозират в срок до 17,30 часа на 20.05.2021г.

 

Заключителната дискусия ще се проведе на 02.06.2021г. от 17,30 часа в дигитална среда (онлайн) посредством специализирана уеб платформа WEBEX на следния линк за включване:

 

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m234bc09ef559babe2b2215b743022ced

ЗАПОВЕД

ОБЩА СХЕМА

СХЕМА 11

СХЕМА 12

СХЕМА 25

 

21.04.2021 г.

Район Панчарево-СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г., съобщава, че е издадена Заповед № РПН21-РД09-56/20.04.2021г. на Кмета на район Панчарево-СО за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ: Изменение на план за регулация и застрояване (графично оформени като ПРЗ) на м. „с. Кокаляне“, м. „в. з. Кокалянски ханчета“, м. „в.з. Кокалянски ханчета-разширение“, м. „в.з. Кокалянски ханчета-II разширение“ и м. „в.з. Михово блато“.

 

Представянето на проекта да се извърши от представител на възложителя и от проектанта и да се състои на 28.04.2021г. от 18.00 ч. в салона на Читалище „Виделина-1908“, с адрес: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230а.

 

След представянето на проекта, граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по същия, не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на район Панчарево-СО, с адрес: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230 и на електронната поща на районната администрация info@pancharevo.org. Становища постъпили след определения срок -14.05.2021 г. не се разглеждат.

 

След представянето на проекта, същият ще се намира на сайта на  района- pancharevo.org.

 

Заключителната дискусия да се проведе на 18.05.2021 г. от 18:00ч. в салона на Читалище „Виделина-1908“, с адрес: с. Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230а.

 

ЗАПОВЕД

МАТЕРИАЛИ

 

21.04.2021 г.

 

        На основание чл. 22, ал. 4 във връзка с чл. 110, ал. 4 и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 5, ал. 4 от Закона за устройство и застрояване на Столична община, чл. 10, ал. 2  от Наредбата за реда и начина на провеждане  на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие, устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), приета с Решение №661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 год. и подлежащ на обществено обсъждане проект по преписка регистрирана в район Лозенец СО с вх. № РЛЦ 19-АП00-38-[5] от 03.12.2020 г. и съгласно Заповед № 82/19.04.2021г. на Кмета на район "Лозенец" за провеждане на обществено обсъждане на проект за проект за одобряване на ПУП - ИПРЗ за нови УПИ I „за ОЖС и озеленяване“, УПИ II-165 „за ЖС“ и УПИ III-640 „за ЖС“, кв. 236а, м. Лозенец I-ва част, по плана на гр. София, разрешен със заповед № РД09-50-202/19.03.2014 год. на Гл. Архитект на СО.
Представянето на проекта ще се проведе на 29.04.2021 г. от 18:00 ч., във физкултурния салон на 139-то училище „Захарий Круша“, с адрес ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 44, гр. София.
Заключителната дискусия ще се проведе на 13.05.2021 г. от 18:00 ч., във физкултурния салон на 139-то училище „Захарий Круша“, с адрес ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 44, гр. София.
След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се подават в срок до 10.05.2021 г. през деловодството на р-н „Лозенец“ СО, интернет страницата на р-н „Лозенец“ СО – lozenets.eu в раздел „Свържете се с нас“ или адрес на е-поща: lozenets@sofia.bg. Становища постъпили след 10.05.2021 г. няма да бъдат разглеждани.

 

ЗАПОВЕД

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ГРАФИКА

ГРАФИКА

ГРАФИКА

ГРАФИКА

ГРАФИКА

ЗАПОВЕД РД-09-88/12.05.2021

 

16.04.2021 г.

РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“уведомява, че на основание Заповед № РОК21-РД09-130/15.04.2021г. на Кмета на р-н „Овча купел” на 23.04.2021г. от 17,30ч. в условията на дигитална среда (онлайн) на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m851416d55bf3b8fe2a9e33233d2021a2

ще се представи проект  на подробни устройствени планове – изменение на планове за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ), изменение на планове за улична регулация  (ПУП-ИПУР) и парцеларен план (ПУП-ПП) на трасето на железопътната линия на съществуващата железопътна линия София – Радомир и съседните на нея територии. Допълнителна информация може да се получи в ст. 35 в понеделник и четвъртък от 14ч. до 16ч. при спазване на всички изисквания във връзка с епидемиологичната обстановка.

Писмени становища и предложения по проекта могат да се подават до 29.04.2021г. вкл. в деловодството на р-н „Овча купел” и на sook@mail.bg.

На 11.05.2021г. от 17,30ч. в условията на дигитална среда на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m68e85cfeae063b0e6a48c6f524f98855 ще се проведе заключителната дискусия на общественото обсъждане .

ЗАПОВЕД

Линк към материалите: https://www.sofia-agk.com/SearchDevelopmentPlans/Info/267

13.04.2021 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основаниечл. 12 от ЗУЗСО; чл. 4, ал. 1, т. 4и чл. 8, ал. 1, т. 3 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет, изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021г. е издадена Заповед № РМЛ21-РД09-118/13.04.2021г. на Кмета на СО - район „Младост“, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: Проект на скица с указан начин на поставяне на павилион по индивидуален проект, съгласно чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.12, т.5 от ЗУЗСО в ПИ с идентификатор 68134.4087.1424, част от УПИ – „за озеленяване“, кв.12, м. “кв. Горубляне“;

Във връзка с извънредната епидемична обстановка представянето на проекта ще се проведе в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа на 21.04.2021г. от 17,30 часа.

Представянето ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване:https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m94904198a66a468e1081cbf1241a7a8e

който ще бъде достъпен и от страницата на район „Младост“ на СО в срок не по-късно от 13.04.2021г.

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 05.05.2021г. включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@mladost.bg.

Заключителната дискусия ще се проведе на 18.05.2021г. от 17.30ч. в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа.

Заключителната дискусия ще се п