Изменение на общ устройствен план - окончателен проект - Решение 960 от 16 декември 2009 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Решение 960 от 16 декември 2009 на Министерски съвет за приемане на изменение на действащия Общ устройствен план на Столична община

Заповед за провеждане на дискусия и обществено обсъждане на ИОУП на СО

СЪКРАТЕН ДОКЛАД

Таблица на специфични правила и норми

 

Общ Устройствен План на град София и Столична Община - ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ

Общ Устройствен План на град София и Столична Община - Окончателен проект, М 1:10000

Общ Устройствен План на град София и Столична Община - Окончателен проект, М 1:25000

Европейски транспортни коридори - Схема

Европейски транспортни коридори

ГЕОЛОГИЯ И МИНЕРАЛНИ ВОДИ

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКО И ХИДРОГЕОЛОЖКО ЗОНИРАНЕ НА СОФИЯ

МИКРОСЕИЗМИЧНО ЗОНИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ И СО

ТЕРМОВОДОНОСНИ ЗОНИ И НАХОДИЩА НА ТЕРМОМИНЕРАЛНИ ВОДИ (ХИДРОТЕРМИ) НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТРАТЕГИЯ (ПРОСТРАНСТВЕН МОДЕЛ) ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХИДРОТЕРМАЛНИТЕ РЕСУРСИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ГЕОЛОГИЯ И МИНЕРАЛНИ РЕСУРСИ

НАХОДИЩА НА МИНЕРАЛНИ РЕСУРСИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА (данни от Националния баланс на запасите към м.юли 2009 г.)

ТЕРЕНИ С МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ (КАРИЕРИ), ДАДЕНИ НА КОНЦЕСИЯ ИЛИ В ПРОЦЕДУРА към м.юли, 2009 г.

СИСТЕМА "ОБИТАВАНЕ"

РЕЖИМИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ЖИЛИЩНИТЕ ЗОНИ

ФУНКЦИОНАЛНА СИСТЕМА ТРУД 

ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ ЗОНИ - РАЗВИТИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНО - СКЛОДОВИТЕ ЗОНИ

КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО

КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО - СХЕМА

ОТДИХ И ЗЕЛЕНА СИСТЕМА 

ОТДИХ И ЗЕЛЕНА СИСТЕМА - ВИДОВЕ ГРАНИЦИ

ЗЕЛЕНА СИСТЕМА 

ТЕРИТОРИАЛНА И ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА УСТРОЙСТВЕНИ РЕЖИМИ

СИСТЕМА "ОТДИХ" 

ТЕРИТОРИАЛНА И ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА

СИСТЕМА ОТДИХ СПОРТ И АТРАКЦИИ

УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ - СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

ВЕЛОСИПЕДНА МРЕЖА

ВЕЛОСИПЕДНА МРЕЖА - СХЕМА

ЗЕЛЕНА СИСТЕМА И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО 

ВИДОВЕ РЕЖИМИ

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА КИН НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - М 1:60 000

УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА КИН НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ - М 1:5 000

ЦЕНТРОВА СИСТЕМА ТРЕТИЧЕН СЕКТОР

ЙЕРАРХИЧНА СТРУКТУРА НА НА КОМПЛЕКСНИТЕ ОБСЛУЖВАЩИ ЦЕНТРОВЕ

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЦЕНТРОВЕ И СРЕДИ

ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ (ПО ВИД) В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2007-2008 г.

ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2007-2008 г.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ (ПО ВИД) В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПРЕЗ 2008 г.

ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА БОЛНИЧНИТЕ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ (ПО КАПАЦИТЕТ) В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПРЕЗ 2008 г.

КОМУНИКАЦИОННО - ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА

ПЛАН-СХЕМА НА ПЪРВОСТЕПЕННАТА УЛИЧНА МРЕЖА НА гр. СОФИЯ - КЛАСИФИКАЦИЯ

ПЛАН - СХЕМА НА ПЪРВОСТЕПЕННАТА УЛИЧНА МРЕЖА НА гр.СОФИЯ - БРОЙ НА ПЪТНИТЕ ЛЕНТИ

МАСОВ ГРАДСКИ РЕЛСОВ ЕЛЕКТРО-ТРАНСПОРТ

РАЗВИТИЕ НА ЖП ТРАНСПОРТА И ОБВРЪЗКАТА С РЕЛСОВИЯ ГРАДСКИ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА - ЗОНИ

ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА

КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА

КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА - ВОДОСБОР

ОТКРИТИ ВОДНИ ТЕЧЕНИЯ

СХЕМА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ

СХЕМА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ

ГАЗОСНАБДЯВАНЕ И ПРОДУКТОСНАБДЯВАНЕ

СХЕМА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

ЕКОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

АНТРОПОГЕННА СРЕДА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА АТМОСФЕРАТА, ВОДИТЕ И ПОЧВИТЕ

АНТРОПОГЕННА СРЕДА АКУСТИЧНО НАТОВАРВАНЕ

АНТРОПОГЕННА СРЕДА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА

ПРИРОДНА И АНТРОПОГЕННА СРЕДА

ПРИРОДНА СРЕДА

АНТРОПОГЕННА СРЕДА ЕЛЕКТРО МАГНИТНИ ПОЛЕТА - ЗОНИ

ПРИРОДНА И АНТРОПОГЕННА СРЕДА - ТЕРИТОРИИ

ПРИРОДНА СРЕДА - ТЕРИТОРИИ

АНТРОПОГЕННА СРЕДА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА АТМОСФЕРАТА, ВОДИТЕ И ПОЧВИТЕ

АНТРОПОГЕННА СРЕДА АКУСТИЧНО НАТОВАРВАНЕ НА СРЕДАТА

НАСОКИ ЗА ДЕТАЙЛНИ РАЗРАБОТКИ

ТЕРИТОРИИ С НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИЗГОТВЯНЕ НА ЦЯЛОСТЕН ПУП, ПРЕДИМНО С ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛЕН 16 ОТ ЗУТ

ЗОНИ И ТЕРЕНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ В ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ОБЩИТЕ ПО ОУП - СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗОНИ И ТЕРЕНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ В ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ОБЩИТЕ ПО ОУП - СТОЛИЧНА ОБЩИНА