Регистри

липсва
Доклади на Главния архитект на Столична община до Столичен общински съвет Регистърът съдържа информация за внесените доклади от Главния архитект на СО в СОС. Публикуваната информация съдържа изходящ номер от НАГ, всички данни за обекта и приложени документи.
липсва
Удостоверения за въвеждане в експлоатация за сградни и благоустройствени обекти Регистърът съдържа информация за издадените УВЕ след 23.03.2020 г, посредством Система за издаване на аднинистративни актове. След приключване на тестовия период и провеждане на миграция, към регистъра ще е видима и информацията от стария регистър.
липсва
Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи (действащ регистър) Регистърът съдържа Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи за периода 2006 г. до момента. След провеждане на тестови период и провеждане на миграция, цялата база данни ще бъде прехвърлена в новия регистър
липсва
Визи за проектиране, издадени от НАГ и районните администрации на СО Обновен регистър с възможност за извършване на търсене, експортиране на данни и връзка с интерактивна карта
липсва
Градоустройствени заповеди Обновен регистър с възможност за извършване на търсене, експортиране на данни и връзка с интерактивна карта
липсва
Разрешения за строеж Разрешения за строеж на сградни обекти и линейни обекти (например огради). Обновен регистър с възможност за извършване на търсене, експортиране на данни и връзка с интерактивна карта
липсва
Разрешения за строеж на благоустройствени обекти Съдържа разрешения за строеж за обекти към инженерната инфраструктура. Обновен регистър с възможност за извършване на търсене, експортиране на данни и връзка с интерактивна карта
липсва
Разрешения за поставяне Разрешения за поставяне на преместваеми обекти и рекламни елементи. Обновен регистър с възможност за извършване на търсене, експортиране на данни и връзка с интерактивна карта
липсва
Заповеди на Дирекция "Общински строителен контрол"
липсва
Решения РИОСВ - София за преценяване на необходимостта от екологична оценка
липсва
Регистър на допуснатите аварийни строителни работи на територията на Столична община
липсва
Разрешения за промяна на предназначението Разрешения за промяна на предназначението