Дирекция "Общински строителен контрол"

Одобряване на инвестиционни проекти от Главния архитект на Столична община (съществуващи сгради) за преустройство и реконструкция за обекти от първа, втора и трета категория

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти от Главния архитект на Столична община (ново строителство) - обекти от първа, втора и трета категория

Преработка на инвестиционен проект по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ

Издаване на разрешение за строеж

Издаване на разрешение за строеж от Главен архитект на Столична община за преустройство и реконструкция за обекти от първа, втора и трета категория

Презаверка на разрешения за строеж, издадени от Главния архитект на Столична община

Заверка на екзекутиви от Главния архитект на Столична община за обекти от първа, втора и трета категория

Издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от IV и V категория (чл. 177, ал.3 от ЗУТ)

Освидетелстване за премахване на строежи, негодни за ползване, застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение (чл. 195, чл. 196 от ЗУТ)

Съставяне на констативен акт за незаконно строителство (по чл. 224, ал. 2 от ЗУТ)

Издаване на акт за узаконяване на строеж

Издаване на удостоверение за степен на завършеност (чл. 181 от ЗУТ) - за районните администрации

Издаване на удостоверение за степен на завършеност (чл. 181 от ЗУТ) - за Дирекция “Общински строителен контрол”

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Издаване на разрешение за строеж за насипване, депониране и съхранение на земни маси

Регистриране на техническите паспорти на строежите

Издаване на удостоверения /писма/ по реда на § 6 от Наредба №2/2003г.

Възстановяване на строителни книжа за старо строителство

Одобряване на проект за делба по чл. 202 и чл. 203 от ЗУТ

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти

Издаване на разрешение за строеж от Главен архитект на Столична община на плътна ограда