Дирекция "Териториално планиране"

Издаване на виза в условията на чл. 140, ал. 3 от ЗУТ /без чл. 41, ал. 2 от ЗУТ/

Издаване на виза в условията на чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, която представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план

Издаване на виза в условията на чл. 140, ал. 3 от ЗУТ, която представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план

Разрешаване на устройствена процедура (в неурегулирана територия) от Главния архитект на Столична община

Разрешаване на устройствена процедура (за изменение на ПУП) от Главния архитект на Столична община

Разрешаване на устройствена процедура за обекти на техническата инфраструктура извън урбанизирана територия от Главния архитект на Столична община

Процедура за одобряване на план за регулация от Главния архитект на Столична община/ Столичен общински съвет (когато разработката е над 3 квартала)

Процедура за одобряване на план за застрояване от Главния архитект на Столична община/ Столичен общински съвет (когато разработката е над 3 квартала

Процедура за одобряване на изменение на план за регулация или застрояване (ИПР или ИПЗ) от Главния архитект на Столична община/ Столичен Общински Съвет (когато разработката е над 3 квартала)

Процедура за одобряване на работен устройствен план (РУП) от Главния архитект на Столична община

Процедура за одобряване на план за регулация и застрояване (изменение на план за регулация и застрояване) и работен устройствен план от Главния архитект на Столична община

Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива в условията на чл. 150 от ЗУТ от Главния архитект на Столична община, с предоставените му правомощия

Издаване на удостоверение за устройствен статут на имот/и

Изготвяне на писмена справка за предвиждания на действащи планове – ОУП и ПУП

Издаване удостоверения за градоустройствен статут на имотите по ППЗОПОГПС и ОУП - само текст

Териториално насочване на инвестиционни инициативи

Изготвяне становища за необходимост от провеждане на различни процедури

Изготвяне становища за необходимост от провеждане на процедури за промяна предназначението на земята

Процедура за съгласуване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж за обектите от техническата инфраструктура, съгласно предоставените правомoщия

Процедура за съгласуване на съоръжения към инженерната инфраструктура – трафопост, абонатна станция, котелно, пречиствателни съоръжения и др., съгласно предоставените правомoщия

Процедура за съгласуване на изменения и преустройства на сградна инсталация (за всяка специалност), съгласно предоставените правомoщия

Процедура за даване на указания за водоснабдяване и отводняване на обекти от градската водопроводна и канализационна мрежа (изходни данни за проектиране) и становища по представени мотивирани предложение за реконструкция и промяна на проводи, съгласно предоставените правомoщия

Издаване на разрешение за строеж от главния инженер на НАГ за линейни инфраструктурни обекти

Издаване на разрешение за строеж от главния инженер на НАГ за газова инсталация за сградна газова инсталация в жилищни, обществени, офис-сгради и др.

Издаване на скица с указан начин на поставяне на обект в условията на чл. 56, ал. 5 и чл. 57, ал. 3 от ЗУТ

Презаверяване на разрешение за поставяне на рекламен елемент

Одобряване на типови проекти и приемане на прототипи

Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи съгласно чл. 56 и 57 от ЗУТ

Вписване на собственост в разписните списъци

Заверка на скица след изтичане на срока

Нанасяне на сграда

Нанасяне на 1 км. графична информация на ППС по данни от изпълнители

Копие от кадастрален план (кадастрален лист, ръчна скица) разписна книга

Копие от кадастрален план на ППС (подземни проводи и съоръжения)

Копие от реперен карнет за 1 бр. точка

Скица/копие от кадастрален план с координати

Препис-извлечение от регистъра на собствеността (разписен списък) към кадастралния план

Копие от стар кадастрален план - А4

Даване на проектен планоснимачен номер на имот

Копие от нивелетен проект или надлъжен профил

Съгласуване на проекти с данни от ППС

Издаване на удостоверение (служебна бележка)

Копие от графичен кадастрален план (кадастрален лист, ръчна скица, цифров кадастрален план), разписна книга

Комбинирана схема от кадастрален план на ППС с нанесен имот от стар кадастрален план

Копие от специализирана карта

Нанасяне на специализирани данни

Изготвяне на писмени справки на частни лица, фирми, адвокати по преписки, както и справки за съдебни дела, образувани по жалби срещу актове на Главния архитект на София

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

Издаване на скица от кадастралния план в урбанизирана територия

Издаване удостоверения за градоустройствен статут на имотите по ППЗОПОГПС и ОУП - текст и графика

Служебно съгласуване на визи и инвестиционни проекти

Съгласие за допускане на устройствена процедура за линейни обекти

Процедура за одобряване на линейни обекти

Процедура за одобряване на план за застрояване

Процедура за одобряване на изменение на план за регулация

Процедура за одобряване на изменение на план за застрояване

Процедура за одобряване на план за регулация и застрояване

Процедура за одобряване на изменение на план за регулация и застрояване

Процедура за одобряване на работен устройствен план

За процедура за одобряване на план за регулация и застрояване (изменение на план за регулация и застрояване) и работен устройствен план

Издаване на разрешително за водовземане

Изменение и/или допълнение на разрешително за водовземане

Продължаване на срока на разрешително за водовземане

Водовземане от минерални води за питейно-битово водоснабдяване

Водовземане от минерални води за водоползване за профилактика: За спорт, отдих, хигиенни нужди и водоползване за профилактика чрез лечебни и рехабилитационни съоръжения в обекти, които не са регистрирани по Закона за лечебните заведения

Водовземане от минерални води за водоползване за лечение и рехабилитация: Лечебни и питейни цели, рехабилитация, профилактика, спорт, отдих, хигиенни нужди и отопление в специализирани лечебни (болнични) заведения, регистрирани по Закона за лечебните заведения, както и социални и учебни/ детски заведения

Водовземане от минерални води за хидрогеотермално отопление и всички други стопански и производствени цели

Съгласуване/ Одобряване на проекти за обекти на техническата инфраструктура (включително и разглеждане в ОЕСУТ) за площни и пътни обекти, извън тези, които са публична собственост (вкл. инженерни мрежи)

Съгласуване/ Одобряване на проекти за обекти на техническата инфраструктура (включително и разглеждане в ОЕСУТ) на улични проводи (водопровод, канал, топлопровод, газопровод, ел. кабели, улично осветление, съобщителни и информационни кабели и др.), извън тези, които са публична собственост

Издаване на разрешение по чл. 71, ал. 1 от НПОРИДМЕРДТСО

Издаване на копие от кадастрален и регулационен план - ситуационно решение за изготвяне на проект за поставяне на преместваемо съоръжение

Издаване на разрешение за строеж от главния инженер на НАГ за газова инсталация за вътрешна газова инсталация в жилищни, обществени, офис-сгради и др.

Издаване на разрешение за строеж от главния инженер на НАГ за газова инсталация за газови сградни и вътрешни инсталации в промишлени (производствени) сгради

Издаване на разрешение по чл. 77, ал. 1 от НПОРИДМЕРДТСО

Издаване на разрешение по чл. 76, ал. 1 от НПОРИДМЕРДТСО

Процедура за одобряване на план за регулация

Изготвяне на индивидуална схема за поставяне на акционни преместваеми обекти