Издаване на акт за узаконяване на строеж

Цена

Необходими документи

  1. Заявление по образец
  2. Документ за собственост
  3. Проекти заснемане за узаконяване
  4. Становище от инженер-конструктор
  5. Декларации от заинтересованите лица

Пояснения

Услугата се извършва от: Главен архитект на Столична община за строежи от 1, 2 и 3 категория и Районната администрация за строежи от 4 и 5 категория

Срок

1 месец

Правно основание

Приложение № 4, т. 10б от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

начислява се 3 пъти по-висока такса от таксата за издаване на разрешение за строеж спрямо вида на строежа, а именно дали се узаконява сграда,ограда по чл. 147, ал. 1, т. 7 от ЗУТ или ограда по чл. 48, ал. 9 от ЗУТ, според зоната, в която се намира (I, II, III, IV, V, в строителни граници, извън строителни граници или вилна зона).

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

Главен архитект на Столична община или Главен архитект на район