Одобряване на типови проекти и приемане на прототипи

Цена

Необходими документи

  1. Заявление по образец
  2. Копие от документ за собственост
  3. Копие от одобрена схема за поставяне или копие от одобрена скица с указан начин на поставяне
  4. Инвестиционен проект по всички проектни части / случай на индивидуален проект/ или само проект за външни връзки, при прилагане на типов проект

Пояснения

Проектите за изброените обекти и елементи могат да бъдат типови – общински и корпоративни или индивидуални проекти. - Общинските типовите проекти се одобряват от Главния архитект на СО, след проведен конкурс по реда на ЗОП. Право да изпълняват общински типови проекти имат всички лица, които са изработили и защитили прототип. Прототипът се одобрява от Главния архитект на СО въз основа решение на Комисия, назначена с неговa заповед. - Корпоративните типови проекти са собственост на възложителя, който ги предлага на Главния архитект на Столична община за одобряване; - Индивидуални проекти се възлагат, изработват и приемат по общия ред, предвиден в ЗУТ и Наредбата по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ. Индивидуални проекти се одобряват от Директора на Дирекция „Териториално планиране” или Главния архитект на съответния район, в зависимост от зоната на разполагане, техния вид и предоставените за целта правомощия и след положително становище на ОЕСУТ /РЕСУТ/. В недвижими имоти - паметници на културата, схемата и проекта задължително се съгласуват с НИНКН, на основание чл. 56, ал. 4 и чл. 57, ал. 5 от ЗУТ.

Срок

Правно основание

Приложение №9, т. 5в от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

В зависимост от вида на прототипа: за одобряване на корпоративен типов проект за рекламен елемент - 300лв.; за одобряване на корпоративен типов проект за преместваем обект - 300 лв.; за приемане на прототип на рекламен елемент по корпоративен типов проект - 500 лв.; за приемане на прототип на преместваем обект по корпоративен типов проект - 500 лв.

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.