Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

Цена

Необходими документи

  1. Заявление по образец
  2. Актуална скица /цветно копие/
  3. Изходни данни от “Софийска вода” АД (издадени не по-късно от 1 година от подаване на заявлението)

Срок

Обикновена със срок 30 дни, Бърза със срок 14 дни, Експресна със срок 7 дни

Правно основание

Приложение №4 т. 5 от от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

5 лв. за обикновена услуга със срок 30 дни; 7,5 лв. за бърза услуга със срок 14 дни (150% от 5 лв. за обикновена услуга), 10 лв за експресна услуга със срок 7 дни (200% от 5 лв. за обикновена услуга)

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

Главен архитект на Столична община