Издаване на разрешение за строеж от главния инженер на НАГ за газова инсталация за сградна газова инсталация в жилищни, обществени, офис-сгради и др.

Цена

Необходими документи

 1. Заявление по образец
 2. Копие от документ за собственост (документ, удостоверяващ качеството на възложител)
 3. Разрешение за строеж и удостоверение за въвеждане в експлоатация за сградата
 4. Актуална скица на имота
 5. Виза за бутилкова инсталация, ако има такава
 6. Инвестиционен проект – 3 екземпляра комплектован съгласно изискванията на ЗУТ
 7. Комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл. 142, ал. 6 от ЗУТ
 8. Оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС (когато се изисква ОВОС)
 9. Положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност (когато строежът е първа или втора категория) и съгласуване/ заверяване/ на проекта от ДАМТН или оправомощено лице да извършва технически надзор
 10. Договор с експлоатационното дружество/лицензианта/ за присъединяване към разпределителната газопроводна мрежа
 11. Специалните разрешителни (изискуеми по специални закони)
 12. Пълномощно (когато заявлението се подава от пълномощник)
 13. Други

Срок

1 месец без комплексен доклад за оценка на съответствието и 7 работни дни за проекти с комплексен доклад

Правно основание

Приложение № 4, т. 7б от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

100 лв.

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст. (2) Освобождават се от такса за съгласуване и/или одобряване на инвестиционни проекти и за издаване на разрешения за строеж лицата, които са внесли за съгласуване и/или одобряване инвестиционен проект/и и/или са поискали разрешение за строеж за саниране на цели жилищни сгради и общежития - ремонт, при който се подобрява експлоатационната годност на съществуваща сграда и/или се удължава срокът на експлоатацията й. (Раздел V от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община)

Подписан от

съответния специалист по отделните части и от главен инженер на НАГ