Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива в условията на чл. 150 от ЗУТ от Главния архитект на Столична община, с предоставените му правомощия

Цена

Необходими документи

  1. Заявление по образец
  2. Копие от документ за собственост
  3. Проект за предложение
  4. Актуална скица /цветно копие/

Срок

1 месец

Правно основание

чл. 150, ал. 1 от ЗУТ

Цена

100 лв.

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

Главен архитект на Столична община