Издаване на скица с указан начин на поставяне на обект в условията на чл. 56, ал. 5 и чл. 57, ал. 3 от ЗУТ

Цена

Необходими документи

  1. Заявление по образец
  2. Копие от документ за собственост
  3. Нотариално заверено съгласие от съсобствениците /ако има такива/
  4. Скица от действащия регулационен план
  5. Мотивирано предложение

Пояснения

Услугата се извършва от НАГ или Районната администрация, в зависимост от зоната, в която попадат обектите и техният вид, в съответствие с правомощията по Наредбата по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ.

Срок

Обикновена със срок 14 дни, Бърза със срок 7 дни, Експресна със срок 3 дни

Правно основание

чл. 56, ал. 5 и чл. 57, ал. 3 от ЗУТ

Цена

40 лв.

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

Директор Дирекция „Териториално планиране”