Заверяване на преписи от документи, на копия от планове и документацията към тях и на копие от инвестиционни проекти

Цена

Пояснения

При техническа възможност услугата се изпълнява веднага.

Срок

Обикновена със срок 14 дни, Бърза със срок 7 дни, Експресна със срок 3 дни

Правно основание

Приложение № 9 , т. 53 до т. 57 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

В зависимост от формата на документацията и избрания срок за изпълнение: за А4 - 2 лв. на лист; за A3 - 4 лв. на лист; за А2 - 8 лв. на лист; за формат А1 - 16 лв. на лист; за А0 - 30 лв. на лист. При бърза услуга цената се умножава по 150%, а при експресна - 200%. Към услугата се начислява 20% ДДС.

Освобождаване от такси в следните случаи

Не се освобождават от такса.