Издаване на разрешение по чл. 71, ал. 1 от НПОРИДМЕРДТСО

Цена

Срок

Правно основание

Приложение № 9, т. 5г от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

300 лв.

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.