Копие от реперен карнет за 1 бр. точка

Цена

Необходими документи

  1. Молба по образец

Срок

Обикновена със срок 14 дни, Бърза със срок 7 дни, Експресна със срок 3 дни

Правно основание

Заявление 007, т. 8 и Приложение № 9, т. 43 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

В зависимост от вида точки и избрания срок за изпълнение: за триангулачна точка (коорд.) - 7,00 лв. за обикновена услуга със срок 14 дни; 10,50 лв. за бърза услуга със срок 7 дни (150% от 7,00 лв. за обикновена услуга); 14 лв. за експресна услуга със срок 3 дни (200% от 7,00 лв. за обикновена услуга); за триангулачна точка (коорд. + коти) - 9,00 лв. за обикновена услуга със срок 14 дни; 13,50 лв. за бърза услуга със срок 7 дни (150% от 9,00 лв. за обикновена услуга); 18 лв. за експресна услуга със срок 3 дни (200% от 9,00 лв. за обикновена услуга); за осова и полигонова точки (коорд. + peп. карнет) - 4,00 лв. за обикновена услуга със срок 14 дни; 6.50 лв. за бърза услуга със срок 7 дни (150% от 4,00 лв. за обикновена услуга); 8 лв. за експресна услуга със срок 3 дни (200% от 4,00 лв. за обикновена услуга); за нивелачен репер (описание + кота) - 5,00 лв. за обикновена услуга със срок 14 дни; 7,50 лв. за бърза услуга със срок 7 дни (150% от 5,00 лв. за обикновена услуга); 10 лв. за експресна услуга със срок 3 дни (200% от 5,00 лв. за обикновена услуга).

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.