Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Цена

Необходими документи

  1. Заявление по образец
  2. Документ за собственост, а при съсобственост на имота – нотариално заверено съгласие от всички собственици
  3. Декларация за периода, в който е завършена сградата /нотариално заверена/
  4. Геодезическо заснемане на сградата, изработено от правоспособно лице, с отразена етажност, площ и отстояния до имотни и регулационни граници
  5. При намалени отстояния следва да се представят нотариално заверени съгласия от всички собственици на съседните УПИ (имоти)
  6. Снимков материал на обекта
  7. Удостоверение за наследници
  8. Актуална скица /цветно копие/
  9. Други

Пояснения

(чл. 16 от ДР на ЗУТ)

Срок

30 дни

Правно основание

Приложение 4 т. 11 от т Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

250 лв.

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

Директора на Дирекция „Общински строителен контрол”