Издаване на виза в условията на чл. 140, ал. 3 от ЗУТ, която представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план

Цена

Необходими документи

  1. Заявление по образец
  2. Копие от документ за собственост
  3. Скица от действащия регулационен план /цветно копие на хартия/
  4. Мотивирано предложение /ако е необходимо/

Срок

Обикновена услуга: 14 дни Бърза услуга: 7 дни

Правно основание

чл. 140, ал. 3 от ЗУТ

Цена

150 лв. за обикновена услуга със срок 14 дни; 225 лв. за бърза услуга със срок 7 дни

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

Директор Дирекция „Териториално планиране” или Главния архитект на съответния район (в зависимост от правомощията на органа, издаващ разрешението за строеж)