Издаване на виза в условията на чл. 140, ал. 3 от ЗУТ /без чл. 41, ал. 2 от ЗУТ/

Цена

Необходими документи

  1. Заявление по образец
  2. Копие от документ за собственост
  3. Скица от действащия регулационен план /цветно копие на хартия/
  4. Мотивирано предложение /ако е необходимо/

Срок

14 работни дни

Правно основание

чл. 140, ал. 3 от ЗУТ /без чл. 41, ал. 2 от ЗУТ/

Цена

150 лв.

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

Главен архитект на Столична община