Процедура за съгласуване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж за обектите от техническата инфраструктура, съгласно предоставените правомoщия

Цена

Необходими документи

  1. Заявление по образец
  2. Копие от документ за собственост
  3. Актуална скица и виза (ако има такава) при захранване на сгради
  4. За улици и ВиК мрежи - договор със СО
  5. Доклад за съответствие
  6. Инвестиционен проект – 3 екземпляра комплектован съгласно изискванията на ЗУТ
  7. Договор с експлоатиращите предприятия

Срок

Цена

съгласно Наредба за изменение и допълнение /Решение на СОС №215/2009г./ на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, Приложения към Глава трета/приложение №9, точка 29/ - за съгласуване на улични проводи /водопровод, канал, топлопровод, газопровод, ел.кабели, улично осветление, съобщителни информационни кабели и др./, извън тези, които са публична собственост – 0,10 лв. на линеен метър, но не по-малко от 5,00 лв.

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

съответния специалист по дадената част