Издаване на удостоверение (служебна бележка)

Цена

Срок

Обикновена със срок 14 дни, Бърза със срок 7 дни, Експресна със срок 3 дни

Правно основание

Заявление 007, т. 3

Цена

В зависимост от исканата информация: за справка по кадастър - 10 лв. за обикновена услуга, 15 лв. за бърза услуга (150% от 10лв. за обикновена услуга), 20 лв. за експресна услуга ( 200% от 10лв. за обикновена услуга); по кадастрални планове - 20 лв. за обикновена услуга, 30 лв. за бърза услуга (150% от 20лв. за обикновена услуга), 40 лв. за експресна услуга ( 200% от 20лв. за обикновена услуга); за друго (вкл. по чл. 54а от ЗКИР и чл. 166 на ЗУТ) - 10 лв. за обикновена услуга, 15 лв. за бърза услуга (150% от 10лв. за обикновена услуга), 20 лв. за експресна услуга ( 200% от 10лв. за обикновена услуга)

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

Директор Дирекция „Териториално планиране”