Копие от специализирана карта

Цена

Необходими документи

  1. Заявление по образец
  2. Проект за предложение

Срок

Обикновена със срок 14 дни, Бърза със срок 7 дни, Експресна със срок 3 дни

Правно основание

Заявление 007, т. 16 и Приложение № 9, т. 52а от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

В зависимост от вида на копието и избрания срок за изпълнение: за графично копие - 2 лв. за 1 кв.дм, но не по - малко от 10 лв. за обикновена услуга със срок 14 дни; 3 лв. за 1 кв. дм, но не по-малко от 15 лв. за бърза услуга със срок 7 дни (150% от 2 лв. за 1 кв.дм, но не по - малко от 10 лв. за обикновена услуга); 4 лв. за 1 кв.дм, но не по - малко от 20 лв. за експресна услуга (200% от 2 лв. за 1 кв.дм, но не по - малко от 10 лв. за обикновена услуга); за копие в цифров вид върху магнитен носител - 10 лв. на хектар, но не по-малко от 40 лв. за обикновена услуга със срок 14 дни; 15 лв. на хектар, но не по-малко от 60 лв. за бърза услуга със срок 7 дни (150% от 10 лв. на хектар, но не по-малко от 40 лв. за обикновена услуга); 20 лв. на хектар, но не по-малко от 80 лв. за експресна услуга със срок 3 дни (150% от 10 лв. на хектар, но не по-малко от 40 лв. за обикновена услуга)

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

Главния архитект на съответния район (в зависимост от правомощията на органа, издаващ разрешението за строеж)