Съгласуване/ Одобряване на проекти за обекти на техническата инфраструктура (включително и разглеждане в ОЕСУТ) за площни и пътни обекти, извън тези, които са публична собственост (вкл. инженерни мрежи)

Цена

Срок

Правно основание

Приложение № 9, т. 29 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

За площни и пътни обекти, извън тези, които са публична собственост (вкл. инженерни мрежи) - 0,06 лв./кв. м

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.