Изменение и/или допълнение на разрешително за водовземане

Цена

Срок

30 дни за разглеждане на документацията

Правно основание

Тарифа за таксите за издаване на разреширелно за водовземане и за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, незвъзмездно предоставени от държавата на Столична община за ползване и управление за срок от 25 години, чл.2 (2)

Цена

150 лв.

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.