Издаване на виза в условията на чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, която представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план

Цена Заяви

Необходими документи

  1. Заявление по образец
  2. Копие от документ за собственост
  3. Мотивирано предложение /ако е необходимо/
  4. Комбинирана скица между кадастрална карта и действаща регулация
  5. Актуална скица от АГКК

Срок

Обикновена услуга: 14 дни Бърза услуга: 7 дни

Правно основание

чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ

Цена

Обикновена услуга: 40 лв. (14 дни), на гише и по електронен път Бърза услуга: 60 лв. (7 дни), на гише

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.