Нанасяне на 1 км. графична информация на ППС по данни от изпълнители

Цена

Необходими документи

  1. Молба по образец
  2. Документ за собственост
  3. Данни от извършено геодезическо заснемане
  4. Данни за правоспособното лице, извършило заснемането
  5. Екзекутивни проекти на ППС

Срок

Обикновена със срок 30 дни, Бърза със срок 14 дни

Правно основание

Заявление 007, т. 5 и Приложение № 9, т. 40 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

65 лв. за километър, но не по-малко от 10 лв. за обикновена услуга със срок 30 дни; 97,50 лв. за километър, но не по-малко от 15 лв. за бърза услуга със срок 14 дни (150 % от 65 лв. за километър , но не по-малко от 10 лв. за обикновена услуга)

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

Началник Отдел "Териториален кадастър"