Издаване на разрешение по чл. 76, ал. 1 от НПОРИДМЕРДТСО

Цена

Срок

Правно основание

Приложение 9, т. 5е от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

100 лв.

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.