Процедура за одобряване на план за регулация и застрояване (изменение на план за регулация и застрояване) и работен устройствен план от Главния архитект на Столична община

Цена Заяви

Необходими документи

  1. Заявление по образец
  2. Копие от документ за собственост
  3. Проект за предложение
  4. Актуална скица /цветно копие/

Срок

14 дни след приемателния протокол ОЕСУТ

Правно основание

чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

Цена

В зависимост от дка, в рамките които влиза планът: до 1 дка - 600,00 лв.; до 10 дка - 700,00 лв.; над 10 дка - 800,00 лв.

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

Главен архитект на Столична община