Издаване на скица от кадастралния план в урбанизирана територия

Цена

Срок

Обикновена със срок 14 дни, Бърза със срок 7 дни, Експресна със срок 3 дни

Правно основание

Приложение №9 т. 36.1. от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

Според вида на обекта и избрания срок за изпълнение: за имот - 30 лв. за обикновена услуга със срок 14 дни; 45 лв. за бърза услуга със срок 7 дни (150% от 30 лв. за обикновена услуга); 60 лв. за експресна услуга със срок 3 дни (200% от 30 лв. за обикновена услуга); за сграда - 10 лв. за обикновена услуга със срок 14 дни; 15 лв. за бърза услуга със срок 7 дни (150% от 10 лв. за обикновена услуга); 20 лв. за експресна услуга със срок 3 дни (200% от 30 лв. за обикновена услуга)

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.