Даване на проектен планоснимачен номер на имот

Цена

Необходими документи

  1. Молба по образец

Срок

Обикновена със срок 30 дни, Бърза със срок 14 дни, Експресна със срок 7 дни

Правно основание

Заявление 007, т. 12 и Приложение № 9, т. 48 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

10 лв. на брой имот за обикновена услуга със срок 30 дни; 15 лв. на брой имот за бърза услуга със срок 14 дни (150% от 10 лв. на брой имот за обикновена услуга); 20 лв. на брой имот за експресна услуга със срок 7 дни (200% от 10 лв. на брой имот за обикновена услуга)

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

Директор Дирекция „Териториално планиране”