Скица/копие от кадастрален план с координати

Цена

Необходими документи

  1. Молба по образец
  2. Документ за собственост (за издаване на скица с координати)

Срок

Обикновена със срок 14 дни, Бърза със срок 7 дни, Експресна със срок 3 дни

Правно основание

Заявление 007, т. 9 и Приложение № 9, т. 45 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

В зависимост от вида документ и избрания срок за изпълнение: за скица - 30,00 лв. + по 0,50 лв. на точка за обикновена услуга със срок 14 дни; 45,00 лв. + 0.75 лв. на точка за бърза услуга със срок 7 дни (150% от 30,00 лв. + по 0,50 лв. на точка за обикновена услуга); 60,00 лв. + 1 лв. на точка за експресна услуга със срок 3 дни (200 % от 30,00 лв. + по 0,50 лв. на точка за обикновена услуга); за копие - 10,00 лв. + по 0,50 лв. на точка за обикновена услуга със срок 14 дни; 15 лв. + 0,75 лв. на точка за бърза услуга със срок 7 дни (150% от 10,00 лв. + по 0,50 лв. на точка за обикновена услуга); 20 лв. + 1 лв. на точка за експресна услуга (200% от 10,00 лв. + по 0,50 лв. на точка за обикновена услуга).

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

Директор Дирекция „Териториално планиране”