Процедура за одобряване на изменение на план за застрояване

Цена Заяви

Срок

Правно основание

Приложение № 9, т. 18 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

В зависимост от дка, в рамките които влиза планът: до 1 дка - 200,00 лв.; до 10 дка - 250,00 лв.; над 10 дка - 300,00 лв.

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.