Презаверяване на разрешение за поставяне на рекламен елемент

Цена

Необходими документи

  1. Заявление по образец
  2. Копие от документ за собственост
  3. Нотариално заверено съгласие от съсобствениците /ако има такива/
  4. Виза за проектиране, скица с указан начин на поставяне или схема за поставяне, в зависимост от вида на обекта и собствеността на имота, върху който се поставя
  5. Проектна документация, комплектована съгласно изискванията на Наредбата по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ

Срок

Правно основание

Приложение 4, т. 8 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

В зависимост от типа рекламен елемент и броя: за рекламен елемент с едностранна рекламна площ до 4 кв. м 80% от 200,00 лв. за брой; за рекламни елементи с типов проект - 80% от 100,00 лв. за брой; за рекламни елементи с индивидуален проект - 80% от 300,00 лв. за брой

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

Главен архитект на Столична община