Процедура за съгласуване на изменения и преустройства на сградна инсталация (за всяка специалност), съгласно предоставените правомoщия

Цена

Необходими документи

  1. Заявление по образец
  2. Копие от документ за собственост
  3. Актуална скица и виза (ако има такава) при захранване на сгради
  4. За улици и ВиК мрежи - договор със СО
  5. Доклад за съответствие
  6. Инвестиционен проект – 3 екземпляра комплектован съгласно изискванията на ЗУТ
  7. Договор с експлоатиращите предприятия
  8. Нотариално заверена декларация от собственика/собствениците по чл.154, ал.5 от ЗУТ

Срок

Правно основание

Приложение № 9, т. 29 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

В зависимост от кота корниз - за високи сгради с кота корниз над 15 м цената е 40 лв.; за средни сгради с кота корниз до 15 м цената е 30 лв; за ниски сгради с кота корниз до 10 м цената е 20 лв.

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

съответния специалист по дадената част