Съгласуване на проекти с данни от ППС

Цена

Необходими документи

  1. Молба по образец

Срок

Обикновена със срок 30 дни, Бърза със срок 14 дни, Експресна със срок 7 дни

Правно основание

Заявление 007, т. 15 и Приложение № 9, т. 52 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

0.10 лв. на линеен метър, но не по-малко от 31 лв. за обикновена услуга със срок 30 дни; 0.15 лв. на линеен метър, но не по-малко от 46,5 лв. за бърза услуга със срок 14 дни (150% от 0.10 лв. на линеен метър, но не по-малко от 31 лв. за обикновена услуга); 0.20 лв. на линеен метър, но не по-малко от 62 лв. за експресна услуга със срок 7 дни (200% от 0.10 лв. на линеен метър, но не по-малко от 31 лв. за обикновена услуга);

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

Началник Отдел "Териториален кадастър"