Разрешаване на устройствена процедура (за изменение на ПУП) от Главния архитект на Столична община

Цена

Необходими документи

  1. Заявление по образец
  2. Копие от документ за собственост
  3. Актуална скица /цветно копие/
  4. Мотивирано предложение

Пояснения

В случаите, когато се променя предназначението на имоти, отредени за нужди на образованието, науката и културата се изисква съгласие от съответния министър.

Срок

14 дни

Правно основание

чл. 135 от ЗУТ

Цена

100 лв.

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

Главен архитект на Столична община

Забележка