Изготвяне становища за необходимост от провеждане на процедури за промяна предназначението на земята

Цена

Необходими документи

  1. Заявление
  2. Скица

Срок

Обикновена със срок 30 дни, Бърза със срок 14 дни, Експресна със срок 7 дни

Цена

В зависимост от лицето възложител: за физически лица - 20,00 лв. за обикновена услуга със срок 30 дни, 30 лв. за бърза услуга със срок 14 дни (150% от 20 лв. за обикновена услуга), 40 лв. за експресна услуга със срок 7 дни (200% от 20 лв. за обикновена услуга); за юридически лица и ведомства - 50,00 лв. за обикновена услуга със срок 30 дни, 75 лв за бърза услуга със срок 14 дни (150% от 50 лв. за обикновена услуга), 100лв. за експресна услуга със сток 7 дни (200% от 50 лв. за обикновена услуга)

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

Главен архитект на Столична община