Водовземане от минерални води за питейно-битово водоснабдяване

Цена

Срок

30 дни за разглеждане на документацията

Правно основание

Тарифа за таксите за издаване на разреширелно за водовземане и за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, незвъзмездно предоставени от държавата на Столична община за ползване и управление за срок от 25 години, чл.8 (1), таблица

Цена

В зависимост от температурата на източника: за t≤30˚C - 0.9 лв/м3; за 30˚C>t≤50˚C - 1 лв/м3; за t>50˚C - 1.1 лв/м3

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.