Препис-извлечение от регистъра на собствеността (разписен списък) към кадастралния план

Цена

Необходими документи

  1. Молба по образец

Пояснения

(разписен списък) КЪМ КАДАСТРАЛНИЯ ПЛАН – на бр. имоти

Срок

Обикновена със срок 14 дни, Бърза със срок 7 дни, Експресна със срок 3 дни

Правно основание

Заявление 007, т. 10 и Приложение № 9, т. 46 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

0.5 лв. на 1 бр. имот, но не по-малко от 5 лв. за обикновена услуга със срок 14 дни; 0,75 лв. на 1 бр. имот, но не по-малко от 7.5 лв. за бърза услуга със срок 7 дни (150% от 0.5 лв. на 1 бр. имот, но не по-малко от 5 лв. за обикновена услуга); 1 лв. на 1 бр. имот, но не по-малко от 10 лв. за експресна услуга със срок 3 дни (200% от 0.5 лв. на 1 бр. имот, но не по-малко от 5 лв. за обикновена услуга)

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

Директор Дирекция „Териториално планиране”