Процедура за даване на указания за водоснабдяване и отводняване на обекти от градската водопроводна и канализационна мрежа (изходни данни за проектиране) и становища по представени мотивирани предложение за реконструкция и промяна на проводи, съгласно предоставените правомoщия

Цена

Необходими документи

  1. Заявление по образец
  2. Копие от документ за собственост
  3. Актуална скица и виза при захранване на сгради
  4. Изходни данни от “Софийска вода” АД (издадени не по-късно от 1 година от подаване на заявлението)

Срок

Правно основание

Приложение № 9, т. 30 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

В зависимост от вида: за снабдяване цената е 30 лв.; за отводняване на битови и производствени води цената е 30 лв.

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

съгласно предоставените правомощия /Главен инженер на НАГ-СО/