Съгласуване/ Одобряване на проекти за обекти на техническата инфраструктура (включително и разглеждане в ОЕСУТ) на улични проводи (водопровод, канал, топлопровод, газопровод, ел. кабели, улично осветление, съобщителни и информационни кабели и др.), извън тези, които са публична собственост

Цена

Срок

Правно основание

Приложение № 9, т. 29 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

0,10 лв./л. м, но не по-малко от 20,00 лв.

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.