Издаване на разрешение за строеж от главния инженер на НАГ за линейни инфраструктурни обекти

Цена

Необходими документи

 1. Заявление по образец
 2. Копие от документ за собственост (документ, удостоверяващ качеството на възложител)
 3. Виза за проектиране (указания за изграждане на подземни проводи)
 4. Инвестиционен проект – 3 екземпляра комплектован съгласно изискванията на ЗУТ
 5. Комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл. 142, ал. 6 от ЗУТ
 6. Оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС (когато се изисква ОВОС)
 7. Положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност (когато строежът е първа или втора категория) и всички експлоатационни дружества
 8. Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура (проекти по части “ОВ” и “Ел”)
 9. Специалните разрешителни (изискуеми по специални закони)
 10. Пълномощно (когато заявлението се подава от пълномощник)
 11. Протокол от районната администрация за състоянието на пътната настилка
 12. Договор за гаранции за пътната настилка, подписан от Кмета на Столична община
 13. Съгласуван график за изпълнение на СМР от ОБД
 14. Декларация от инвеститора за строителната стойност на обекта/отнася се за обекти: топлопровод, газопровод, ел.кабели, улично осветление, съобщителни информационни кабели и др./
 15. Договор за поръчка за изграждане на инженерна инфраструктура между Столична община и инвеститора /за улични ВиК проводи и инженерна инфраструктура, непопадаща в инвестиционната програма за текущата година обявена предварително от дружествата/
 16. Други

Срок

1 месец без комплексен доклад за оценка на съответствието и 7 дни за проекти с комплексен доклад

Правно основание

Приложение № 4, т. 7 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

0.3 % от стойността на обекта

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст. (2) Освобождават се от такса за съгласуване и/или одобряване на инвестиционни проекти и за издаване на разрешения за строеж лицата, които са внесли за съгласуване и/или одобряване инвестиционен проект/и и/или са поискали разрешение за строеж за саниране на цели жилищни сгради и общежития - ремонт, при който се подобрява експлоатационната годност на съществуваща сграда и/или се удължава срокът на експлоатацията й. (Раздел V от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община)

Подписан от

съответния специалист по отделните части и от главен инженер на НАГ