Изготвяне на писмени справки на частни лица, фирми, адвокати по преписки, както и справки за съдебни дела, образувани по жалби срещу актове на Главния архитект на София

Цена

Необходими документи

  1. Заявление по образец
  2. Проект за предложение

Срок

Обикновена със срок 30 дни, Бърза със срок 14 дни, Експресна със срок 7 дни

Правно основание

Такси за услугите, предоставяни от дирекция Териториално планиране при напревление "Архитектура и градоустройство" - Столична община, част 3

Цена

20 лв. за обикновена услуга със срок 30 дни; 30 лв. за бърза услуга със срок 14 дни (150% от 5 лв. за обикновена услуга), 40 лв за експресна услуга със срок 7 дни (200% от 5 лв. за обикновена услуга)

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

Специалист