Процедура за съгласуване на съоръжения към инженерната инфраструктура – трафопост, абонатна станция, котелно, пречиствателни съоръжения и др., съгласно предоставените правомoщия

Цена

Необходими документи

  1. Заявление по образец
  2. Копие от документ за собственост
  3. Актуална скица и виза (ако има такава) при захранване на сгради
  4. За улици и ВиК мрежи - договор със СО
  5. Доклад за съответствие
  6. Инвестиционен проект – 3 екземпляра комплектован съгласно изискванията на ЗУТ
  7. Договор с експлоатиращите предприятия

Срок

Правно основание

Приложение № 9, т. 29 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

20 лв.

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

съответния специалист по дадената част