Издаване на разрешение за строеж от главния инженер на НАГ за газова инсталация за вътрешна газова инсталация в жилищни, обществени, офис-сгради и др.

Цена

Срок

1 месец без комплексен доклад за оценка на съответствието и 7 работни дни за проекти с комплексен доклад

Правно основание

Приложение № 4, т. 7б от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

В зависимост от зоната, в която се намира строежа: за I зона - 10% от 14 лв. на кв.м РЗП със сутерен; за II зона - 10% от 12 лв. на кв.м РЗП със сутерен; за III зона - 10% от 10 лв. на кв.м РЗП със сутерен; за IV зона - 10% от 8 лв. на кв.м РЗП със сутерен; за V зона - 10% от 6 лв. на кв.м РЗП със сутерен; в строителни граници - 10% от 5 лв. на кв.м. РЗП със сутерен; извън строителни граници - 10% от 3 лв. на кв.м РЗП със сутерен; във вилна зона - 10% от 5 лв. на кв.м. РЗП със сутерен

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст. (2) Освобождават се от такса за съгласуване и/или одобряване на инвестиционни проекти и за издаване на разрешения за строеж лицата, които са внесли за съгласуване и/или одобряване инвестиционен проект/и и/или са поискали разрешение за строеж за саниране на цели жилищни сгради и общежития - ремонт, при който се подобрява експлоатационната годност на съществуваща сграда и/или се удължава срокът на експлоатацията й. (Раздел V от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община)