Издаване на разрешение за строеж от главния инженер на НАГ за газова инсталация за газови сградни и вътрешни инсталации в промишлени (производствени) сгради

Цена

Срок

1 месец без комплексен доклад за оценка на съответствието и 7 работни дни за проекти с комплексен доклад

Правно основание

Приложение № 4, т. 7б от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

200 лв.

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст. (2) Освобождават се от такса за съгласуване и/или одобряване на инвестиционни проекти и за издаване на разрешения за строеж лицата, които са внесли за съгласуване и/или одобряване инвестиционен проект/и и/или са поискали разрешение за строеж за саниране на цели жилищни сгради и общежития - ремонт, при който се подобрява експлоатационната годност на съществуваща сграда и/или се удължава срокът на експлоатацията й. (Раздел V от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община)