Служебно съгласуване на визи и инвестиционни проекти

Цена

Срок

Правно основание

Приложение № 9, т. 11 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

В зависимост от лицето възложител: на Столична община - безплатно; на физически лица - 20,00 лв.; на юридически лица и ведомства - 50,00 лв.

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.