Комбинирана схема от кадастрален план на ППС с нанесен имот от стар кадастрален план

Цена

Срок

Обикновена със срок 30 дни, Бърза със срок 14 дни, Експресна със срок 7 дни

Правно основание

Заявление 007, т. 14

Цена

30 лв. на имот за обикновена услуга със срок 30 дни; 45 лв. на имот за бърза услуга със срок 14 дни (150% от 30 лв. на имот за обикновена услуга); 60 лв. на брой имот за експресна услуга със срок 7 дни (200% от 30 лв. на имот за обикновена услуга)

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.