Издаване удостоверения за градоустройствен статут на имотите по ППЗОПОГПС и ОУП - текст и графика

Цена

Срок

Обикновена със срок 30 дни, Бърза със срок 14 дни, Експресна със срок 7 дни

Правно основание

Приложение № 9 , т. 7 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

В зависимост от лицето възложител: за Столична община - безплатно; за физически лица - 20,00 лв. + разходите за копиране за обикновена услуга със срок 30 дни; 30,00 лв. . + разходите за копиране за бърза услуга със срок 14 дни (150% от 20,00 лв. за обикновена услуга); 40,00 лв. + разходите за копиране за експресна услуга със срок 7 дни (200% от 20,00 лв. за обикновена услуга); за юридически лица и ведомства - 30,00 лв. + разходите за копиране за обикновена услуга със срок 30 дни; 45,00 лв. + разходите за копиране за бърза услуга със срок 14 дни (150% от 30,00 лв. за обикновена услуга); 60,00 лв. + разходите за копиране за експресна услуга със срок 7 дни (200% от 30,00 лв. за обикновена услуга)

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.