Разрешаване на устройствена процедура (в неурегулирана територия) от Главния архитект на Столична община

Цена Заяви

Необходими документи

  1. Заявление по образец
  2. Копие от документ за собственост
  3. Задание
  4. Актуална скица /цветно копие/

Срок

30 дни

Правно основание

чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ

Цена

100 лв.

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

Главен архитект на Столична община