Копие от кадастрален план на ППС (подземни проводи и съоръжения)

Цена

Необходими документи

  1. Молба по образец

Срок

Обикновена със срок 14 дни, Бърза със срок 7 дни, Експресна със срок 3 дни

Правно основание

Заявление 007, т. 7 и Приложение № 9, т. 42 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Цена

2 лв. за кв. дм, но не по- малко от 10 лв. за обикновена услуга със срок 14 дни; 3 лв. за кв. дм, но не по-малко от 15 лв. за бърза услуга със срок 7 дни (150% от 2 лв. за кв. дм, но не по- малко от 10 лв. за обикновена услуга); 4 лв. за кв. дм, но не по-малко от 20лв. за експресна услуга със срок 3 дни (200% от 2 лв. за кв. дм, но не по- малко от 10 лв. за обикновена услуга).

Освобождаване от такси в следните случаи

Чл. 63. (1) Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Подписан от

Началник Отдел "Териториален кадастър"